Hotărârea nr. 43/2020

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 318/29.08.2017 privind obiectivul Asigurare utilitati si sistematizare verticala pentru construire locuinte destinate tinerilor specialisti din sanatate”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 318/29.08.2017 privind obiectivul

,,Asigurare utilitati si sistematizare verticala pentru construire locuinte destinate tinerilor specialisti din sanatate”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 18738/14.02.2020 întocmit de Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere devizul general actualizat intocmit de SC BDP Construct SRL ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 318/29.07.2017 si se înlocuieste cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta de hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 43 din 21 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L nr. 42 din 21 februarie 2020

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Asigurare utilități și sistematizare verticală pentru construire locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate”

A. Indicatori economici:

Valoarea estimată a lucrărilor : 970.531,34 lei cu TVA .

din care C+M: 875.242,47 lei cu TVA

B. Indicatori tehnici:

  • - alimentare cu energie electrică a blocului - 300 ml cablu

  • - alimentare cu energie electrică a rețelei de iluminat stradal - 100 ml cabluri

  • - distribuție și branșament gaze naturale - 32 apartamente

  • - instalații termice - două module termice racordate la rețeaua de termoficare

  • - instalații apă rece - 80 ml.

  • - instalații canalizare - 40 ml.

  • - căi acces și parcare - 1090mp.

  • - spații verzi - 520 mp.

  • - locuri parcare - 32

Durata de execuție : 3 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,