Hotărârea nr. 390/2020

HOTĂRÂRE privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind adoptarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 09.10.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere raportul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr. 69518/25.05.2020;

Având în vedere referatele de specialitate/notele de fundamentare intocmite de directiile si serviciile din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

Având în vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care prezentul proiect de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale;

Având în vedere prevederile Constitutia Romaniei;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere prevederile Art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se adopta impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2021 indexate cu rata inflatiei de 3,8% comunicata pe site-urile M.D.R.A.P. si M.F.P.. Indexarea priveste impozitele, taxele si alte sume care constau intr-o suma sau au la baza stabilirii lor o anumita suma, astfel:

Anexa nr. 1

 • I. Impozitul si taxa pe clădiri - persoane fizice.

 • II. Impozitul si taxa pe clădiri - persoane juridice.

 • III. 1.1.1. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane juridice.

 • III . 1.1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane fizice.

 • II I. 1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice.

 • III . 2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice.

 • IV. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice.

 • V. Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice.

 • VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane juridice/persoane fizice.

 • VI I. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator -persoane juridice/persoane fizice.

 • VII I. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice.

 • IX. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice.

 • X. Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • XI. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • XII . Criterii de incadrare a cladirilor situate in intravilan in categoria cladirilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • XIII . Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Anexa nr. 2- Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala

Anexa nr. 3 - Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc.

Anexa nr. 4

 • 4.1.1. Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete capsulate, activitati agrement, activitati economice

 • 4.1.2. Taxe pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a celor sanitare de functionare.

 • 4.2. Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori

Anexa nr. 5

 • 5.1. Taxe speciale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

 • 5.2. Taxe locale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

Anexa nr. 6

Taxe speciale - Serviciul Asociatii Proprietari

Anexa nr. 7

Taxe locale - Directia Tehnica.

Anexa nr. 8

Taxe locale - Birou Registru Agricol.

Anexa nr. 9, 10, 11

Taxe locale - Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat

Anexa nr. 12

Taxe locale - Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare Evenimente Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni - Secretariat Tehnic

Anexa nr. 13

Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Anexa nr. 14

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj/ajutor social sau in cazul unei calamitati naturale.

Anexa nr. 15

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri conform prevederilor art. 456, alin. (2), lit. m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarilre ulterioare, si in Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa nr. 16

Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) si art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr. 17

Taxe speciale de salubrizare

Anexa nr. 18

Taxe speciale pentru autorizarea amplasarii mijloacelor publicitare in Municipiului Iasi Anexa nr. 19 Taxe speciala pentru promovarea turismului in Municipiul Iasi

Art.2 (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.

 • (2) Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol.

 • (3) Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021.

 • (4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.

Art.3 (1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaza,astfel:

 • - cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;

 • - cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;

 • - cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00,

punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor

locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite.

 • (2) Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole,

situate in intravilan, se majoreaza, astfel:

 • -cu 250%, pentru punctajul final de 50,00;

 • -cu 500%, pentru punctajul final de 100,00,

punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite.

 • (3) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. 1 si alin. 2, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi.

 • (4) Hotararea prevazuta la alin. 3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII si/sau XIII din Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, dupa caz.

 • (5) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.

Art.4 Anexele 1 - 19 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege.

(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi modificat prin acte normative.

Art.6 Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2020, pana la limita maxima de 40 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitor.

Art.7 (1) Organul fiscal renunța la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice și nu exista succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere in situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Art.8 Organul fiscal are obligația sa publice pe pagina de internet a Municipiului Iași, lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local Iasi (art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este de 10 000 lei.

Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.

In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

Art.9 Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2021.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, serviciile interesate și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Petru Eduard Boz                  Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 390 din 09 octombrie 2020

Total consilieri locali

24

Prezenți

19

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI

IMPOZITE ȘI TAXE - PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE

I. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE

TIPUL CLĂDIRII

Nivel Lege nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 %

Nivel an 2021 %

Temei de drept

0

1

2

3

4

a) clădiri rezidențiale și clădiri - anexă

0,08-0,2

0,081

0,081

Legea nr.

