Hotărârea nr. 45/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi Zona Galata T46 T47 T48 T49 Județul Iasi” a Contractului de Asociere si a Contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iasi”, a Contractului de Asociere si a Contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19615/ 17.02 .2020 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Ordinului A.N.R.E. nr. 36/28.02.2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice;

Având în vedere prevederile Ordinului A.N.R.E. nr. 59/02.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Studiul de Fezabilitate elaborat de SC K-Teel Proeb SRL pentru ”Extindere rețele electrice in Municipiul Iași, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iași”;

Având în vedere Avizul CTE nr. 25/16.01.2020 emis de S.C. Delgaz Grid S.A. prin care s-a avizat favorabil Soluția 2A pentru proiectul ”Extindere rețele electrice in Municipiul Iasi, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iași”;

Având în vedere Avizul CTE din cadrul Primăriei Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului nr.1410/01.07.2019, înregistrat sub numărul 17590/12.02.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr.123/10.07.2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico - economici pentru proiectul ”Extindere rețele electrice in Municipiul Iași, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iași”, prevăzuți in Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă încheierea între Municipiul Iași si S.C. Delgaz Grid S.A. a Contractului de Asociere în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică pentru implementarea proiectului ”Extindere rețele electrice in Municipiul Iași, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iași”, prevăzut in Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă încheierea între Municipiul Iași si S.C. Delgaz Grid S.A. a Contractului de Cofinanțare pentru implementarea proiectului "Extindere rețele electrice in Municipiul Iași, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iași”, prevăzut in Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași, Contractul de Asociere și Contractul de Cofinanțare prevăzut la articolul 2, respectiv articolul 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Delgaz Grid S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si S.C. Delgaz Grid S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 45 din 21 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 45 din 21 februarie 2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iasi”, a Contractului de Asociere si a Contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

 • A. Indicatori financiari:

Valoare totala investiție = 8.239.751,05 lei fara TVA, respectiv 9.786.628,33 lei cu TVA, din care valoarea pentru lucrarile de C+M = 6.171.428,00 lei fara TVA, respectiv 7.343.999,32 lei cu TVA.

In conformitate cu prevederile art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice aprobata prin Ordinul Președintelui ANRE nr.36/ 28.02.2019 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.186/ 08.03.2019 , S.C. Delgaz Grid S.A. se obliga sa suporte 50% din valoarea totala de investiție, adică 4.119.875,50 lei făra TVA, respectiv 4.902.651,85 lei cu TVA.

Valoarea orientativă cu care Municipiul Iași este necesar sa participe la cofinanțarea lucrărilor este de 50% valoarea totala de investiție, adică 4.119.875,50 lei făra TVA, respectiv 4.902.651,85 lei cu TVA.

Notă: Valoarea finală a lucrărilor se va stabili în urma procedurii de achiziție publică organizată de către S.C. Delgaz Grid S.A. conform prevederilor art.17 (2), urmând ca aceasta sa fie suportată de către Municipiul Iași și S.C. Delgaz Grid S.A. în părți egale.

 • B. Indicatori fizici:

 • -  Construire LES 20kV = 6,32 km;

 • -  PTAvB 250kVA = 6 bucăți;

 • -  PTAvB 400kVA = 2 bucăți;

 • -  LES 0,4kV = 14,4 km.

 • C. Grafic esalonare investiție:

9

Durata estimată = 33 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mihai Liviu Gavril Consilier local,

Anexa 2 la H.C.L nr. 45 din 21.02.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iasi”, a Contractului de Asociere si a Contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

CONTRACT DE ASOCIERE

Prezentul Contract este încheiat astăzi [

] 2020


ÎNTRE SUBSCRISELE:

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul social în mun. Târgu - Mureș, B-dul Pandurilor, numărul 42, etaj IV, fax: 0365 - 403 860, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului Mureș J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod IBAN RO25TREZ4765069XXX003127 deschis la Trezoreria Târgu -Mureș, reprezentată legal prin d-ul Ferenc Csulak in calitate de Director General si dna. Teona Oltean în calitate de Director General Adjunct, denumită în prezentul document ”DEGR”

MUNICIPIUL IASI, cu sediul în Bdul Stefan Cel Mare si Sfant, nr 11,CP 700064, CF 4541580, cont bancar IBAN: ............................ deschis la Trezoreria Iasi, reprezentată prin Primar Mihai

CHIRICA, denumită în prezentul document ”Autoritate publică”.

