Hotărârea nr. 56/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 34.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 10930 din 29.01.2020, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Adresa nr. 1447/21.01.2020 emisă de Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1389/13.01.2020 întocmită de ARSACIS privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 34;

Având în vedere Proiectul de Act adițional nr. 34 la Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009 încheiat între ARSACIS și APAVITAL SA, conform Actului Adițional nr. 34, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Iași în Adunarea Generală a Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, să aprobe în AGA - ARSACIS, în numele și pe seama Municipiului Iași, modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Act Adițional nr. 34.

Art. 3. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr. 6 (clădire administrativă 3), înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este Municipiul IAȘI, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iași, Actul Adițional nr. 34 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, cu modificările și completările ulterioare prin Acte Adiționale, care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 34, rămân neschimbate și își produc efectele.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Asociația Regionala a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 56 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0