Hotărârea nr. 57/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice, înregistrat sub nr. 2248/10.01.2020;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2247/10.01.2020;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 153/27 iunie 2013 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Iași;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 424/29 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării, respectiv stabilirii tarifelor pentru activitatea de colectare separată, transport separat și depozitarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similar provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate;

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 17 - Taxe speciale de salubrizare din Hotararea Consiliului Local nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020, care va avea forma prevăzută în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Taxele speciale de salubrizare aprobate prin prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.03.2020.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, SC Salubris SA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, SC Salubris SA.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 57 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 17 la H.C.L. nr. 57/28.02.3020

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE SERVICIUL EFICIENȚĂ ENERGETIC ȘI UTILITĂȚI PUBLICE BIROU SPAȚII VERZI ȘI SALUBRITATE

f                           f

TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivel taxă an 2020

Temei de drept

1.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice asociate.

18 lei/persoană/lună

Lg. 227/2015 ( art.484,alin. 1 ) HCL 424/2019

Lg. 101/2006, art. 26

2.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice din gospodării individuale

25 lei/persoană/lună

L227/2015

( art.484,alin. 1 )

HCL 424/2019

Lg. 101/2006, art. 26

3.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane juridice/persoane fizice autorizate.

170 lei/mc/lună

L227/2015

( art.484,alin. 1 )

HCL 424/2019

Lg. 101/2006, art. 26

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,