Hotărârea nr. 53/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.131237/02.12.2019, întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere adresa nr.1185/18.11.2019 emisă de ARSACIS;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.1158 din 03.04.2019, întocmită de ARSACIS cu privire la solicitarea de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional SC APAVITAL SA Iași formulată de către comuna Botești, județul Neamț;

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive - cadru și a statutului - cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A. Iași, conform Actului Adițional nr. 33, prevăzut în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu nr. 6 (clădire administrativă 3), înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr.84/A/07.07.2005, al cărei membru este Municipiul Iasi, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației Victor Chirilă, în numele și pe seama Municipiului Iasi, Actul Adițional nr. 33 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Asociația Regionala a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS si Directia Tehnica si Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 53 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0