227/2015

b) clădiri nerezidențiale reevaluate/ construite/ dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, respectiv începând cu 01.01.2016

0,2-1,3

0,21

0,21

c) clădiri nerezidențiale reevaluate/ construite/ dobândite înainte de ultimii 5 ani anteriori anului de referința, respectiv inainte de 01.01.2016

2

22

22

d) clădiri nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agriculturii

0,4

0,43

043

e) clădiri cu destinație mixtă

Impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial

 • I.1. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

  Tipul clădirii

  Valori impozabile an 2020 pe mp de suprafață construită desfășurată lei/mp

  Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

  Valori impozabile an 2021 pe mp de suprafață construită desfășurată lei/mp

  Temei de drept

  Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

  Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

  Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

  Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  1060

  636

  3,8

  3,8

  1100

  660

  Legea nr. 227/2015

  B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

  318

  212

  3,8

  3,8

  330

  220

  Legea nr. 227/2015

  C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

  212

  185

  3,8

  3,8

  220

  192

  Legea nr. 227/2015

9 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

133

79

3,8

3,8

138

82

Legea nr. 227/2015

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

Legea nr. 227/2015

F. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

-

-

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Legea nr. 227/2015

NOTA: Valoarea impozabila pentru anul 2021 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.

10 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40.

Valoarea impozabilă se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficienții de corecție următori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafața construită desfășurată se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință, cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință și cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 • I.2. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință ;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b) și c) de la prezentul punct, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinata conform punctului I.1.

 • I.3. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul pe clădiri se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențiale, conform punctului I.1.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul/taxa pe clădiri se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențiale;

 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul/taxa pe clădiri se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile nerezidențiale.

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

I.4. TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii.

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile, iar titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră, iar persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Taxa pe clădiri se stabileste în funcție de destinația finală a clădirii, care poate fi rezidențială, nerezidențială sau mixtă, pe baza declarației pe propria răspundere a contribuabilului, Valoarea la care se calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz.

Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 5%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se platește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului Iași, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege și poate fi modificat prin acte normative.

II.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

TIPUL CLĂDIRII

Nivel Lege nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 %

Indexare an 2021 fata de an 2020 %

Nivel an 2021 %

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

a) clădiri rezidențiale reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința, respectiv incepand cu 01.01.2018

0,08-0,2

0,08

0,08

Legea nr. 227/2015

b) clădiri nerezidentiale reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința, respectiv incepand cu 01.01.2018

0,2-1,3

0,95

0,95

c) clădiri rezidențiale / nerezidentiale

nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința, respectiv inainte de 01.01.2018

5

5

5

d) clădiri nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol

0,4

0,4

0,4

e) cladiri cu destinatie mixta

Impozitu impozitului c scop rezide suprafata

se determina prin insumarea alculat pentru suprafata folosita in ntial, cu impozitul calculat pentru

folosita in scop nerezidential.

Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul local asupra valorii impozabile a cladirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe clădiri este anual si se plătește în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Plata cu intarziere a impozitului/taxei pe cladiri, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, conform alin.II, lit. a)/lit. c)/tabel, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin.II, lit. b)/lit. c)/lit. d)/tabel.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 • d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta.

In cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului valoarea impozabila a cladirii nu se actualizeaza o data la 3 ani.

Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele juridice trebuie sa depuna la organul fiscal, ca anexa la declaratia de impunere: declaratie pe proprie raspundere ca aceste cladiri sunt utilizate numai pentru activitati din domeniul agricol, fisa bunului imobil eliberata de Biroul de carte funciara si statutul societatii din care sa reiasa ca au prevazut ca obiect de activitate, agricultura.

Impozitul pe cladiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii.

În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin.II, lit. a)/lit. b)/tabel, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, la care anexează o copie a acestui contract.

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

În cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual pe cladiri datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

 • III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

    • III.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )

    • III.1.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții - persoane juridice

     Zona în cadrul localității

     Nivel an 2020 conform Legii nr. 227/2015 lei/ha

     Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

     Nivel Lege nr. 227/2015 indexat an 2021 conform art.

