Hotărârea nr. 40/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “ROBOMOVE” – Înființarea Centrului de Robotică și Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici, pentru proiectul “ROBOMOVE” - Înființarea Centrului de Robotică și Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 17.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 17873 / 12.02.2020 întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 17872 /12.02.2020 întocmit de Direcția Proiecte Europene;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr.

57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate, indicatorii tehnico - economici, pentru proiectul “ROBOMOVE” - Înființarea Centrului de Robotică și Neuroreabilitare a Spitalului Clinic de Recuperare, din cadrul Programului Operational ENI Romania - Republica Moldova 2014 - 2020, Axa prioritară 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă Devizul General, în valoare totală de 3.170.086,10 lei, fără TVA (3.764.419,09 lei cu TVA), din care C+M= 1.587.670,00 lei fără TVA (1.889.327,30 lei cu TVA) conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Proiecte Europene, Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare si Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 40 din 17 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0