Hotărârea nr. 59/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 133/31.03.2009 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârea Consiliului Local nr. 133/31.03.2009, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1383 din 18.12.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/31.03.2009, prin care s-a aprobat modificarea Regulamentului de refacere a domeniului public al municipiului Iași afectat de rețelele tehnico-edilitare subterane;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009, privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.133/31.03.2009, prin care s-a aprobat modificarea Regulamentului de refacere a domeniului public al municipiului Iași afectat de rețelele tehnico - edilitare subterane;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 3 din Regulamentul de refacere a domeniului public al municipiului Iași afectat de rețelele tehnico-edilitare subterane, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.133/31.03.2009, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009, astfel:

”3.1 In cazul nerespectării articolelor 2.1 și 2.4 valoarea contraventiei este cuprinsă intre 2.000 lei - 2.500 lei.”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 133/31.03.2009, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Politia Locala Iași, Serviciul Corp Control Primar, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Poliția Locală Iași, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Serviciul Corp Control Primar si Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 59 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0