Denumite în continuare, în mod individual, ”Parte” sau în mod colectiv ”Părțile”,

Având în vedere că:

 • -   Fiecare dintre Părți este o „autoritate contractantă” în sensul art. 4 din Legea nr. 99/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție sectoriale;

 • -  Părțile intenționează să înființeze o „Asociere contractantă” în scopul organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării, în funcție de necesitate („Operațiunea”).

Părțile au convenit după cum urmează:

Articolul 1: Obiectul - Participațiile (Asocierea)

 • 1.1.     Părțile au convenit să se asocieze și să participe la această Asociere ("Contract de Asociere”) pentru unicul scop de a organiza în mod colectiv procedurile de achiziții sectoriale pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităților/extindere de rețea în situația cofinanțării și pentru îndeplinirea Operațiunii în condițiile stipulate în prezentul contract.

 • 1.2.     Părțile au convenit ca Asocierea să nu aibă personalitate juridică.

Lichidarea asocierii nu va produce efecte patrimoniale față de părți, altele decât cele care ar putea rezulta din aplicarea art. 2.2.

 • 1.3.     Părțile au convenit în vederea îndeplinirii scopului Operațiunii, ca fiecare dintre ele să pună la dispoziția Asocierii toate resursele și calificările necesare, cerute de către conducerea Asocierii.

 • 1.4.     Participațiunile părților în Asociere sunt după cum urmează:

 • -  DEGR                50% (cincizeci)

 • -  Autoritatea publică      50% (cincizeci)

 • 1.5.      Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul anumitor proceduri de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asociere vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asociere, astfel cum au fost menționate mai sus.

Articolul 2: Obligațiile Părților

 • 2.1      Părțile vor executa împreună și separat totalitatea operațiunilor, actelor și faptelor necesare în vederea organizării în mod colectiv a procedurilor de achiziție publică a bunurilor, serviciilor, activelor și/sau lucrărilor; după care, fiecare dintre contractele de achiziție publică vor fi încheiate de respectiva Parte interesată, în funcție de necesitățile acesteia în ceea ce privește fiecare procedură de achiziție publică, în vederea îndeplinirii Operațiunii.

 • 2.2     Fără a prejudicia drepturile și obligațiile fiecăreia dintre Părțile stipulate în prezentul contract, în cazul neîndeplinirii de către una dintre Părți, Partea în culpă se obligă să despăgubească cealaltă Parte pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate și rezultate din această neîndeplinire.

 • 2.3     Fiecare dintre Părți va suporta cheltuielile legate de publicarea anunțurilor de participare, întocmirea documentației în vederea participării la procedurile de achiziții și costurile evaluărilor comisiilor de licitație, proporțional cu cantitățile sau volumele respectivei achiziții de servicii, bunuri sau lucrări, în funcție de necesitățile fiecăreia dintre Părți.

 • 2.4 Pentru îndeplinirea acestor obligații în numele prezentului contract, fiecare dintre Părți se obligă să acționeze cu bună credință în vederea protejării intereselor Asocierii.

Fiecare Parte se obligă să nu acționeze pe cont propriu sau împreună cu terțe părți astfel încât să prejudicieze interesele Asocierii sau îndeplinirea în bune condiții a prezentului Contract.

Articolul 3. Conducerea Asocierii

 • 3.1      Părțile au convenit ca Asocierea să fie condusă de “DEGR”, pe toată durata Contractului de asociere.

