Hotărârea nr. 42/2020

HOTĂRÂRE privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Iași pentru anul școlar 2019 – 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul

Iași pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 20.140/17.02.2020 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile art. 82 și art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1 / 2011 - Legea Educației Naționale, cu modificarile și completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 666/09.09.2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul scolar 2019-2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul alocat sustinerii burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5.576/2011, in cuantum de 10.000,00 mii lei.

Art. 2. Se aprobă un numar de 14058 burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa, de pe raza Municipiului Iasi, aferent anului scolar 2019-2020, precum si cuantumul lunar al acestora, dupa cum urmeaza:

  • a) burse de performanță = 130,00 lei;

  • b) burse de merit pentru elevii cu media 10 = 110,00 lei;

  • c) burse de merit pentru elevii cu media mai mica decat 10 = 100,00 lei;

  • d) burse de studiu = 90,00 lei;

  • e) burse de ajutor social = 85,00 lei;

Art. 3. Se aprobă numarul si tipul de burse pentru fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat, cu frecventa, conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuarii de catre elevi a activitatilor scolare.

(2) Criteriile minimale de acordare a burselor: nota 10 la purtare si prezenta integrala la cursuri, cu exceptia situatiilor motivate prin certificate medicale si alte scutiri.

Art. 5. (1) Bursele se vor acorda sub forma de tichete valorice. Tichetele valorice sunt valabile pe o perioada de un an de la data eliberarii acestora.

(2) Tichetele valorice nu vor fi utilizate pentru achizitionarea de produse alcoolice si tutun.

(3) Tichetele valorice nu vor putea fi transformate in bani.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Unitatilor de invatamant nominalizate in Anexa 1 la prezenta hotarare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 42 din 21 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 42/21.02.2020

privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Iași

pentru anul școlar 2019 - 2020

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE DE INVATAMANT

Burse de performanta

Burse de merit

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Nr elevi cu premii la etapele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare nationale organizate de MECTS

Nr. elevi cu note:

Nr. elevi cu note peste 7, nota 10 la purtare si venit lunar mediu pe memebru de familie

Conform art 13 OG

5576/2011

Locul I

Locul II

Locul III

Nota 10

Note mai mici de

10

pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie

sociale (orfani, venit)

burse medicale

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

1

SC. 2 "V. MICLE"

19

25

1

2

SC.3 "AL. VLAHUTA"

2

35

9

1

3

SC. 39 "G. CALINESCU"

1

97

9

6

4

SC. 15 "ST. BARSANESCU"

36

305

12

5

5

SC. 22 "B. HASDEU"

11

304

32

13

6

SC. 23 "T. MAIORESCU"

2

3

114

14

4

7

SC. 24 "I. GHICA"

73

43

14

2

8

SC. 9 "ELENA CUZA"

3

76

17

30

14

9

SC. 26 "G. COSBUC"

7

79

13

5

10

SC. 10 "GH. BRATIANU"

2

54

57

9

3

11

SC.4 "IONEL TEODOREANU"

1

71

9

2

12

SC. 28 "M. CODREANU"

2

32

5

2

13

SC. 13 "AL. CEL BUN"

3

169

28

7

14

SC. 34 "I. SIMIONESCU"

2

142

25

15

15

SC. 43 "D. STURDZA"

1

90

5

21

4

16

SC. 8 "C. SYLVA"

1

2

17

4

9

17

SC. 21 "I. NECULCE"

8

17

18

SC. 36 "V. CONTA"

3

91

13

15

19

SC. 11 "O. CAZIMIR"

9

231

24

5

20

SC. 17 "I. CREANGA"

2

129

28

6

21

SC. 40 "AL. RUSSO"

3

86

26

11

22

SC. 42 "N. IORGA"

2

8

3

2

76

25

20

3

23

SC. GHE. ASACHI

3

24

SC. CAROL I

1

1

25

LIC "M. COSTIN"

1

3

470

12

2

26

LIC WALDORF IASI

2

129

8

1

27

LIC "M. EMINESCU'

2

4

2

35

819

29

4

28

COL. NEGRUZZI

2

4

1

152

963

6

3

29

COL.NATIONAL

14

5

7

198

973

17

2

30

COL. "E. RACOVITA"

25

10

6

136

809

10

5

31

LIC "AL. I CUZA"

1

1

13

514

3

26

5

32

LIC "D. CANTEMIR"IASI

1

1

16

566

41

7

33

LIC "G. IBRAILEANU"

8

7

21

18

410

1

15

6

34

LIC "V. ALECSANDRI"

2

3

31

642

5

20

3

35

COL. "O. BANCILA"

22

16

17

7

739

97

73

10

36

COL. ECONOMIC ADMINISTRATIV

163

221

30

7

37

LIC DE INFORMATICA G. MOISIL

3

10

2

66

732

3

21

7

38

LIC SPORTIV IASI

18

3

55

13

39

SC NORMALA V. LUPU

6

11

10

16

495

40

1

40

SEMINAR TEOLOGIC

2

2

62

16

1

41

GR SC IND P. PONI

8

7

19

2

42

GR SC IND M. STURDZA

21

53

15

43

COL. TEHNIC GHE.MARZESCU

19

1

33

4

44

GR SC IND. "I.C.STEFANESCU"

1

10

3

8

45

GR SC V. ADAMACHI

1

2

15

2

46

COL. TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

1

1

78

10

46

4

47

GR SC IND CFR

3

2

48

GR SC EC MADGEARU

5

49

205

25

4

49

COL. TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

2

50

GR SC IND MECATRONICA

5

2

51

GR SC EC 3 TURISM

3

2

1

1

27

7

2

52

GR. SC. ION HOLBAN

5

8

Total

117

82

72

797

11043

781

947

219

Președinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril, Consilier local