Hotărârea nr. 51/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr.1857 din 09.01.2020, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr.126/27.12.1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/30.06.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 307/12.07.2006, republicată, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași, conform Anexei nr. I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Începând cu data prezentei, orice dispoziție contrară acesteia își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Poliția Locală Iași precum și de împuterniciți ai Primarului Municipiului Iași.

Art. 4. Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal, conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Poliției Locale Iași ; Corpului Control Primar; Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu, Poliția Locală Iași, împuterniciți ai Primarului Municipiului Iași, Corp Control Primar, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 51 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. I la H.C.L. nr. 51/28.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași

Regulament de organizare și desfașurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași

Capitolul 1 - Dispoziții Generale

Art. 1. (1) Scopul acestui Regulament este de a asigura un management corect al elaborării și emiterii documentului denumit ”ACORD”, în vederea organizării și desfășurării jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din categoria 2, 3, 4, T1, T2, P1 si P2 (așa cum acestea sunt definite în Hotărârea de Guvern nr.536/30.06.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, cu modificările și completările ulterioare), pe raza Municipiului Iași.

 • (2) Definiție - raza Municipiului Iași, înseamnă raza administrativ - teritorială a Municipiului Iași.

 • (3) Clasificarea articolelor pirotehnice - Conform articolului 5 din Hotărârea de Guvern nr.536/30.06.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, cu modificările și completările ulterioare, articolele pirotehnice din categoria 2, 3, 4, T1, T2, P1 si P2 sunt:

  Categoria

  Nivelul riscului

  Nivelul de zgomot

  Utilizare

  Destinație

  f

  Exemple neexhaustive (numai pentru informare)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  2

  Scăzut

  Scăzut

  în exterior, în

  spații restrânse și care pot fi utilizate

  exclusiv de către pirotehnicieni

  Divertisment

  • -      baterii      și

  J

  combinații

  • - focuri bengale

  • -         bețișoare

  > !

  bengale

  • - bile pocnitoare

  • -          granule

  scânteietoare

  • - jerbe

  • - pocnitori săltărețe

  • -         morișcă

  săltăreață

  • - mine

  • - minirachete

  • - rachete

  • - candele romane

  • - scântei

  • -         morișcă

  zburătoare

  • - sori rotitori

  3

  Mediu

  Nu este dăunător sănătății umane

  în exterior, în

  spații deschise, vaste și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

  divertisment

  • - roți zburătoare

  • -      baterii      și

  combinații

  • - focuri bengale

  • - jerbe

  • - mine

  • - rachete

  • - candele romane

  • - tub cu tragere

  • - sori rotitori

  4

  Mare

  Nu este dăunător sănătății umane

  exclusivă de către pirotehnicieni

  divertisment

  • - mine

  • - candele romane

  • - jerbe

  • - rachete

  • - sori rotitori

  T1

  Scăzut

  pe scenă, în interior sau în exterior, utilizate exclusiv de către pirotehnicieni

  scenă

  T2

  Mare

  pe scenă, în interior sau în exterior, utilizate exclusiv de către

  scenă

  pirotehnicieni

  P1

  Scăzut

  în        alte

  scopuri decât divertisment și scenă

  !

  • -            articole pirotehnice destinate vehiculelor

  • -   alte destinații tehnice

  P2

  Mare

  Destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni

  în        alte

  scopuri decât divertisment și scenă

  !

  - destinații tehnice

Art. 2. Actele normative care reglementează această activitate:

 • •  Legea nr.126/27.12.1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea de Guvern nr.536/30.06.2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 3. Condițiile în care se pot utiliza articolele pirotehnice de divertisment sunt prevăzute la articolul 34 din Legea nr.126/27.12.1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

”(1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.

 • (2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:

 • a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

 • b) la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

 • c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

 • d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

 • e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

 • f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;

 • g) la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

 • (3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4 este permisă numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean sau, după caz, al municipiului București și avizul inspectoratului județean de poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe a cărui rază se execută jocurile respective.”