Articolul 4: Desfășurarea „Operațiunii”

 • 4.1       Departamentele de Achiziții ale E.ON Servicii SRL („ESRO”) - companie afiliată a „DEGR” și prestator de servicii specializate de achiziții pentru DEGR - care se ocupă cu aplicarea și desfășurarea procedurilor de achiziție, vor aplica și derula proceduri de achiziție și pentru Asociere.

 • 4.2       Fiecare Parte, ca membră a Asocierii, se obligă să furnizeze Departamentelor de Achiziții ale ESRO informațiile, documentația și procurile necesare, astfel cum este cerut de legislația în vigoare privind achizițiile sectoriale, care să îi permită acestora îndeplinirea obligațiilor, astfel cum au fost menționate anterior în articolul 4.1.

Articolul 5: Material și personal

Toate materialele, echipamentele și personalul necesar în vederea îndeplinirii adecvate a lucrărilor legate de Operațiune vor fi puse la dispoziția Asocierii de către Părți.

Articolul 6: Reprezentant

 • 6.1      Cu excepția cazurilor în care Părțile convin altfel, în cazul procedurilor de achiziții sectoriale, toate drepturile, interesele, și obligațiile rezultate din Operațiune și/sau din Asociere vor fi împărțite și suportate în mod egal de către cele 2 (două) părți în conformitate cu participarea lor la Asociere, astfel cum au fost menționate la art. 1.4 și la art. 1.5.

 • 6.2  Fiecare Parte, în numele și pentru Asociere, va fi responsabilă de:

 • -  Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul Contract și/sau obligațiilor impuse de

 • -  Executarea și aplicarea contractelor de achiziție publică;

 • -  Fiecare dintre Părți va acorda asistență Administratorului de Proiect, după cum va fi necesar, în vederea controlării și administrării lucrărilor.

Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării de către cele 2 (două) Părți și va avea valabilitate până la finalizarea procedurilor de achiziție și semnarea contractelor de execuție de lucrări cu ofertantul desemnat câștigător.

Articolul 8: Legea aplicabilă - Soluționarea litigiilor


 • 8.1      Acest contract este guvernat de legea română și în special de articolul 4 din Legea nr. 99/2016.

 • 8.2      În cazul oricăror litigii apărute din sau în legătură cu încheierea, executarea sau încetarea acestui Contract, acestea vor fi supuse spre soluționare instanței judiciare competente.

Acest contract este semnat în 2 (două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


Fiecare Parte va primi un exemplar. Limba contractului este limba română si va fi folosită în toate procedurile în fața tuturor autorităților din România.


Întocmit la Târgu-Mureș


Data [                 ] 2020


Delgaz Grid S.A.,

Director General,

Ferenc Csulak...............................


Autoritate publică,

MUNICIPIUL IASI


Director Divizie Exploatare si

Mentenanta Retea Electricitate

Petre Stoian...................................

Director Departament Suport

Operational Electricitate

Gratiela Doroftei..............................


Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril, Consilier local


Director Departament Juridic

Cecilia Babii.................................

Specialist Coordonator Acces Sistem

Patricia Constantin............................


Anexa 3 la H.C.L nr. 45/21.02.2020

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici pentru proiectul ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iasi”, a Contractului de Asociere si a Contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

Contract de Cofinanțare a proiectului ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iasi”

înregistrat cu nr...............................la.......................................și cu

nr.......................................la..........................................

În temeiul art. 13 din Metodologia pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice aprobata prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 36/ 28.02.2019 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 186/ 08.03.2019, se incheie prezentul contra ct:

ART.1 Părțile

MUNICIPIUL IASI - cu sediul în B-dul Stefan Cel Mare si Sfant, nr. 11, CP. 700064, CF 4541580, cont .............................................. deschis la TREZORERIA

MUNICIPIULUI IASI, reprezentat prin PRIMAR Mihai CHIRICA, denumită în continuare AUTORITATE PUBLICĂ

și

S.C. DELGAZ GRID S.A. cu sediul în Târgu Mureș, Bd. Pandurilor, nr. 42, CP 540554, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000,  C.U.I.: RO 10976687, cont nr. RO25TREZ4765069XXX003127,

reprezentată prin D-ul Ferenc Csulak in calitate de Director General si de Dna. Teona Oltean - Director General Adjunct, denumită OPERATOR DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR.

