Hotărârea nr. 54/2020

HOTĂRÂRE pentru reglementarea normelor privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie în municipiul Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru reglementarea normelor privind gospodărirea și instaurarea unui climat de ordine și curățenie în municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 24634/26.02.2020, formulat, aprobat in unanimitate si consemnat in procesul verbal de sedinta ;

Avand in vedere Referatul de aprobare 133127/05.12.2019 întocmit de Serviciul Corp Control Primar;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.133129/05.12.2019 al Serviciului Corp Control Primar;

Avand in vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

Avand in vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba normele privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in Municipiul Iasi:

CAPITOLUL I

Contravenții privind nerespectarea normelor de gospodărire și menținere a curățeniei de către deținătorii / administratorii de imobile din municipiul Iași

 • 1.     Nerespectarea obligației de a întreține în stare corespunzătoare imobilele pe care le dețin cu orice titlu prin: efectuarea lucrărilor de curățare, tencuire și zugrăvire a fațadelor, efectuarea lucrărilor de reparații, întreținere și a altor lucrări specifice - inclusiv în privința anexelor, împrejmuirilor și instalațiilor aferente acestor imobile;

 • 2.     Nerespectarea obligației de a întreține curățenia pe trotuarele și spațiile verzi din dreptul imobilelor, să curețe zăpada și gheața imediat după depunere sau până la ora 10.00 dimineața de pe trotuarele și rigolele din dreptul imobilelor pe care le dețin sau administrează. Zăpada sau gheața rezultată se depozitează la o distanță de 0.30m de bordura carosabilului. În cazul formării poleiului, pe trotuare se va împrăștia material antiderapant.

Acolo unde la parterul imobilelor funcționează agenți economici, obligațiile de îndepărtare a zăpezii le revin pe toată durata funcționării lor; în restul timpului această obligație revine asociațiilor de proprietari, respectiv locatarilor acolo unde nu sunt înființate asociații.

Este interzisă aruncarea zăpezii și a gheții din curți, alei, trotuare sau alte spații pe străzi;

 • 3.     Nerespectarea obligației de a curăța și întreține șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;

 • 4.     Nerespectarea obligației de a asigura igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, în curțile interioare prin activități de curățare, dezinsecție, deratizare și salubrizare;

 • 5.     Nerespectarea obligației de a asigura repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfășoară activitatea, inclusiv prin spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora; obligația revine instituțiilor publice, agenților economici ori persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în aceste spații, iar în restul timpului - proprietarilor acestor spații;

 • 6.    Agenții economici, inclusiv deținătorii de tonete, chioșcuri ori automate de băuturi, alimente și tutun sunt obligați să amplaseze la fiecare acces din stradă ori alăturat - un coș pentru ambalaje și țigări;

 • 7.    Agenții economici sunt obligați să expună la loc vizibil certificatul constatator pentru punctul de lucru și să aibă în permanență, la locul de desfășurare a activității, actele de funcționare în copie;

 • 8.     Asociația de proprietari ori proprietarii dintr-un condominiu au obligația de a întreține în stare de funcționare și curățenie spațiile comune, subsolurile, anexele sanitare (băi, wc-uri, spălătorii, uscătorii) și folosite numai cu destinația prestabilită; spațiile verzi aferente, trotuarele de protecție din jurul blocurilor și căile de acces vor fi menținute libere și fără împrejmuiri improvizate;

 • 9.     Nerespectarea obligației de a lua măsuri în calitate de proprietari sau administratori privind îngrădirea și salubrizarea terenurilor pe care le dețin, inclusiv prin cosirea, tăierea și îndepărtarea vegetației spontane, toaletarea arborilor și arbuștilor până la limita de proprietate;

 • 10.   Neîmprejmuirea amplasamentului pe care se realizează lucrări de construire, desființare ori organizare de șantier - pentru protejarea proprietăților învecinate, precum și neluarea măsurilor de salubrizare și întreținere a curățeniei în jurul împrejmuirilor;

