Hotărârea nr. 4/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de salubrizare manuala si deszapezire

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizarii tarifelor pentru activitatile de salubrizare manuala si deszapezire

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere memoriul justificativ elaborat de Societatea Salubris SA;

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 935/2019 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 01.01.2020;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificari și completari ulterioare;

Având în vedere Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin ORDIN nr.109/2007;

Având în vedere H.C.L. nr. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iași, Societății Salubris S.A;

Având în vedere Regulamentul Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, revizuit, aprobat prin H.C.L. nr.73/28.02.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare manuala si activitatea de deszapezire, prevăzute in anexele 1, 2 si 3 ce constituie parte integranta a prezentei hotărâri.

Art. 2. Tarifele aprobate prin prezenta hotărâre intră in vigoare începând cu data de 01.02.2020.

Art. 3. (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri își înceteaza aplicabilitatea tarifele prevăzute in Anexele 1,2 si 3 la H.C.L. nr. 553 din 20.12.2018.

(2) Tarifele prevazute in Anexa 4 la H.C.L. nr. 553 din 20.12.2018 raman in vigoare.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; S.C. Salubris S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale si S.C. Salubris S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                     Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 4 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

CENTRALIZATOR

tarife pentru activitatea de salubrizare manuală

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif actual (fara TVA)

Tarif propus (fara TVA)

Tarif propus (cu TVA

19%)

1

Măturat carosabil

Lei/1000 mp

20,65

21,88

26,04

2

Măturat carosabil și trotuare

Lei/1000 mp

23,93

25,36

30,18

3

Măturat trotuare

Lei/1000 mp

26,58

28,17

33,52

4

Întreținere curățenie străzi și trotuare

Lei/1000 mp

9,54

10,11

12,03

5

Curățat rigole

Lei/mp

2,47

2,62

3,12

6

Spălat manual carosabil și trotuare cu furtunul, alimentat la Multicar

Lei/1000 mp

112,99

120,30

143,16

7

Maturat alei betonate

Lei/1000 mp

22,29

23,62

28,11

8

Erbicidare

Lei/1000 mp

61,06

61,76

73,49

9

Inchiriere toaleta ecologica

Lei/zi

5,08

5,06

6,03

10

Manopera lucrator salubrizare M.C.P.

Lei/ora

18,29

19,39

23,07

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,

CENTRALIZATOR

tarife pentru activitatea de deszapezire manuala

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif actual (fara TVA)

Tarif propu s (fara TVA)

Tarif propus (cu

TVA 19%)

1.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului până la

Lei/mp

0,79

0,84

1,00

2.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului între

Lei/mp

0,97

1,03

1,23

3.

Curățarea manuală a zăpezii afânate cu grosimea stratului peste

Lei/mp

1,19

1,27

1,51

4.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului până la

Lei/mp

1,03

1,09

1,30

5.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului între

Lei/mp

1,15

1,22

1,45

6.

Curățarea manuală a zăpezii presate cu grosimea stratului peste

Lei/mp

1,94

2,06

2,45

7.

Curățarea manuală a gheții cu grosimea stratului între 0,03m-

Lei/mp

2,69

2,85

3,39

8.

Curățarea manuală a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m

Lei/mp

3,69

3,91

4,65

9.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a zăpezii presate, cu grosimea stratului până la 0,15 m, inclusiv transportul cu

Lei/mp

2,18

2,31

2,75

10.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului între 0,03 - 0.05 m. inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/mp

3,16

3,35

3,99

11.

Curățarea și încărcarea manuală în tomberon a gheții cu grosimea stratului peste 0,05 m, inclusiv transportul cu tomberonul

Lei/mp

4,40

4,66

5,55

12.

Preparare amestec antiderapant

Lei/mc

229,9

233,0

277,34

13.

Împrăștiat antiderapant cu tomberonul

Lei/1000

25,10

26,60

31,65

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,

CENTRALIZATOR

tarif folosit in activitatea de deszapezire mecanizata

Nr crt.

Denumire prestări servicii

U/M

Tarif actual (fara TVA)

Tarif propus (fara TVA)

Tarif propus (cu

TVA 19%)

1.

Indepartat zapada cu

motocultorul

Lei/ora

32,58

33,63

40,02

Presedinte de Sedinta Mihai Liviu Gavril Consilier local,