Hotărârea nr. 55/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociaţia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax"

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociația Green Revolution pentru realizarea proiectului „I'Velo Relax"

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 22000 /20.02.2020 întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21997 /20.02.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Protocolul de Colaborare dintre Municipiul Iași și Asociația GREEN REVOLUTION pentru realizarea proiectului „I'Velo Relax", conform Anexei 1.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Asociației GREEN REVOLUTION si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si Asociația GREEN REVOLUTION.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 55 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 55/28.02.2020

PROTOCOL DE COLABORARE

MUNICIPIUL IASI, cu sediul in Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, reprezentata prin domnul Mihai CHIRICA, in calitate de Primar, denumit in cele ce urmeaza „Primaria” si

ASOCIAȚIA GREEN REVOLUTION, cu sediul in București, str. Avrig nr.21-31, bl.U2, sc.A, ap. 43, sector 2, reprezentata prin Raluca FISER, in calitate de Președinte, denumita in cele ce urmează „Asociatia",

Denumite in mod individual „Partea" si in mod colectiv „Părțile",

AVÂND IN VEDERE: -intenția Partilor de a colabora pe bază de parteneriat activ pentru realizarea proiectului „I'Velo Relax" in scopul promovării mișcării in aer liber in rândul cetatenilor si pentru generarea responsabilizarii acestora fata de mediul inconjurator („Proiectul"), -dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale Codului Administrativ.

PĂRȚILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI PROTOCOL DE COLABORARE, DENUMIT IN CONTINUARE „Protocolul".

 • I.    OBIECTUL:

Obiectul acestui Protocol il reprezintă promovarea mișcării in aer liber in rândul cetățenilor municipiului Iași, precum si generarea responsabilizarii acestora fata de mediul inconjurator.

 • II.    DURATA PARTENERIATULUI:

Prezentul Protocol se incheie pentru perioada 01.03.2020-30.11.2020.

 • III. OBLIGAȚIILE PARTILOR:

 • 3.1. PRIMARIA are următoarele obligații:

 • (i)     Sa sprijine buna desfășurarea a Proiectului prin acordarea tuturor autorizațiilor necesare, inclusiv cele pentru amplasarea centrului de inchiriere, mobilierului stradal necesar centrului, amenajării spațiului de depozitare a bicicletelor pe timp de noapte, bannerelor si streagurilor necesare mediatizarii Proiectului.

 • (ii)    Sa sprijine buna desfășurare a Proiectului prin asigurarea curățeniei, coșurilor de gunoi in Spatiul Proiectului, precum si accesul la curentul electric;

Sa puna la dispoziția Asociației următorul spațiu adecvat scopului propus („Spatiul Proiectului”) :

zona pietonala a intersectiei Bulevardului Stefan cel Mare si Sfant si Strada Palat.

 • (iii)    Sa ofere posibilitatea conectarii centrului de bike sharing la reteua electrica, in vederea desfasurarii activitatii in conditii optime, pe toata durata desfasurarii parteneriatului.

 • 3.2. ASOCIATIA are următoarele obligații:

 • (i)    Sa asigure un numar de aproximativ 50 biciclete;

 • (ii)    Sa asigure echipamentul adițional necesar pentru aceasta activitatea de agrement;

 • (iii)    Sa acorde dreptul de a folosi contra cost bicicletele tuturor categoriilor de varsta si sociale, mai putin pensionariilor care vor beneficia de gratuitate, in conditiile in care respecta regulile stabilite de organizatori;

 • (iv)    Sa realizeze instructajul de siguranța si securitate pentru toti participanții la Proiect;

 • (v)    Sa amenajeze din fonduri proprii centrul Proiectului;

 • (vi)   Sa respecte regulile si normele impuse de Primarie;

 • (vii)   Sa asigure buna funcționare a centrului;

(viii) Sa mediatizeze si sa promoveze partenerii Proiectului in toate materialele si comunicările realizate in cadrul Proiectului.

 • IV. MODIFICAREA SI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

 • 4.1. Prezentul Protocol poate fi modificat prin Act Adițional semnat si stampilat de ambele Parti.

Partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol va transmite celeilalte Parti, spre analiza, in scris, propunerile respective.

Prezentul Protocol poate inceta in următoarele cazuri:

 • (i)     la expirarea duratei pentru care a fost incheiat potrivit art. 2 de mai sus;

 • (ii)    la data stabilita de comun acord de către Parti;

 • (iii) de către una dintre parti in cazul in care cealaltă Parte nu isi indeplineste obligațiile prevăzute in prezentul Protocol cu o notificare prealabila de 30 de zile calendaristice.

 • V. LITIGII:

 • 5.1.   Litigiile ce pot apărea ca urmare a executării si interpretării prevederilor prezentului Protocol se vor soluționa pe cale amiabila.

 • 5.2.  In cazul in care soluționarea pe cale amiabila nu este posibila, neînțelegerile dintre Parti vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Iași, daca nu exista o alta prevedere legala de ordine publica contrara.

 • VI. CLAUZE FINALE:

Prevederile prezentului Protocol sunt guvernate de legea romana.

Orice corespondenta intre Parti in legătura cu acest Protocol va fi considerata valabila daca este comunicata in scris personal, prin posta cu scrisoare recomandata cu confirmare de primare, prin curier, prin fax la următoarele coordonate sau la cele comunicate ulterior de către Parti:

Pentru Primărie:

în atenția domnului Primar Mihai CHIRICA, Iași, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.

11

Nr. fax 0232 211 200

Pentru Asociație:

în atenția Dnei Raluca Fiser, București, Str. Intrarea Valului nr. 2, sector 1

Nr. fax 021.316.28.23

Prezentul Protocol a fost incheiat in data de ............................ in 2(doua) exemplare,

fiecare dintre ele având aceeași valoare juridica.

Municipiul Iași

Primar

Mihai CHIRICA


Asociația Green Revolution

f

Președinte

Raluca FISER

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,