     491 lei/ha

     Nivel an 2021 indexat conform art.

     491 lei/ha

     Temei de drept

     0

     1

     2

     3

     4

     5

     A

     7287

     18219

     3,8

     7564-18911

     18911

     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

     B

     5509

     13773

     3,8

     5718-14296

     14296

     C

     3770-9424

     3,8

     3913-9782

     9782

     D

     1791-4478

     3,8

     1859-4648

     4648

    • III.1.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane fizice

     Zona în cadrul localității

     Nivel an 2020 conform Legii nr. 227/2015 lei/ha

     Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

     Nivel Lege nr. 227/2015 indexat an 2021 conform art. 491 lei/ha

     Nivel an 2020

     lei/ha

     Nivel an 2021 indexat conform art.

     491 lei/ha

     Temei de drept

     0

     1

     2

     3

     4

     5=4*103,8/100

     6

     A

     7287

     18219

     3,8

     7564-18911

     9832

     10206

     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

     B

     5509

     13773

     3,8

     5718-14296

     7322

     7600

     C

     3770

     9424

     3,8

     3913-9782

     5021

     5212

     D

     1791

     4478

     3,8

     1859-4648

     2406

     2497

III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -persoane juridice/persoane fizice

Nr. Crt.

Categoria de folosința teren intravilan

Nivel an 2020 lei/ha

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2021 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/ha

Temei de drept

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Teren arabil

29

22

20

16

3,8

3,8

3,8

3,8

30

23

21

17

Legea nr. 227/2015

2

Pășune

22

20

16

14

3,8

3,8

3,8

3,8

23

21

17

15

3

Faneata

22

20

16

14

3,8

3,8

3,8

3,8

23

21

17

15

4

Vie

49

37

29

20

3,8

3,8

3,8

3,8

51

38

30

21

5

Livada

56

49

37

29

3,8

3,8

3,8

3,8

58

51

38

30

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera

29

22

20

16

3,8

3,8

3,8

3,8

30

23

21

17

7

Teren cu ape

16

14

8

0

3,8

3,8

3,8

0

17

15

8

0

8

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020 III.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice

Nr. crt.

Categoria de folosința

Nivel an 2020 conform Legii nr. 227/2015 lei/ha

Indexare conform art.

491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel Lege nr. 227/2015 indexat an 2021 conform art. 491 lei/ha

Nivel an 2020 lei/ha

Nivel an 2021 indexat conform art.

491 lei/ha

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

6=5*103,8/100

7

1

Teren cu construcții

23-32

3,8

24-33

32

33

Legea nr. 227/2015

2

Teren arabil

45-53

3,8

47-55

53

55

3

Pășune

21 -29

3,8

22-30

29

30

4

Faneata

21 -29

3,8

22-30

29

30

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1.

51 -59

3,8

53-61

59

61

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

0

3,8

0

0

0

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.

49-60

3,8

51 -62

60

62

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

0

3,8

0

0

0

7

Pădure sau

alt teren cu vegetație forestiera, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.

7.1.

8-17

3,8

8-18

17

18

7.1.

Pădure in varsta de pana la 20 ani si pădure cu rol de protecție

0

3,8

0

0

0

8

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

1 - 6

3,8

1 - 6

6

6

21 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

27-36

3,8

28-37

36

37

9

Drumuri si cai ferate

0

3,8

0

0

0

10

Teren neproductiv

0

3,8

0

0

0

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos .

22 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

III.1.1.1. si III.1.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții este anual si se stabilește prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare.

In cazul in care in intravilan, in urma delimitarii zonelor, sunt terenuri care nu au fost cuprinse in nicio zona, acestea se considera a fi in zona A potrivit prevederilor pct. 9. (1) /Titlul IX din HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015.

III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii (I), respectiv 5.

III.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in extravilan este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.

Avand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, coeficientul de corectie corespunzator rangului localitati este cel aferent zonei A de impozitare, respectiv 2,50.

In situatia in care, prin hotarare adoptata de catre consiliul local se stabileste zonarea terenurilor amplasate in extravilan, impozitul datorat de contribuabili se calculeaza anual prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.

