Hotărârea nr. 5/2020

HOTĂRÂRE pivind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pivind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 637/07.01.2020 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritara 6 -Promovarea energiei curate si eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 452/2019 privind aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a Municipiului Iași, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate - Anexa 1 și indicatorii tehnico-economici - Anexa 2 pentru proiectul: ”Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă participarea Municipiului Iași în calitate de solicitant al finanțării la realizarea proiectului: "Crearea unei capacități noi de producere a energiei termice în cadrul SACET Iași cu ajutorul unor surse regenerabile”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritara 6 - Promovarea energiei curate si eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

Art. 3. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului a terenurilor și infrastructurii necesare pentru realizarea lucrărilor așa cum sunt acestea descrise în cadrul documentației tehnice.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu; SC Veolia Energie Iași SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare/Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 5 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0