Rulotele, containerele mobile, baracamentele, grupurile sanitare ori alte dotări specifice organizării de șantier se vor amplasa numai în perimetrul proprietății beneficiarului lucrării de construire, iar când acest lucru nu este posibil, acestea se pot amplasa și pe domeniul public după aprobare și încheierea unui contract în acest sens;

 • 11.   Începerea lucrărilor de construire fără ca la ieșirea din organizarea de șantier să existe o rampă de spălare a anvelopelor, oriunde există accese auto provizorii;

CAPITOLUL II

Contravenții privind nerespectarea unui climat de ordine în municipiul Iași

 • 1. Aruncarea, abandonarea, expunerea sau depozitarea pe domeniul public a bunurilor materiale și deșeurilor de orice fel;

 • 2. Amplasarea pe domeniul public fără aprobarea administratorului ori proprietarului domeniului public de: utilaje, schele, tonete, chioșcuri, containere, mese, extinderi sau construcții improvizate de orice fel, automate de băuturi, tutun ori alimente, corturi, panouri etc;

 • 3.    Ocuparea domeniului public cu vehicule degradate, avariate, dezmembrate parțial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare ori depozitarea caroseriilor de vehicule;

 • 4.     Arderea / incinerarea de deșeuri vegetale, menajere, cauciucuri, mase plastice sau a altor categorii de deșeuri în curți, pe străzi, pe domeniul public cât și pe terenuri proprietate privată;

 • 5.    Comercializarea ambulantă a produselor de panificație și patiserie;

 • 6.    Consumul semințelor în locuri publice și în mijloacele de transport în comun;

 • 7.     Tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, spații verzi și locuri virane;

 • 8.     Înscrierea sau murdărirea fațadelor imobilelor proprietate publică, a statuilor ori grupurilor statuare, prin utilizarea de vopsele, sprayuri și alte asemenea materiale care produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor în cauză. Instituțiile deținătoare cu orice titlu a acestor clădiri sau instituțiile care au compartimente cu atribuții în administrarea statuilor, grupurilor statuare sunt obligate să ia măsuri de înlăturare de pe acestea a înscrisurilor și însemnelor neautorizate de orice fel;

 • 9.    Accesul sau staționarea autovehiculelor pe spații verzi, piste pentru biciclete, zone pietonale, precum și pe trotuare (cu excepția celor special amenajate și semnalizate);

 • 10.    Folosirea pentru pășunat a spațiilor verzi și a locurilor de agrement de pe domeniul public al municipiului;

 • 11.   Deversarea apelor uzate ori a altor lichide pe suprafața carosabilă a străzii, pe trotuare, în parcări și alte locuri de folosință publică;

 • 12.   Spălarea autovehiculelor și executarea de reparații ori servicii de întreținere auto, mecanice și de tinichigerie pe domeniul public, precum și murdărirea acestuia cu combustibili, lubrifianți, vopsele;

 • 13.   Mutarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi, bariere etc.) de la locurile unde au fost amplasate;

 • 14.   Circulația autovehiculelor pe drumurile publice fără a fi curățite;

 • 15.   Expunerea mărfurilor în afara spațiilor de vânzare ori amplasarea de lăzi și/sau vitrine frigorifice, umbrele etc;

 • 16.   Amplasarea bătătoarelor pentru covoare la mai puțin de 6 m de imobile;

 • 17.    Distrugerea și deteriorarea spațiilor verzi, a coșurilor de gunoi stradale, băncilor, indicatoarelor de circulație, panourilor de afișaj municipale, corpurilor, reflectoarelor, accesoriilor sau instalațiilor pentru iluminatul public, refugiilor de călători ori alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public, precum și utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite;

 • 18.    Predarea sau achiziționarea de către persoane fizice sau agenți economici cu activitate de recuperare a deșeurilor metalice, de rame, capace, grătare, întregi sau sub formă de spărturi, aferente rețelelor de utilități;