Impozitul pe teren se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul pe intregul an este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, dupa caz, în condiții similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenurilor.

Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosință.

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta.

Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform pct. III.2 din prezenta numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

-are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;

-are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate agricultura (facturi de venituri si cheltuieli din desfasurarea activitatii agricole, notele contabile si balantele de verificare din lunile in care s-au inregistrat in evidenta contabila, facturile privind veniturile si cheltuielile din desfasurarea obiectului de activitate agricultura).

În cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

a) Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Nr.

Crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanica

Nivel an 2020 lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2021 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.      Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

8

3,8

8

Legea nr. 227/2015

2.

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3

9

3,8

9

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

19

3,8

20

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

76

3,8

79

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv

153

3,8

159

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

308

3,8

320

7.

Autobuze, autocare, microbuze

25

3,8

26

26 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

8.

Alte vehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

31

3,8

32

9.

Tractoare înmatriculate

19

3,8

20

II. Vehicule înregistrate

Nivel an 2020 conform Legii nr. 227/2015

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel Lege nr. 227/2015 indexat an 2021 conform art. 491

Nivel an 2020

Nivel an 2021 indexat conform art. 491

Legea nr. 227/2015

1.Ve

licule cu capacitate cilindrica - lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1.1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cm3

2-4

3,8

2-4

4

4

1.2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm3

4-6

3,8

4-6

6

6

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata -lei/an/bucata

53 - 159

3,8

55 - 165

53

55

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

Pentru atașe taxa anuală se stabilește la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.

27 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

 • b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone - persoane juridice/persoane fizice

  Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

  Nivel an 2020 lei/an

  Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

  Nivel an 2021 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/an

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  1

  doua axe

  1

  Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de13 tone

  0

  149

  3,8

  3,8

  0

  155

  2

  Masa de cel puțin de 13 tone, dar mai mica de14 tone

  149

  413

  3,8

  3,8

  155

  429

  3

  Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de15 tone

  413

  581

  3,8

  3,8

  429

  603

  4

  Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de18 tone

  581

  1315

  3,8

  3,8

  603

  1365

  5

  Masa de cel puțin de 18 tone

  581

  1315

  3,8

  3,8

  603

  1365

  II

  trei axe

  1

  Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de17 tone

  149

  259

  3,8

  3,8

  155

  269

  2

  Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai mica de19 tone

  259

  532

  3,8

  3,8

  269

  552

  3

  Masa de cel puțin de 19 tone, dar mai mica de 21 tone

  532

  691

  3,8

  3,8

  552

  717

  4

  Masa de cel puțin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone

  691

  1066

  3,8

  3,8

  717

  1107

  5

  Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

  1066

  1656

  3,8

  3,8

  1107

  1719

  6

  Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone

  1066

  1656

  3,8

  3,8

  1107

  1719

28 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

7

Masa de cel puțin de 26 tone

1066

1656

3,8

3,8

1107

1719

III

patru axe

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

691

701

3,8

3,8

717

728

2

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 27 tone

701

1094

3,8

3,8

728

1136

3

Masa de cel puțin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone

1094

1737

3,8

3,8

1136

1803

4

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1737

2577

3,8

3,8

1803

2675

5

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1737

2577

3,8

3,8

1803

2675

6

Masa de cel puțin de 32 tone

1737

2577

3,8

3,8

1803

2675

 • c) Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone - persoane juridice/persoane fizice

  Numărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

  Nivel an 2020 lei/an

  Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

  Nivel an 2021 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/an

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  I

  2+1 axe

  I

  1

  Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de14 tone

  0

  0

  0

  3,8

  3,8

  0

  2

  Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de16 tone

  0

  0

  3,8

  3,8

  0

  0

  3

  Masa de cel puțin de 16 tone, dar mai mica de18 tone

  0

  67

  3,8

  3,8

  0

  70

29 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

4

Masa de cel puțin de 18 tone, dar mai mica de 20 tone

67

154

3,8

3,8

70

160

5

Masa de cel puțin de 20 tone, dar mai mica de 22 tone

154

360

3,8

3,8

160

374

6

Masa de cel puțin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone

360

465

3,8

3,8

374

483

7

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

465

840

3,8

3,8

483

872

8

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de28 tone

840

1473

3,8

3,8

872

1529

9

Masa de cel puțin de 28 tone

840

1473

3,8

3,8

872

1529

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de25 tone

144

336

3,8

3,8

149

349

2

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de26 tone

336

552

3,8

3,8

349

573

3

Masa de cel puțin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone

552

811

3,8

3,8

573

842

4

Masa de cel puțin de 28 tone, dar mai mica de 29 tone

811

979

3,8

3,8

842

1016

5

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

979

1608

3,8

3,8

1016

1669

6

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1608

2231

3,8

3,8

1669

2316

7

Masa de cel puțin de 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2231

3388

3,8

3,8

2316

3517

8

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2231

3388

3,8

3,8

2316

3517

9

Masa de cel puțin de 38 tone

2231

3388

3,8

3,8

2316

3517

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1776

2472

3,8

3,8

1843

2566

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2472

3359

3,8

3,8

2566

3487

3

Masa de cel puțin de 40 tone

2472

3359

3,8

3,8

2566

3487

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1569

2179

3,8

3,8

1629

2262

30 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2179

3014

3,8

3,8

2262

3129

3

Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone

3014

4458

3,8

3,8

3129

4627

4

Masa de cel puțin de 44 tone

3014

4458

3,8

3,8

3129

4627

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

892

1079

3,8

3,8

926

1120

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1079

1613

3,8

3,8

1120

1674

3

Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone

1613

2567

3,8

3,8

1674

2665

4

Masa de cel puțin de 44 tone

1613

2567

3,8

3,8

1674

2665

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.

31 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

 • d) remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la lit. c) - masa totala maxima autorizata

  Nr. Crt.

  Masa totala maxima autorizata

  Nivel an 2020 lei/bucata

  Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

  Nivel an 2021 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/bucata

  Temei de drept

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1.

  Pana la 1 tona, inclusiv

  9

  3,8

  9

  Legea nr. 227/2015

  Legea nr. 227/2015

  2.

  Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

  36

  3,8

  37

  3.

  Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

  55

  3,8

  57

  4.

  Peste 5 tone

  68

  3,8

  71

  e) Mijloace de transport pe apa

  Nr. Crt.

  Nivel an 2020 lei/bucata

  Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

  Nivel an 2021 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/bucata

  0

  1

  2

  3

  4

  1.

  Luntre, barei tara motor, scutere de apa folosite pentru pescuit si uz personal

  22

  3,8

  23

  2.

  Barei fara motor, folosite in alte scopuri

  60

  3,8

  62

  3.

  Barei cu motor

  223

  3,8

  231

  4.

  Nave de sport si agrement

  Intre 0 si 1186

  3,8

  Intre 0 si 1 231

  • deschise fara punte

  177

  3,8

  184

  • cu punte fara cabina de locuit

  266

  3,8

  276

  • cu cabine de locuit pana la 6 locuri inclusiv

  319

  3,8

  331

  • cu cabine de locuit intre 7-13 locuri inclusiv

  442

  3,8

  459

  • cu cabine de locuit intre 14 - 41 locuri inclusiv

  708

  3,8

  735

  • cu cabine de locuit peste 41 de locuri

  1 186

  3,8

  1 231

32 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

• iahturi

1 186

3,8

1 231

5.

Scutere de apa

223

3,8

231

6.

Remorchere si impingatoare:

 • • pana la 500 CP, inclusiv

 • • peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

 • • peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv peste 4000 CP

X 592 963 1 481 2 370

3,8

X 614 1 000 1 537 2 460

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdwsau fracțiune din acesta

192

3,8

199

8.

Ceamuri, șlepuri si barje fluviale:

 • • cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone inclusiv

 • • cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv

 • • cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

X

192

297

519

3,8

X 199

308

539

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos .

33 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport.

In cazul mijloacelor de transport cu tractiune mecanica mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de lege.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a unei combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileste in suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevazute de lege.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileste in functie de masa totala maxima autorizata, prin inmultirea nivelurilor prevazute de lege.

