Hotărârea nr. 52/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizării petardelor pe raza Municipiului Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizării petardelor pe raza Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 677 din 07.01.2020, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr.126/27.12.1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/30.06.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/26.05.2004, republicată, privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pe raza Municipiului Iași se interzice comercializarea și utilizarea petardelor de orice tip.

Art.2. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează, astfel:

  • a)     Cu amendă cuprinsă între 2.400 lei - 2.500 lei, pentru persoanele fizice și persoanele juridice care comercializează petarde de orice tip pe raza municipiului Iași;

  • b)     Cu avertisment, pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani și care utilizează petarde de orice tip pe raza municipiului Iași;

  • c)     Cu amendă cuprinsă între 50 lei - 100 lei pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 ani - 18 ani și care utilizează petarde de orice tip pe raza municipiului Iași;

  • d)     Cu amendă cuprinsă între 1.000 lei - 1.500 lei pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani.

Art. 3. Agresarea oricărui animal sau oricărei păsări, prin utilizarea de petarde de orice tip, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2400 lei - 2500 lei.

Art. 4. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Poliției Locale Iași; Corpului Control Primar; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Poliția Locală Iași, împuterniciți ai Primarului Municipiului Iași, Corp Control Primar, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 52 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0