ART. 2 Obiectul contractului

 • 2.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă stabilirea condițiilor de finanțare a investitiilor a investiției ”Extindere retele electrice in Municipiul Iasi, Zona Galata, T46, T47, T48, T49, Județul Iasi”, respectiv stabilirea sumelor și a calendarului de plată a contribuțiilor de cofinanțare aferente fiecărei părți, stabilirea calendarului de realizare al lucrărilor și a componenței comisiei comune (anexa 1) de stabilire a contributiilor la cofinantare in corelare cu valoarea totala a lucrarilor rezultata din procesul- verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

 • 2.2 În vederea realizării investiției menționate la Art. 2.1 părțile semnatare ale prezentului contract consimt să contribuie la cofinanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a energiei electrice pentru realizarea următoarele capacități de distribuție a energiei electrice:

CONSTRUIRE LES 20Kv=6,32 km ,

PTAvB 250kVA = 6 buc,

PTAvB 400kVA = 2 buc,

LES 0,4kV=14,4 km

ART. 3 Valoarea contractului

 • 3.1 Valoarea estimată a lucrărilor care fac obiectul contractului este de 8 239 751 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în cuantum de 1.565.552,69 lei.

ART. 4 Obligațiile si drepturile pârtilor:

 • 4.1 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR va participa la această investiție cu suma de 4 119 875.5 lei fără TVA, reprezentând valoarea investiției eficiente, adică 50% din valoarea estimată a lucrărilor (8 239 751), la care se vor adauga: lucrari de intarire retea =0; valoarea TVA = 782.776,35 lei.

 • 4.2 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR are dreptul :

 • a)    să folosească rețeaua realizată prin efectul legii;

 • b)    fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), condițiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în procesul-verbal de predare în exploatare și/sau în contract;

 • c)    să dezvolte rețeaua de distribuție;

 • d)    să utilizeze întreaga capacitate a rețelei;

 • e)    să asigure racordarea la rețea a unor noi solicitanți, cu respectarea prevederilor legale;

 • f)    în situația în care finanțarea lucrărilor se face de către autoritatea publică și/sau utilizatori, să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calității materialelor și lucrărilor efectuate, precum și a valorii investiției;

 • g)    să înlocuiască elemente de rețea, în urma unor necesități apărute în scopul modernizării, măririi capacității rețelei sau ca urmare a creșterii gradului de uzură ori deteriorării acesteia.

 • 4.3 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR are următoarele obligații:

 • a) să finanțeze, la expirarea duratei de viață sau în situațiile prevăzute în reglementările în vigoare, investițiile necesare înlocuirii elementelor rețelei pentru asigurarea continuității și calității serviciului de distribuție;

 • b) să opereze și să întrețină rețeaua pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia conform normelor în vigoare.

 • c) cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, operatorul recalculează cota de eficiență a investiției care rezultă în urma racordării ulterioare a altor utilizatori și returnează coparticipanților la finanțare diferența dintre cota de cofinanțare care le-a revenit inițial și cota de cofinanțare rezultată în urma recalculării eficienței, stabilite conform prevederilor art. 4.6.;

 • d) in situația în care, în urma recalculării prevăzute la art.4.3-alin. (c), valoarea eficientă a lucrării depășește 80 % din valoarea totală a investiției prevăzută în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul este obligat să returneze participanților la cofinanțare, contribuția acestora;

 • e) termenul de plată a sumelor de regularizare prevăzute la art.4.3-alin. (c) sau (d), nu poate depăși data împlinirii a 5 ani de la punerea în funcțiune a rețelei, iar nerespectarea acestuia conduce la obligația operatorului de a plăti majorări pentru fiecare zi de întârziere, care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor .

