Hotărârea nr. 58/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018 încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 138149 din 18.12.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Petiția persoanelor care au domiciliul în Municipiul Iași, respectiv: Bd. C.A. Rosetti; Șoseaua Ștefan cel Mare și Sfânt; Str. Sărărie, reprezentați prin domnul Popa Constantin, înregistrată la Municipiului Iași sub nr. 93728/18.09.2018;

Având în vedere Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordinul Autoritatii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/2007, privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 417 din 28 septembrie 2018 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiu Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă înfiițarea unui nou traseu de transport public prin curse regulate, desevit cu microbuze, denumit ”Traseul nr. 54”, cu următorul itinerariu: Târgu Cucu - Str. Sărărie - Șos. Sărărie - Șos Ștefan cel Mare și Sfânt - Bd. C.A. Rosetti (Pod Cacaina).

(2) Se aprobă completarea Programului de Transport cu ”Traseul nr. 54”, astfel încât Anexa 2.1M1- Program de transport și Anexa 2.1.3M1- Program de transport pentru rețeaua de microbuze din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., devin ”2.1.M2” respectiv ”2.1.3.M2” .

(3) Anexa 2.1.M2 și anexa 2.1.3.M2 fac parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune în Municipiul Iași, nr. 100098 din 02.10.2018, privind completarea Programului de transport conform, anexei 2.1. M2 si anexei 2.1.3. M2.

Art. 3. Celelalte prevederi din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Concesiune în Municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018, rămân neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Societatatii Compania de Transport Public Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 58 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 2.1.M2 Program de transport

la Hotărâre Consiliului Local nr. 58/28.02.2020

Program anual de transport

Linia

Km. planificați

Tramvai

5.060.216

Autobuz

9.143.790

Microbuz

306.928

Total Km planificați

14.510.934

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,

Anexa 2.1.3.M2 - Program de Transport pentru rețeaua de microbuze La Hotararea Consiliului Local nr. 58/28.02.2020

LINIA

NR.

Traseul

Capacitate (număr locuri)

INTERVAL DE SUCCEDARE A CURSELOR:

zilele 1-5 ( 6,7)

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de Mijloace de Transport: zilele 1-5

(6,7)

5-9

9-13

13-17

17-23

S

D

Prima

Ultima

18

Tatarasi Sud -Cartier

Aviatiei

18

1

1

1

1

1

1

6,15

21,45

48

Tg.Cucu - Ciric

18

1

1

1

1

1

1

6,45

21,45

49

Tg.Cucu - Cimitirul Petru si Pavel -Complex Roua

18

1

1

1

1

1

1

7,00

21,30

53

Tg.Cucu - Cimitirul Petru si Pavel -Complex Roua -Blocuri Șorogari

18

Două curse/zi, în zilele 1-5

Lungimea traseului: 11,9 km/cursă

  • • Plecari din Sorogari spre Tg.Cucu - 07:00

  • • Plecari din Tg.Cucu spre Sorogari - 14,15

Orele pentru plecări vor suporta modificări funcție de programul unităților de învățământ.

54

Tur: Târgu Cucu - Str. Sărărie - Șos. Sărărie

  • - Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt - Bd. C. A. Rosetti (Pod Cacaina)

Retur: Bd. C. A. Rosetti (Pod Cacaina)

  • - Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt - Șos. Sărărie

  • - Str. Sărărie - Bd. Independenței - Str. George Enescu - Str. Cuza Vodă - Târgu Cucu

18

Lungime traseu: 12,5 km

Timp total de parcurgere: 60 min

Nr. unități de transport: 2 microbuze

Stații:

Tur: Târgu Cucu; Colegiul Economic Administrativ; Str. Mihai Eminescu; str. Nicolae Bălcescu; Bojdeuca Ion Creangă; Centrul Rezindețial pentru Mame și Copii; str. Lascar Catargi; str. Mihai Costăchescu; Exclusive Residence; Târgușor Copou; str. Caprelor; str. Ursulea; Pod Cacaina.

Retur: Pod Cacaina; str. Ursulea; str. Caprelor; Târgușor Copou; Exclusive Residence; str. Mihai Costăchescu; str. Lascar Catargi; Centrul Rezindețial pentru Mame și Copii;

Bojdeuca Ion Creangă; str. Nicolae Bălcescu; Str. Mihai Eminescu; Colegiul Economic Administrativ; Târgu Cucu.

Plecări din stația Târgu Cucu, în intervalele orare:

6:30 - 10:00

6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:00.

12:00 - 20:00

12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00

Plecări din stația Pod Cacaina, în intervalele orare:

6:30 - 10:00

6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00 ; 9:30; 10:00.

12:00 - 20:00

12:00; 12:30; 13:00; 13:30 ; 14:00 ; 14:30 ; 15:00 ; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00 Orele pentru plecări vor suporta modificări funcție de programul unităților de învățământ.