Hotărârea nr. 44/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj pietonal subteran Frumoasa”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj pietonal subteran Frumoasa”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se completeaza documentatia tehnica, Scenariul 2, respectiv titlul I. 3 cu un nou punct, dupa cum urmeaza : ‘' 13. Se monteaza rampe fixe'' ;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 17748/12.02.2020 întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă documentatia tehnica si indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul ,,Reparatii capitale infrastructura pasaj pietonal subteran Frumoasa” conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se completeaza documentatia tehnica, Scenariul 2, respectiv titlul I. 3 cu un nou punct, dupa cum urmeaza : ‘' 13. Se monteaza rampe fixe'' ;

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare ; Directiei Generale Tehnice si Dezvoltare ; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 44 din 21 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L nr. 44 din 21 februarie 2020

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul “Reparatii capitale infrastructura pasaj pietonal subteran Frumoasa”

A. Indicatori economici:

Valoarea estimata a investitiei conform documentatiei tehnico-economice este:

Total General = 4.983.740,83 lei , inclusiv TVA, din care:

Valoare C+M= 3.717.783,00 lei, inclusiv TVA

B. Indicatori tehnici:

- Lățimea parții pietonale:

- Lungimea scărilor de acces:

- Lungimea scărilor de acces

- Lungimea totala a pasajului:


4,77 m

29,95 m pe strada Libertății

22,65 m pe stradela Cetățuia

40,0 m


Durata totala executie: 8 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,