Hotărârea nr. 48/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Munca si Protectia Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie si Protectia Copilului a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 21387/19.02.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 21894/20.02.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 22330/21.02.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 2219/21.02.2020 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul formulat de Grupul de consilieri locali ai Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere amendamentul Doamnei Gaburici Violeta Adriana, consilier local din partea Partidului Miscarea Populara, inregistrate sub nr. 22294/21.02.2020 si 22297/21.02.2020 aprobate și consemnate în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19312/ /16.02.2020 la proiectul de Hotărâre;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.19313 /16.02.2020 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 - privind bugetul de stat pentru anul 2020;

Având în vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 - Legea educatiei nationale;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.107/2020 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.106/2020 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/ prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional;

Având în vedere prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

Având în vedere Raportul primarului nr. 19311/16.02.2020 privind fundamentarea proiectului bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2020 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba bugetul local al Municipiului Iași pe anul 2020 în următoarea componență, conform anexelor nr. 1 - 1.4, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 1: Buget local total din care:

Venituri 1.151.962, 27 mii lei

Cheltuieli 1.178.278, 40 mii lei

Deficit 26.316,13 mii lei - finantat din excedentul anilor precedenti

Anexa nr. 1.1: Buget local Secțiunea de funcționare

Venituri 569.311,07 mii lei

Cheltuieli 569.439,71 mii lei

Deficit 128,64 mii lei - finantat din excedentul anilor precedenti

Anexa nr. 1.2: Buget local Secțiunea de dezvoltare

Venituri 582.651,20 mii lei

Cheltuieli 608.838,69 mii lei

Deficit 26.187,49 mii lei - finantat din excedentul anilor precedenti

Anexa nr. 1.2.1 : Lista obiectivelor de investitii - activitatea proprie.

Anexa nr. 1.2.2 : Lista obiectivelor de investitii - invatamant.

Anexa nr. 1.2.3 : Lista obiectivelor de investitii - spitale.

Anexa nr. 1.3: Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite.

Anexa nr. 1.4: Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local

Art. 2. Aprobarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Iași pe anul 2020 în următoarea componență, conform anexelor nr. 2 - 2.5, parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Anexa nr. 2: Venituri 299.856,62 mii lei

Cheltuieli 315.906,93 mii lei

Deficit 16.050,31 mii lei finantat din excedentul anilor precedenti

Anexa nr. 2.1: Secțiunea de funcționare

Venituri 281.898,48 mii lei Cheltuieli 296.285,94 mii lei Deficit 14.387,46 mii lei finantat din excedentul anilor precedenti Anexa nr. 2.2: Secțiunea de dezvoltare

Venituri 17.958,14 mii lei Cheltuieli 19.620,99 mii lei

Deficit:    1.662,85 mii lei finantat din excedentul anilor precedenti

Anexa nr. 2.3: Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite

Anexa nr. 2. 4: Detalierea bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Anexa nr. 2.5: Detalierea finantarii invatamantului particular si confesional acreditat

Art. 3. Se aprobă următoarele anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 3: Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare

Anexa nr. 4: Sinteza finanțării programelor

Anexa nr. 4.1 Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare.

Anexa nr. 5.1 - 5.11: Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2020.

Anexa nr. 6: Calendarul evenimentelor publice care pot fi desfasurate in Municipiul Iasi cu respectarea prevederilor legale;

Anexa nr. 6.1: Calendarul evenimentelor publice care pot fi desfasurate in Municipiul Iasi cu respectarea prevederilor legale in parteneriat cu Casa de Cultura a Studentilor Iasi (CCS);

Anexa nr. 7: Posibilitatea acordarii sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi pentru anul 2020, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Ordonatorii de credite vor dispune masuri incepand cu data aprobarii prezentei hotarari in vederea incadrarii in bugetele pentru anul 2020. Creditele bugetare reprezinta limita maxima privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.

Art. 5. Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu prevederile legale a creditelor bugetare aprobate apartine conducatorilor institutiilor de sub autoritatea Municipiului Iasi in calitate de ordonator de credite.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi ; Direcției Generale Economica și Finanțe Publice Locale ; Directiei Generale Tehnica si Dezvoltare ; Directiei Relatii Publice si Transparenta Decizionala și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare; Direcția Juridică; Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala, celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Iasi și ordonatorii de credite subordonați.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 48 din 21 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

7