Hotărârea nr. 61/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării si completarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 425 din 29 octombrie 2007

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării si completarii Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Iași nr. 425 din 29 octombrie 2007

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind completarea Notei 3 din Anexa nr. 1 care avea urmatorul continut :

Staționarea vehiculelor corespunzătoare rezultate din aplicarea prezentelor norme, trebuie sa fie asigurată in afara spatiilor publice, pe parcela pentru care se solicita autorizatia de construire sau avizul de schimbare a destinatiei, precum si în cazul înstrăinării imobilelor. În mod excepțional se accepta amenajarea parcajelor care lipsesc, pe un alt teren cu acceptul proprietarului acestuia, teren situat în imediata vecinătate a celui pe care se construiește. Se va nota in Cartea funciara interdictia de schimbare a destinatiei terenului respectiv. In situatia elaborarii unor documentatii de urbanism, toate locurile de parcare se asigura pe lotul/loturile ce fac obiectul aprobarii documentatiilor de urbanism, in conditiile legii” ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 138562/18.12.2019 întocmit de către Directia Arhitectura si Urbanism si Direcția Tehnică si Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 425/29.10.2007 prin care s-au aprobat Normele locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru orice tip de construcții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

Având în vedere Normativul P132/93 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localități urbane;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Consiliul Local al Municipiului Iași nr.163 din 9 august 1999 privind avizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea si completarea Notei 3 din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 425/2007 privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru orice tip de construcție în Municipiul Iași, care va avea următorul conținut:

« Staționarea vehiculelor corespunzătoare rezultate din aplicarea prezentelor norme, trebuie sa fie asigurată in afara spatiilor publice, pe parcela pentru care se solicita autorizatia de construire sau avizul de schimbare a destinatiei, precum si în cazul înstrăinării imobilelor. În mod excepțional se accepta amenajarea parcajelor care lipsesc, pe un alt teren cu acceptul proprietarului acestuia, teren situat în imediata vecinătate a celui pe care se construiește. Se va nota in Cartea funciara interdictia de schimbare a destinatiei terenului respectiv. In situatia elaborarii unor documentatii de urbanism, toate locurile de parcare se asigura pe lotul/loturile ce fac obiectul aprobarii documentatiilor de urbanism, in conditiile legii » .

Art. 2. Celelalte articole ale Hotătârii de Consiliul Local al Municipiului Iași nr. 425/29.10.2007, rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași ; Directiei Arhitectura si Urbanism; Direcției Tehnice si Servicii Comunitare si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Arhitectura si Urbanism, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 61 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0