Hotărârea nr. 63/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 19470/17.02.2020 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din lunile martie - aprilie 2020, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 .Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunilor martie - aprilie 2020 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 353.227,20 lei, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, 20.01.30: pozitia „Sarbatori și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași” .

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice; Centrul de Informații pentru Cetățeni; Direcția Juridică; Biroul Relații cu Societatea Civilă; Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 63 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 63/28 februarie 2020

Calendarului evenimentelor din lunile martie - aprilie 2020

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă -lei

1.

Marșul pentru viață, ed. A VIII -a

28 martie

Mitropolia Moldovei și Bucovinei - Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală

39.727,2

2.

Proiectul „Introspecții în muzica de usic suedeză contemporană”

30 martie -

05 aprilie

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și studii usicale teoretice

22.500

3.

Congresul Național al As.

ROMTRANSPLANT

18 -20

martie

Primăria Municipiului Iași

15.000

4.

Misiunea      economică

Afaceri.ro Texas 2020

10 -17 martie

Primăria Municipiului Iași

33.000

5.

Olimpiada de Limba Rusă Modernă

3 -7 aprilie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

10.000

6.

Olimpiada de Națională de Matematică

5 - 10 aprilie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

30.000

7.

Olimpiada Națională de Religie, Cultul Catolic

6- 10 aprilie

Inspectoratul Școlar Județean Iași

10.000

8.

Zilele Revistei „Convorbiri Literare”

23 - 25 aprilie

Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Iași

131.000

9.

Cupa Suporterilor

aprilie

Primăria Municipiului Iași

5.000

10.

Proiectul ReUNIUNI teatrale

27- 28 aprilie

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași

57.000

TOTAL

353.227,20 lei

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,