Art. 4. Se interzice organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii în următoarele zone:

 • a) Cu obiecte pirotehnice din categoria 2, 3, 4, T1, T2, P1 si P2 - în zonele cu pădure, indiferent în administrarea/proprietatea cui se află acestea;

 • b) Cu obiecte pirotehnice din categoria 2 - la o distanță mai mică de 50 m față de obiectivele aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Public, Ministerul Justiției;

 • c) Cu obiecte pirotehnice din categoria 3, 4, T1, T2, P1 si P2 - la o distanță mai mică de 100 m față de obiectivele aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Public, Ministerul Justiției;

 • d) În zona monumentelor istorice, la o distanță mai mică de 50 m față de acestea;

Art. 5. (1) Acordul pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în baza legii, după verificarea valabilității documentelor depuse la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Iași, la solicitarea persoanelor autorizate să execute jocuri de artificii cu articole pirotehnice.

(2) Pentru organizarea și desfășurarea oricărui joc de artificii cu articole pirotehnice este necesar obținerea Acordului Primariei Municipiului Iași.

 • (3) Nu se emite acord pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice din categoria petardelor de orice tip.

 • (4) Modelul cererii și a acordului sunt prezentate in Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Art. 6. (1) Acordul pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza următoarelor documente:

 • a) Cerere tip;

 • b) Copii după documente ce atestă datele de identificare a solicitantului;

 • c) Copii de pe autorizațiile emise în baza articolului 8 din Legea nr.126/27.12.1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare, eliberate de Inspectoratele Teritoriale de Muncă și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau Inspectoratul Județean de Poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea;

 • d) Acord din partea proprietarului locației unde se desfășoară jocul de artificii;

 • e) Declarație pe proprie răspundere prin care să se specifice că au fost luate toate măsurile pentru prevenirea producerii de incendii, distrugeri sau vătămări corporale, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii;

 • f) Dovada achitării taxei la casieria Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale Iași, sau prin virament bancar.

(2) În cazul în care se modifică data și ora desfășurării acțiunii, solicitantul poate reveni pentru obținerea unui nou acord în baza documentației depuse anterior, cu obligația de a anexa la cerere un nou acord de la proprietarul locației pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice.

(3) Dacă documentele sunt incomplete, lipsurile constatate se comunică solicitantului îin termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare după înregistrare.

Art. 7. (1) Documentația va fi depusă la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Iași cu sediul in strada Agatha Bârsescu - Corp C, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de efectuarea jocului de artificii.

(2) Documentele depuse pentru emiterea acordului se repartizează spre soluționare Biroului Avize Mici Întreprinzători din cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu, în cel mai scurt timp.

(3) Termenul legal de emitere a acordului prevăzut la Articolul 1 din Regulament este de maximum 10 zile, termen care curge de la data depunerii documentației complete.

 • (4) Evidența acordurilor se face într-un Registru constituit special în acest sens de către Biroul Avize Mici Întreprinzători.

Art. 8. Acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice își pierde valabilitatea dacă acesta nu s-a desfășurat la data, ora și locul stabilite.

Art. 9. (1) Taxa de 556 lei/ 10 minute sau subdiviziuni se va achita de către solicitant la casieria Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale Iași, sau prin virament, în contul bancar RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, beneficiar MUNICIPIUL IASI, cod fiscal 4541580.

(2) Sunt exceptate de la plata taxei stabilite la art.8 alin.(1), evenimentele de interes local, național sau internațional, manifestările cultural-sportive importante desfășurate în colaborare cu Primăria Municipiului Iași, precum și evenimentele la care Primăria Municipiului Iași are calitatea de organizator.

Art. 10. (1) Organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iași cu încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează, cu amendă cuprinsă între 2.400 lei - 2.500 lei.

 • (2) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Poliția Locală Iași precum și de împuterniciți ai Primarului Municipiului Iași.

 • (3) Contravenientul poate achita în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal.

Presedinte de Sedinta

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,