Hotărârea nr. 46/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru Obiectivul ”Parcaj suprateran deschis strada Mușatini nr. 57 cartier Alexandru cel Bun”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Parcaj suprateran deschis strada Mușatini nr. 57, cartier Alexandru cel Bun”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19654/17.02.2020 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Studiul de Fezabilitate elaborat de SNC Lavalin România S.A. pentru obiectivul ”Parcaj suprateran deschis strada Mușatini nr. 57, cartier Alexandru cel Bun”;

Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 209 din 30 mai 2018 privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași aprobat prin H.C.L. nr.154/2017, cu terenul în suprafață de 2.475 mp situat în Iași, strada Mușatini, lângă Centrul Medical de Familie;

Având în vedere H.C.L. nr. 26/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă pentru Municipiul Iași ;

Având în vedere H.C.L. nr. 401/2017 privind modificarea H.C.L. nr.26/2017 prin care s-a actualizat și s-a redenumit Planului de Mobiltate Urbana Durabila in Planul de Mobiltate Urbana Durabila pentru Polul de creștere Iași (PMUD Iași);

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ”Parcaj suprateran deschis strada Mușatini nr. 57, cartier Alexandru cel Bun”, prevăzuți in Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției de Evidența a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Orice dispoziție contrară prezentei își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 46 din 21 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 46 din 21 februarie 2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Parcaj suprateran deschis strada Mușatini nr. 57, cartier Alexandru cel Bun”

  • A. Indicatori financiari:

Valoare totala investiție = 8.911.020,00 lei fara TVA, respectiv 10.604.120,00 lei cu TVA, din care valoarea pentru lucrarile de C+M = 7.442.720,00 lei fara TVA, respectiv 8.856.840,00 lei cu TVA.

  • B. Indicatori fizici:

Suprafata teren = 2475,00 mp

Suprafata construita = 1246,00 mp

Suprafata desfasurata = 5095 mp Suprafata demisol = 722,00 mp Regim de înălțime = D (1/2 Ac)+P+3 E

H maxim = 14,30 m

Total locuri de parcare = 255 locuri

  • C. Grafic esalonare investiție:

9

Durata estimată = 12 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,