Hotărârea nr. 41/2020

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita către Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi a unor spatii aflate in incinta unitatilor sanitare aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in folosinta gratuita, către Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T.

Popa” Iasi, a unor spatii aflate in incinta unitatilor sanitare, aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 17.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17865/ 12.02.2020 , întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 15801/10.02.2020 a Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, prin care solicita acordarea in folosinta gratuita a unor spatii din incinta Spitalului Judetean de Urgenta “Sf Spiridon” Iasi, a Spitalului de Recuperare Iasi si a Spitalului Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iași, in vederea implementarii proiectului nr.1 HARD/4.1/93 “CROSS - BORDER INTEGRATED NETWORK FOR ADVANCED HEALTH SERVICES IN OBESITY, DIABETES AND METABOLIC DISORDERS (OBDIA - NET )”;

Având în vedere adresa nr. 17022/11.02.2029 a Spitalului Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iasi prin care acesta isi exprima acordul pentru solicitarea Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi;

Având în vedere adresa nr. 16880/11.02.2020 a Spitalului de Recuperare Iasi prin care acesta isi exprima acordul pentru solicitarea Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi;

Având în vedere adresa nr. 17790/12.02.2020 a Spitalului Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi prin care acesta isi exprima acordul pentru solicitarea Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita, pe o perioada de 15 ani, către Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, a unor spatii situate in unitatile sanitare aflate in proprietatea Municipiului Iasi:

  • -   Spitalul Clinic “Dr. C.I.Parhon” lasi - salon 1 (C1A), etaj 1, Corp C1;

  • -   Spitalul de Recuperare lasi - amfiteatru situat la parter si Cabinet Explorari Functionale, situat la et.6“;

  • -    Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi - Clinica a III-a Chirurgie, camera magazie, demisol; camera Sala de operatii 1, et.2, camera Cabinet, parter si in Ambulatoriul Integrat al spitalului, Cabinet 155 bis, et.1

Art.2 Spatiile mentionate la art.1 din prezenta hotarare, identificate in Anexele 1,2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare, vor fi utilizate in scopul implementarii si desfasurarii proiectului nr.1 HARD/4.1/93 “CROSS - BORDER INTEGRATED NETWORK FOR ADVANCED HEALTH SERVICES IN OBESITY, DIABETES AND METABOLIC DISORDERS (OBDIA - NET)”.

Art.3 Se aproba modelul cadru al Contratului de folosinta gratuita, cuprins in Anexa nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Unitatile spitalicești vor asigura securitatea, intretinerea si mentenenta tuturor infrastruturilor si echipamentelor care vor fi achizitionate si montate in spatiile puse la dispozitie proiectului.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat, Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, Spitalului Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi, Spitalului Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iasi, Spitalului de Recuperare Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat, Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi, Spitalul Clinic “Dr. C.I.Parhon” Iasi, Spitalul de Recuperare Iasi si Spitalul Judetean de Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu             Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

1                                              9

Consilier local,

Nr. 41 din 17 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0