Hotărârea nr. 62/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 138374 din 18.12.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 prin care s-a aprobat exceptarea de la plata taxei de parcare, in parcarile publice cu plata de pe raza Municipiului Iasi a masinilor complet electrice ;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 315/29.08.2019, astfel:

”Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Directia Exploatare Patrimoniu; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Politia Locala Iași si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident Directia Exploatare Patrimoniu, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Poliția Locală Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 62 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0