 • 19.   Pozarea supraterană a instalației pentru gaze naturale fără acceptul proprietarului de imobil și a celorlalți factori legali (Primăria Municipiului Iași și furnizorul de gaz);

 • 20.   Deteriorarea instalațiilor publice de distribuție și a racordurilor termice prin acțiune directă sau inundații ale subsolurilor și canalizării termice;

 • 21.   Deteriorarea aparatelor de măsură, control, manevră, precum și a căminelor unde acestea sunt amplasate;

 • 22.   Intervenția neautorizată în instalațiile centralelor sau punctelor termice și rețelelor termice secundare;

 • 23.    Desfășurarea manifestărilor de masă în aer liber (festivaluri, concerte ș.a.) fără aprobarea Primăriei Iași;

 • 24.   Circulația cortegiilor funerare pe drumurile publice din municipiul Iași;

 • 25.   Expunerea spre vânzare a autovehiculelor pe domeniul public al municipiul Iași; expunerea se va face numai în locuri special amenajate și autorizate în acest sens;

 • 26. Se interzice creșterea de animale domestice (bovine, ovine, caprine, porcine, ecvidee, iepuri și păsări de curte) în intravilanul Municipiul Iași; de la prevederile acestui articol sunt exceptate animalele crescute în bazele hipice, în spațiile amenajate din cadrul universităților de agronomie, în spațiile amenajate ale organelor locale / de stat cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, precum și animalele din refugii sau adăposturi înființate în conformitate cu prevederile Legii 205/2004 privind protecția animalelor sau a altor dispoziții legale;

 • 27.   Accesul cu câini este permis pe domeniul public, exceptând locurile de joacă pentru copii și cimitirele - și numai cu condiția ca aceștia să fie ținuți în lesă și să poarte botniță;

 • 28.     Stationarea autovehiculelor pe carosabil pe durata executarii lucrarilor de salubrizare stradala (maturat si spalat) sau deszapezire, lucrari semnalizate prin panouri de instiintare privind perioada si durata executarii acestor lucrari.

CAPITOLUL III

Contravenții privind nerespectarea normelor privind colectarea deșeurilor și salubrizarea în municipiul Iași

 • 1. Neprezentarea graficelor de colectare și transport al deșeurilor, respectiv de salubrizare stradală spre avizare la Inspectoratul de Protecție a Mediului, Direcția de Sănătate Publică și la Primăria Municipiului Iași;

 • 2.    Neînștiințarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași asupra modificărilor de orice fel ce intervin în graficele de colectare a deșeurilor cât și în graficele de salubrizare stradală;

 • 3.     Nerespectarea notificărilor transmise de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași privind executarea unor lucrări suplimentare ori neexecutarea lucrărilor curente;

 • 4.    Necolectarea deșeurilor potrivit frecvenței reglementate de Regulamentul Serviciului de salubrizare al municipiului Iași;

 • 5.    Nerespectarea graficelor de salubrizare stradală;

 • 6.    Autovehiculele destinate transportului deșeurilor vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică;

 • 7.    Autovehiculele destinate transportului deșeurilor vor fi întreținute și spălate cu frecvența stabilită prin Regulamentul Serviciului de salubrizare al municipiului Iași;

 • 8.     Neexecutarea periodică a lucrărilor de salubrizare, dezinsecție și deratizare a platformelor spațiilor destinate colectării deșeurilor, precum și a platformelor destinate primirii și stocării temporare a deșeurilor;

 • 9.    Neigienizarea prin spălare și dezinfectare a eurocontainerelor. Eurocontainerele vor fi amplasate la distanța de cel puțin 10m față de imobilele de locuit;

 • 10.   Nepunerea la dispoziția asociațiilor de proprietari, agenților economici, instituțiilor publice a recipientelor și containerelor pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri, inscripționate în acest sens;

 • 11.   Neefectuarea în condițiile legii a serviciului de ecarisaj;

CAPITOLUL IV

Contravenții privind nerespectarea normelor referitoare la întreținerea și păstrarea curățeniei parcurilor, scuarelor, zonelor verzi, clădirilor, locuințelor, cimitirelor și alte locuri publice din municipiul Iași

