Hotărârea nr. 50/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018 privind insusirea inventarului in domeniului privat al Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 211/2018 privind insusirea inventarului in domeniului privat al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 22817/24.02.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.010.2019;

Având în vedere adresa Directiei Fond Locativ nr. 20666/18.02.2020, inregistrata la DEPPP in data de 24.02.2020 prin care solicita modificarea elemenelor de identificare ale unor terenuri inventariate in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211/2018;

Având în vedere masuratorile cadastrale efectuate de către societatile autorizate Topo Art Cad SRL si SC Hermes Top SRL;

Având în vedere adresele Directiei Juridice 13518/04.02.2020, 16831/11.02.2020, prin care se certifica ca pentru terenurile ce fac obiectul Procesului verbal nr. 22892/24.02.2020 nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata in care Municipiul Iasi sa fie parte;

Având în vedere adresele nr. 14716/14.02.2020, 4353/9073/17.02.2020 ale Serviciului Gis Cadastru - Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietății, prin care comunica faptul ca in conformitate cu evidența cadastrala aferenta Municipiului Iași, editia 1989 - 1990, aflata la dispoziția Compartimentului tehnic de implementare a legilor proprietății din cadrul Serviciului GIS-Cadastru, pentru terenurile ce fac obiectul prezentului procesului verbal nr. 22892/24.02.2020, nu sunt depuse cereri de revendicare in baza legilor proprietatii (Legea 18/1991, Legea 10/2001) cu modificarile si completarile ulterioare.

Având în vedere dispozitiile Deciziei nr. 75/2008 a Curtii de Apel privind restituirea imobilului situat in str. Sf. Andrei nr. 54 si 52A (fost nr. 48), procesul de predare-primire 1783/23.07.2008 si planul de amplasament aferent;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei speciale de inventariere nr. 22892/24.02.2020;

Având în vedere Procesul verbal nr. 22863/24.02.202 al Comisiei de coordonare, monitorizare si control a modului de efectuare a operatiunilor de inventariere/actualizare a inventarelor domeniilor public/privat ale Municipiului Iasi, numita prin Dispozitia nr. 1822/16.10.2019

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiul Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/13 martie 1996 republicată, a cadastrului și publicității imobiliare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile cuprinse in Anexa 2 (Directia Fond Locativ) a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211/2018 privind insusirea inventarului in domeniului privat al Municipiului Iasi, astfel:

  • 1.      nr. inventar 8343, teren situat în std. Sf. Andrei nr. 9 , se modifică suprafața de la 203,60 mp la 231 mp, conform măsurătorilor cadastrale - Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

  • 2.      nr. inventar 8027, teren situat în str. Sf. Andrei nr. 47, se modifică suprafața de la 145,88 mp la 137 mp, conform măsurătorilor cadastrale - Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

  • 3.      nr. inventar 8342, teren situat în str. Sf. Andrei nr. 6A, se modifică suprafața de la 98,32 mp la 317 mp, conform măsurătorilor cadastrale - Anexa 3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

  • 4.      nr. inventar 8363, teren situat în strada Sf. Andrei nr. 54, se radiaza în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 75/2008 a Curtii de Apel Iasi si a planului de amplasament - Anexa 4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

  • 5.      nr. inventar 8225, teren situat în strada Mizil nr. 3, se modifică suprafața de la 534 mp la 642 mp, conform măsurătorilor cadastrale - Anexa 5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

  • 6.      nr. inventar 805, teren situat în strada Mizil nr. 5, se modifică suprafața de la 203,24 mp la 250 mp, conform măsurătorilor cadastrale - Anexa 6, care face parte integranta din prezenta hotarare;

  • 7.      nr. inventar 8420, teren situat în strada Buznea nr. 10, se modifică suprafața de la 244,54 mp la 289 mp, conform măsurătorilor cadastrale - Anexa 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Directiei Fond Locativ; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Directia Fond Locativ;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 50 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0