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste pe bucata conform nivelurilor prevazute de lege.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu intarziere a impozitului pe mijloacele de transport atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 • b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

 • c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

În cazul persoanelor juridice si fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.

 • V. IMPOZITUL PE SPECTACOLE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă are obligația de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează:

 • a) o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • b) o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul oricărei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligația de:

 • - a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate ale autorități administrației publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul, și de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum și la locul de desfășurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • - a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

 • - a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • - a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator, a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

 • - a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului.

Plata cu intarziere a impozitului pe spectacole atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

I.Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivel an 2020 conform Legii nr. 227/2015

Lei/m.p. sau fracțiune de m.p.

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2021 indexat conform art.

491

Lei/m.p. sau fractiune de m.p.

1

2

3

4

a)în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

de pana la 33 lei inclusiv

3,8

34

b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau oricarei alte structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

de pana la 24 lei inclusiv

3,8

25

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos .

Taxa se stabileste prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma aprobata de consiliul local.

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Plata cu intarziere a taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

2. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate -persoane juridice (cotă aplicată la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate)

Nivel Lege nr. 227/2015

Indexare an 2021 fata de an 2020 %

Nivel an 2021 %

1

2

3

4

Între 1%-3%

-

2,34

Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

VII. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator este în sumă de 45 lei/an/buc., conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 Persoane Juridice/Persoane Fizice

Nr.

Crt.

Echipamente si utilaje

Nivel an 2020 lei/echipament sau utilaj

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2021 indexat conform Legii nr. 227/2015 lei/echipament sau utilaj

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Autocositoare

43

3,8

45

Legea nr. 227/2015

2.

Autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

43

3,8

45

3.

Autogreder sau autogreper

43

3,8

45

4.

Buldozer pe pneuri

43

3,8

45

5.

Compactor autopropulsat

43

3,8

45

6.

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri, săpător șantier

43

3,8

45

7.

Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

43

3,8

45

2.

Freză rutieră

43

3,8

45

3.

încărcător cu o cupă pe pneuri (ifron I.F. 80, TIH)

43

3,8

45

4.

Instalație autopropulsată de sortare - concasare

43

3,8

45

5.

Macara cu greifer

43

3,8

45

6.

Macara mobilă pe pneuri

43

3,8

45

7.

Macara tun autopropulsată

43

3,8

45

39 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

8.

Mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

X

X

8.1.

Lucrări de terasamente

43

3,8

45

8.2.

Construcția și întreținerea drumurilor

43

3,8

45

8.3.

Decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

43

3,8

45

8.4.

Finisarea drumurilor

43

3,8

45

8.5.

Forat

43

3,8

45

8.6.

Turnarea asfaltului

43

3,8

45

8.7.

înlăturarea zăpezii

43

3,8

45

9.

Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

43

3,8

45

10.

Tractor pe pneuri

43

3,8

45

11.

Troliu autopropulsat

43

3,8

45

12.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

43

3,8

45

13.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

43

3,8

45

14.

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

43

3,8

45

15.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

43

3,8

45

16.

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

43

3,8

45

17.

Motostivuitor

43

3,8

45

18.

Autocastor

43

3,8

45

19.

Minibagher

43

3,8

45

20.

Motoferestrau, circular sau gater, moara sau urluitoare

43

3,8

45

21.

Instalații pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului , Alambic sau cazan

43

3,8

45

40 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

22.

Moara sau urluitoare

43

3,8

45

23.

Instalații pentru obținere vopsele

43

3,8

45

24.

Vehicul cu tractiune animala

43

3,8

45

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste

0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos.

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili - persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referință.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

41 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

Procedura

privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 486 alin. (2), alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Prezenta procedura stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza Municipiului Iasi unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice, conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Taxa se aplica echipamentelor si utilajelor precizate in anexa la hotararea de consiliu local.

Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul contribuabililor -persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referință. Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare cu incepere de la intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii au obligatia depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL - 016.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

VIII.SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Niveluri an 2020

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivelurile pentru anul 2021

Art. 493 din Legea nr. 227/2015

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 296 lei la 737 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 lei la 1673 lei.