 • 1.     Însușirea de arbori doborâți de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiați sau scoși din rădăcini - fără aprobarea compartimentului de specialitate al Primăriei Municipiului Iași;

 • 2.     Circulația cu vehicule, indiferent de modul de propulsie a acestora, în parcuri ori pe spații verzi, precum și distrugerea zonelor verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; se exceptează de la prezentul articol persoanele cu dizabilități locomotorii care circulă cu vehicule speciale, altele decât autoturismele;

 • 3.     Cosirea ierbii de pe domeniul public fără aprobarea compartimentului de specialitate al Primăriei Iași;

 • 4.     Neîntreținerea spațiilor verzi aferente blocurilor de locuit prin lucrări de salubrizare, cosirea, tăierea și strângerea vegetației spontane, toaletarea arborilor și arbuștilor până la limita spațiului verde;

 • 5.     Împrăștierea, aruncarea sau folosirea de substanțe chimice, toxice ori momeli otrăvite pe terenurile aparținând domeniului public;

 • 6.     Efectuarea lucrărilor de tăiere și defrișare a arborilor, arbuștilor, spațiilor verzi, în vederea efectuării unor lucrări edilitar - gospodărești, fără avizul serviciilor de specialitate;

 • 7.     Neefectuarea plantării arborilor sau arbuștilor pentru refacerea zonelor verzi - în termenele și pe amplasamentele stabilite de către compartimentele de specialitate Primăriei Municipiului Iași;

 • 8.    Neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrări specifice de gazonare, plantare flori și gard viu) ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar gospodărești;

CAPITOLUL V

Contravenții la normele privind transportul de mărfuri și persoane în municipiul Iași

 • 1.     Încărcarea și etanșarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea căilor publice;

 • 2.     Neasigurarea curățirii căilor publice după efectuarea unor operații de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;

 • 3.      Neasigurarea curățeniei, neîndepărtarea vegetației și neîntreținerea căii de rulare administrate de operatorul de transport delegat, în parametrii tehnici normali de funcționare;

 • 4.    Difuzarea de muzică în mijloacele de transport în comun la un nivel de natură să deranjeze călătorii;

 • 5.     Operatorul de transport delegat are obligația să întrețină în condiții corespunzătoare spațiile de vânzare a legitimațiilor de călătorie;

CAPITOLUL VI

Contravenții la normele privind întreținerea și asigurarea viabilității drumurilor publice din municipiul Iași

 • 1.     Neremedierea de către administratorii de utilități, în cel mult 48 de ore de la producere, a avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele proprii de distribuție, precum și neevacuarea imediată a pământului, molozului rezultat din săpătură ori a altor materiale utilizate ori rezultate din intervenție;

 • 2.     Lipsa graficului de execuție avizat de conducerea Primăriei Iași (înregistrat odată cu înștiințarea asupra începerii lucrărilor), ori nerespectarea intervalelor de timp aprobate prin graficul de execuție;

 • 3.     Neachitarea contravalorii lucrărilor de refacere a domeniului public de către beneficiarii lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare, în termen de o zi de la expirarea graficului de execuție;

 • 4.     Desfacerea pavajelor și executarea de săpături pe străzi, trotuare, în piețe sau parcuri fără avizul compartimentului de specialitate al Municipiului Iași ori în alte condiții decât cele prevăzute în avizul acordat;

 • 5.     Executarea lucrărilor de spargere a carosabilului ori trotuarului fără a folosi mașini speciale de tăiat beton și asfalt echipate cu disc;

 • 6.    Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a intervențiilor pentru remedierea avariilor ce afectează domeniul public. Semnalizarea se va face inclusiv cu bandă de delimitare a amplasamentului intervenției, personalizată cu însemnele administratorului rețelei de utilități la care se intervine;

 • 7.      Nepredarea amplasamentului lucrării executate pe domeniul public, la parametri inițiali, către Primăria Municipiului Iași, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului înscris în graficul de execuție. Amenda se aplică beneficiarului autorizației de construire;