 • 4.4 AUTORITATEA PUBLICĂ are obligația de a contribui la cofinanțarea lucrărilor cu suma de 4 119 875.5 lei fără TVA, reprezentând 50% din valoarea estimată a lucrărilor (8 239 751 lei), in 3 transe conform graficului fizic si valoric de executie a lucrarilor anexat, la care se adaugă valoarea TVA = 782.776,35 lei.

 • 4.5 Calendarul de plată a contribuțiilor la cofinanțare este următorul :

 • a) OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de 4 119 875.5 lei fără TVA în programul de investiții si va fi finalizata pana la data de 31.12.2022;

 • b) AUTORITATEA PUBLICĂ a cuprins partea sa de cofinanțare, în valoare de

4 119 875.5 lei fără TVA (in 3 transe , conform graficului de executie anexat) în programul de investiții conform HCL ............ din ...................2020;

 • c) Părțile se obligă să achite lucrările executate fiecare în baza situațiilor de lucrări aferente acceptate la plată de către reprezentanții desemnați de către fiecare parte.

 • 4.6 La finalizarea lucrărilor, comisia prevăzută la Art. 5.6 va stabili contributiile la cofinantare in corelare cu valoarea totala a lucrarilor rezultata din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si sumele de regularizare a acestora.

În funcție de contribuțiile la finanțare în raport cu valoarea totală a lucrărilor rezultata din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, ținând seama de evaluarea lucrărilor de investiții din punctul de vedere al eficienței economice lucrările care corespund valorii Itotal-Ief fiind finanțate de AUTORITATEA PUBLICĂ iar valoarea Ief, Itotal , Itotal/2 de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR.

ART. 5. Realizarea lucrărilor

 • 5.1 Calendarul de realizare al lucrărilor convenit de către părți este:

 • a) în termen de.....zile de la data semnării de către părți a contractului de finanțare se va

realiza achiziția proiectului tehnic si execuția lucrărilor, în conformitate cu reglementările în vigoare privind achizițiile publice;

 • b) întocmirea proiectului tehnic, a DTAC și obținerea Autorizației de Construire în termen de .... zile de la data încheierii contractului de execuție;

 • c) execuția lucrărilor de extindere a rețelei în termen de ... zile de la data încheierii contractului de execuție.

 • 5.2 Achiziția execuției lucrărilor se va face în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerințelor legislației în vigoare privind achizițiile publice de lucrări, în baza Contractului de asociere cu agenți economici atestați ANRE.

 • 5.3 AUTORITATEA PUBLICĂ, în calitate de coproprietar, acordă OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR dreptul de utilizare exclusivă a rețelei electrice din momentul punerii în funcțiune a acesteia - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare - și asigură dreptul de uz și servitute și accesul operatorului în mod gratuit pe toată durata existenței și funcționării rețelei. Predarea rețelei de distribuție energie electrică în întreținerea și exploatarea OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR se va realiza prin contractul de cofinantare si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

 • 5.4 În vederea asigurării continuității și a siguranței în alimentarea cu energie electrică a clienților, în cazul în care prestarea serviciului public de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor fixe proprietate a terților, se interzice schimbarea destinației pentru care aceste mijloace fixe au fost construite.

 • 5.5 Urmărirea execuției lucrărilor va fi asigurată de către personalul specializat al OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE CONCESIONAR.

 • 5.6 În vederea stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe cofinanțate, părțile semnatare hotărăsc înființarea unei comisii comune (anexa 1- membrii ai comisiei de receptie fiind reprezentantii CORE-DEGR, MUNICIPIUL IASI) formate din membrii ce vor fi desemnați prin decizia fiecărei părți în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului de execuție. Comisia se va întruni la data recepției la terminarea lucrărilor si va incheia un proces- verbal de receptie (membrii ai comisiei de receptie fiind reprezentantii CORE-DEGR, MUNICIPIUL IASI si ISC).