3,8

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 307 lei la 765 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 357 lei la 1737 lei.

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos.

Conform articolul 28, alineatul (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale „ (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

 • IX. SANCTIUNI

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR

JURIDICE

Niveluri an 2020

Indexare conform art. 491 din

Legea nr. 227/2015 %

Nivelurile pentru anul 2021

Art. 493 din Legea nr. 227/2015

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 297 lei la 1183 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1183 lei la 2950 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1378 lei la 6688 lei.

3,8

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 308 lei la 1228 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1228 lei la 3060 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1428 lei la 6948 lei.

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.

Conform articolul 28, alineatul (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale „ (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."

 • X. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, A TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR, A TAXELOR SPECIALE SI A ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 456, ALIN. (2); ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2) ART. 476 ALIN. (2); ART. 485 ALIN. (1); ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

 • X.1. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CONFORM ART. 456, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x), conform procedurii din anexa nr. 16;

 • b) scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • c) scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • d) scutiri pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • e) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • f) scutiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • g) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • h) scutire pentru clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • i) scutiri pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • j) scutire pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • k) scutire/reducere pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • l) scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • m) scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 15;

 • n) scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 15;

 • p) scutiri pentru clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • r) scutiri pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • s) scutiri pentru cladirile folosite pentru desfasurarea de activitati sportive, inclusiv cladirile care asigura functionarea bazelor sportive, conform procedurii din anexa nr. 16.

Scutirea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la lit. s) se aplica pentru toate cladirile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

Scutirile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda individual.

 • X.2. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM ART. 464, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • b) scutire pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • c) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • d) scutiri pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • e) scutiri pentru terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • f) scutiri pentru terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • g) scutiri pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • h) scutiri pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • i) scutiri pentru terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • j) scutiri/reduceri pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • k) scutiri pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • l) scutiri pentru terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național folosite pentru pășunat;

 • m) scutiri pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare;

 • o) scutire pentru terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

 • p) scutiri pentru terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • q) scutiri pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor, conform procedurii din anexa nr. 16;

Scutirile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda. individual.

Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

 • X.3. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 469, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe baza de documente justificative (cerere privind acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul entitatii din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate agricultura, declaratie pe proprie raspundere ca mijlocul de transport este utilizat in domeniul agricol).

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv.

Scutirile de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se acorda individual.

 • X .4. SCUTIRI DE LA PLATA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR CONFORM ART. 476 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;

 • b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

 • c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada derulării operațiunilor respective.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Scutirile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se acorda individual.

 • X. 5. SCUTIRI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE CONFORM ART. 485 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile de la plata taxelor speciale se acorda individual.

 • X.6 . SCUTIRI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Scutirea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Scutirile de la plata altor taxe locale se acorda individual.

 • XI. CONDITII PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PENTRU TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE DOI ANI CONSECUTIV ART. 489, ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500 %, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin prezenta.

In categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosință: arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi.

Terenurile agricole nelucrate reprezintă orice suprafață de teren arabil, pajiști permanente, culturi permanente cu destinație agricolă, care a fost utilizată anterior ca suprafață agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai sunt lucrate sau nu participă la sistemul de rotație a culturilor.

Terenurile necultivate sunt acele terenuri agricole care sunt lăsate necultivate în mod voit, dar trebuie să fie întreținute, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiții de agromediu.

Ogoarele reprezinta suprafetele de teren arabil care au fost lucrate in toamna anului anterior sau in primavara anului curent si nu au fost insamantate, in scopul refacerii solului.

Toti proprietarii de terenuri agricole de pe raza Municipiului Iasi sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului.

Fac exceptie de la evaluarea terenurilor agricole nelucrate, terenurile apartinand siturilor arheologice.

Proprietarii de terenuri care nu își îndeplinesc obligațiile vor fi somați anual, în scris, să execute aceste obligații.

Constatarea stării de fapt a terenului agricol nelucrat se face prin proces-verbal întocmit de către persoanele împuternicite prin dispoziție de către Primarul Municipiului Iasi.