 • 8.     Punerea în funcțiune a noilor utilități de către administratorii de rețele fără dovada achitării de către beneficiar a contravalorii lucrărilor de refacere a domeniului public afectat;

 • 9.     Operatorul de transport delegat și unitățile care exploatează linii de cale ferată existente în ampriza drumurilor vor menține în bună stare liniile de circulație, zonele de circulație, de protecție respectiv de siguranță a căii de rulare;

 • 10.    Operatorul licențiat în furnizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare are obligația de a desfunda și menține în stare de funcționare gurile de scurgere a apelor pluviale de pe străzi;

 • 11.    Societățile comerciale și alte unități care execută rețele de instalații subterane vor fixa și vor menține la cota nivelului pavajului piesele vizibile ca: trape, capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze si altele. Se vor menține în buna stare pavajele pe traseul acestor instalații;

 • 12.   Societățile comerciale sau alte unități care au în exploatare stații de alimentare cu carburanți și lubrifianți , sunt obligate să repare și să întrețină pavajele și spațiile verzi aferente stațiilor;

 • 13.   Distrugerea prin circulație cu mijloace de transport, prin folosirea de utilaje neadecvate ori sub orice altă formă a îmbrăcăminții trotuarelor, părții carosabile a străzilor precum și a marcajelor rutiere;

 • 14.   Modificarea tramei stradale existente prin executarea de accese auto la imobilele deținute cu orice titlu fără aprobarea Comisiei de Circulație a Municipiului Iași;

 • 15.   Montarea de indicatoare de circulație pe străzile municipiului fără aprobarea Comisiei de Circulație a Municipiului Iași;

 • 16.    Executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare și în parcuri precum și murdărirea pavajelor prin scurgerea sau pierderile de ulei sau combustibil din autovehicule.

CAPITOLUL VII

Contravenții privind nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a normelor privind desfășurarea corespunzătoare a activităților în piețele, târgurile, oboarele, precum și în cimitirile din municipiul Iași

 • 1.    Comercializarea neautorizată în piețele agroalimentare a bunurilor nealimentare;

 • 2.     Utilizarea mobilierului urban și a dotărilor specifice în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite;

 • 3.     Distrugerea, murdărirea sau modificarea mobilierului, instalațiilor și dotărilor specifice piețelor, bazarului etc.;

 • 4. Parcarea sau accesul autovehiculelor în zonele unde acestea sunt strict interzise (pe aleile pietonale din incinta piețelor, în parcările rezervate, pe trotuare sau platformele piețelor);

 • 5.     Ocuparea si staționarea nejustificata pe platourile, căile de acces în spațiile existente în incinta piețelor de către autovehicule, mijloace cu tracțiune animală si alte vehicule precum și accesul acestora în afara orelor de program;

 • 6.    Depozitarea butoaielor și a altor ambalaje pe platouri, în boxe sau aglomerarea nejustificată a acestora în spațiile destinate expunerii și vânzării produselor;

 • 7.     Ocuparea de către comercianți a unui spațiu mai mare decât cel corespunzător tarifului de utilizare achitat;

 • 8.    Comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice, vânzarea acestora la pahar, ori consumarea acestora în incinta piețelor;

 • 9.    Vânzarea ambulantă neautorizată de preparate alimentare ori nealimentare în incinta piețelor;

 • 10.    Lipsa de la locul desfășurării activității a documentelor justificative legale în copie sau în original unde este cazul (carte de identitate, certificat de sănătate, certificat de sănătate a animalelor, buletine de verificare metrologică a mijloacelor de cântărire, actele societății, aviz de principiu, autorizație sanitară, autorizație sanitar - veterinară etc.) precum și refuzul nejustificat de a le prezenta la cererea persoanelor îndreptățite;

 • 11.    Lipsa contractelor încheiate cu toți furnizorii de utilități publice de către societățile comerciale care dețin / funcționează în spațiile din incinta piețelor;

