Hotărârea nr. 60/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/ 29.08.2017

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local

nr. 321/ 29.08.2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 138316 din 18.12.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 321/29.08.2017, prin care s-a aprobat Regulamentul privind respectarea conditiilor de protectia mediului in timpul executarii lucrarilor de constructii in municipiul Iasi;

Avand in vedere prevederile Ordonantei nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea punctului 1, literele (a) si (b) din Capitolul III - Contraventii din Hotararea Consiliului Local nr. 321/29.08.2017, astfel:

„ a) nerespectarea prevederilor mentionate la Capitolul II, alin. (1), lit. b), c) cu amenda de la 1.500 lei la 2500 lei pentru persoanele fizice si pentru persoanele juridice.

b) nerespectarea prevederilor mentionate la Capitolul II, alin (2), (4), (5), (6), (7) cu amenda

de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele fizice si 2.500 lei pentru persoanele juridice.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 321/29.08.2017, privind aprobarea Regulamentului privind respectarea conditiilor de protectia mediului in timpul executarii lucrarilor de constructii in municipiul Iasi, raman neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Politia Locala Iasi; Directia Tehnica si Servicii Comunitare; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare ; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Politia Locala Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 60 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0