Componența comisiei comune operator - AP, care stabilește contribuțiile la cofinanțare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și sumele de regularizare a acestora, modalitatea și termenul limită de plată a sumelor de regularizare care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a rețelei .

Obligațiile părților privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depășește termenul de 90 de zile care nu pot depăși nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor.

5.9 Adresele de corespondență declarate de părți sunt :

Pentru AUTORITATE PUBLICĂ : MUNICIPIUL IASI, Email: adm.urbana@primaria-iasi.ro; Tel./fax: 0232 267582 ; 0232-216552.

Pentru OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE: Iași, str. Sfântul Petru Movilă, nr. 38, CP 700014, tel/fax 0232/405.998, email: office.DEGR@delgaz-grid.ro

ART. 6 Documentele contractului

Contractul are la baza urmatoarele documente:

 • - cererea AUTORITATII PUBLICE si a documentatiei aferente acesteia;

 • - SF nr. 9/2019 elaborat de.SC K-TEEL PROEB SRL

 • - raspunsul catre AUTORITATEA PUBLICA privind rezultatul SF cuprinzand oferta de coparticipare la finantare;

 • -  adresa confirmare nr ..........................., HCL AUTORITĂȚII PUBLICE nr.

........................2020, de confirmare privind participarea la cofinanțare.

ART. 7 Durata contractului

 • 7.1  Prezentul contract se încheie pe durata derulării tuturor operațiunilor necesare realizării obiectivelor menționate la art. 2. Prezentul contract va înceta odată cu punerea în funcțiune a rețelei și încheierea procesului verbal de predare-primire .

 • 7.2 În cazul neachitării de către AUTORITATEA PUBLICĂ a părții sale de cofinanțare în termenul stabilit în contractul de execuție, calendarul de realizare a lucrărilor se va decala corespunzător întârzierii, întreaga responsabilitate revenind AUTORITĂȚII PUBLICE.

ART. 8 Litigii

 • 8.1 Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

 • 8.2 În situația în care diferendele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

ART. 9 Dispoziții finale

 • 9.1 Anexa 2 - Graficul fizic si valoric de executie a lucrarilor face parte integrata din acest contract de cofinantare .

 • 9.2 Modificarea / completarea clauzelor prezentului contract se va face cu acordul ambelor părți contractante, prin acte adiționale.

 • 9.3  Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.

 • 9.4 Prezentul contract s-a încheiat în data de ........................în două exemplare, câte

un exemplar pentru fiecare parte.

Delgaz Grid S.A.,

Director General,


Autoritate publică,

MUNICIPIUL IASI

Ferenc Csulak.......................

Director Divizie Exploatare si

Mentenanta Retea Electricitate

Petre Stoian.............................

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril, Consilier local


Director Departament Suport Operational Electricitate

Gratiela Doroftei........................

Director Departament Juridic

Cecilia Babii.................................

Specialist Coordonator Acces Sistem

Patricia Constantin........................

ANEXA 1 - COMISIA COMUNA DEGR si MUNICIPIUL IASI privind cota de proprietate asupra Mijloacelor Fixe , si-a desfasurat activitatea in data de ..................,

fiind formata din :

DEGR:

1.Reprezentant CORE


ing.....................................


2.Manager Proiect


ing....................................


3.Proiectant PTh


ing........................


1.Inspector


UAT IASI:


ing.....................................


Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe :

- Construire LES 20kV = 6,32 km;

- PTAvB 250kVA = 6 bucăți;

- PTAvB 400kVA = 2 bucăți;

- LES 0,4kV = 14,4 km.

Comisia a stabilit urmatoarele cote de proprietate asupra Mijloacelor Fixe in procente:


- Construire LES 20kV = 6,32 km          %

- PTAvB 250kVA = 6 bucăți             %

- PTAvB 400kVA = 2 bucăți            %

- LES 0,4kV = 14,4 km                %


Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril,

Consilier local