 • 12.   Blocarea circulației sub orice formă la târgul de mașini, cherestea și obor;

 • 13.    Utilizatorii și administratorii piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului au obligația respectării prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a acestora;

 • 14.   Nerespectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor;

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

 • 1. Atingerea adusă prestigiului sau amenințarea săvârșită împotriva agentului constatator ori împiedicarea prin orice formă a agentului constatator de către persoanele prezente la fața locului de a lua măsuri de sancționare a contravenientului cât și refuzul acestuia din urmă de a prezenta actul de identitate la cererea agentului constatator, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracțiuni;

 • 2. Se instituie taxa de ocupare a domeniului public pentru faptele prevăzute în prezenta hotărâre în valoare egală cu dublul taxei corespunzătoare reglementate de hotărârea de consiliu privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din anul în care se aplică sancțiunea.

 • 3.     Constatarea și sancționarea contravențiilor săvârșite în prezenta hotărâre se face de către:

 • a) Primar și polițiști pentru toate contravențiile;

 • b) Alte persoane împuternicite de către primar;

 • c) Comisarii Gărzii de Mediu.

 • 4. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:

 • a) 200 - 500 lei pentru faptele reglementate la cap. V.4, cap. VII.6

 • b) 300 - 500 lei pentru faptele reglementate la cap. I.7, cap. II.13,16, cap. III.11, cap. IV.3,4

 • c) 300 - 1.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.15

 • d) 400 - 700 lei pentru faptele reglementate la cap. II.7

 • e) 400 - 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II, 28-Complementar cu aplicarea sanctiunii contraventionale, autovehiculul stationat va fi relocat in limita a 200 de metri fata de pozitia initiala. Relocarea autovehiculului se va face de catre personalul SC Servicii Publice Iasi SA in prezenta agentului de politie din cadrul Politiei Locale Iasi

 • f)  500 - 700 lei pentru faptele reglementate la cap. I.6, cap. II.6,27

 • g) 500 - 800 lei pentru faptele reglementate la cap. V.5

 • h) 500 - 1.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.5,20,21,22, cap. III.9, cap. IV.1, cap. VII.1,2,3,10,11

 • i)  500 - 1.500 lei pentru faptele reglementate la cap. VII.13,14

 • j)  600 - 1.200 lei pentru faptele reglementate la cap. VI.6,11,12,13, cap. VII.7,8,9,12

 • k) 600 - 1.500 lei pentru faptele reglementate la cap. IV.7,8

 • l)  700 - 1.500 lei pentru faptele reglementate la cap.

 • m) 750 - 1.000 lei pentru faptele reglementate la cap.

 • n) 900 - 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap.

 • o) 1.000-1.500 lei pentru faptele reglementate la cap. I.2,3,8, cap. II.4,10, cap. III.1,2,3,10, cap. IV.2, cap. VI.10, cap. VII.4

 • p) 1.000- 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.11

 • q) 1.000- 2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. II.12, cap. V.1

 • r)  1.200 - 2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. III.5,8, cap. VI.14

 • s) 1.500 - 2.000 lei pentru faptele reglementate la cap. II.17, cap. III.6,7, cap. VI.3,4,15,16, cap. VII.5

 • t)  1.500 - 2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. III.4, cap. V.2, cap. VI.1,2

 • u) 2.000-2.500 lei pentru faptele reglementate la cap. I.1,9,10,11, cap. II.1,2,3,8, 14,18,19,23,24,25,26, cap. IV.5,6, cap. VI.5,7,8,9, cap. VIII.1

 • 5.     Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre în termenul reglementat de OG 2/2001.

 • 6.    Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotararea Consiliului Local nr. 172 / 2002, precum și alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Corp Control Primar, SC Servicii Publice Iasi SA, Politiei Locale Iasi, Garzii de Mediu, Directiei Generale Tehnica si de Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Serviciul Corp Control Primar, SC Servicii Publice Iasi SA, Politia Locala Iasi, Garda de Mediu si Directia Generala Tehnica si de Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 54 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0