Hotărârea nr. 6/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1325/08.01.2020 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritara 6 -Promovarea energiei curate si eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 452/2019 privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a Municipiului Iași, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea proiectului "Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”, în sumă de 1.527.274,11 lei, fără TVA (319.600,33 euro), reprezentând 2,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului precum și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile și suma de 14.307.849,32 lei (2.994.088,20 euro) reprezentând TVA de 19%. Valoarea proiectului fără TVA este de 76.363.705,55 lei (15.980.016,65 euro), iar valoarea totală a proiectului cu TVA este de 90.671.554,87 lei (18.974.104.85 euro). Cursul euro folosit este de 1 Euro = 4,7787 lei la data de 10.12.2019.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; SC Veolia Energie Iași SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare/Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemneaza pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 6 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0