Hotărârea nr. 49/2020

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Adrian Florin Boca in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Adrian Florin Boca in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Adrian Florin Boca, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Adrian Florin Boca care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Martie 2020.

Art. 2. (1) Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Domnului Adrian Florin Boca - consilier local si Instituției Prefectului Județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 49 din 28 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

7