Identificarea amplasamentelor terenurilor indicate prin informatiile primite de la institutiile abilitate, respectiv: A.P.I.A. Iasi, D.J.A. Iasi, Politia Locala Iasi sau la sesizarea cetatenilor, se va face de către serviciul GIS-Cadastru, iar situația terenurilor agricole nelucrate si a proprietarilor acestora se face în urma verificarilor si a constatarilor pe teren de către compartimentul de specialitate - Registrul Agricol, pe baza datelor din registrul agricol.

Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, contrasemnat de contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, in lipsa oricăruia dintre aceștia, de persoana din cadrul compartimentului de specialitate, alta decât cea care întocmește și semnează acest proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. In acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt și de drept ale situației ce conduce la majorarea impozitului pe teren.

Daca se constata ca terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutiv, conform proceselor verbale de constatare a situatiei existente, compartimentul de specialitate - Registrul Agricol intocmeste un referat si il inainteaza organului fiscal pana la data de 30 noiembrie a anului fiscal in curs, care sta la baza emiterii hotararii de consiliu local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv.

La propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat. (art. 2, alin. 2/3 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021).

Majorarea impozitului se aplica pentru anul fiscal urmator celui in care se adopta hotararea de consiliu local.

Majorarea impozitului pe teren se aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează:

a)pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă și număr administrativ, potrivit nomenclaturii stradale;

b)pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate și procesului-verbal de punere în posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.

Organul fiscal va opera majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii de consiliu.

In situația în care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, persoanele imputernicite prin dispozitie, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, verifica realitatea susținerilor contribuabilului, întocmește în acest sens o Notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se comunică Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi.

In acest sens Direcția Generala Economica si Finante Publice Locale propune spre adoptare consiliului local, proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru terenul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.

 • XII. CRITERII DE INCADRARE A CLADIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN CATEGORIA CLADIRILOR NEINGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL IASI

Adresa .....................................................................................Data: ...........................

Prin cladire neingrijita situata in intravilanul Municipiului Iasi pentru care va fi aplicata majorarea de impozit se intelege: cladire aflata in stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fața de nereparate /necurățate/ netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură.

1 .Acoperiș

Invelitoare

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ tara degradări

0

□ degradări minore

Invelitoarea lipsește si/sau este degradata parțial (maxim 10% din suprafața totala). Suficienta reașezarea materialului invelitorii si remedieri locale.

2

□ degradări medii

Invelitoarea lipsește si/sau este degradata in proporție mare (10-30% din suprafața totala), coamele sunt neetanse. Necesita inlocuire si fixare.

7

□ degradari majore

Invelitoarea lipseste si/sau este degradata peste 30% din suprafata totala, coamele sunt neetanse. Curburi, rupturi majore. Necesita inlocuire totala.

12

Indiferent de materialul din care este alcatuita: tigla, tabla, sindrila etc.

Cornișa - Streașină - Atic

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficienta reparația punctuala.

2

□ degradari medii

Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibila pe alocuri. Necesita inlocuire si refacere parțiala.

7

□ degradari majore

Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibila. Necesita inlocuire totala. Risc pentru trecatori.

12

Indiferent daca este streasina orizontala, inclinata sau infundata

Jgheaburi, burlane si elemente de tinichigerie

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

0

□ degradări minore

Sunt necesare reparatii punctuale si/sau curățirea jgheaburilor

2

□ degradări medii

Jgheaburi si burlane deteriorate parțial (neetanse si deformate) si/sau infundate (de exemplu cu elemente vegetale). Necesita inlocuire parțiala.

7

□ degradari majore

Jgheaburi si burlane deteriorate in totalitate sau lipsa (chiar si partial). Lipsa tubului de racord la reteaua de canalizare. Necesita inlocuire totala.

12

• Indiferent din materialu exista) etc.

din care sunt alcatuite, impreuna cu decoratia specifica (daca

2.Fatade

Tencuiala

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Degradari punctuale si incidentale ale tencuielii. Fara igrasie. Posibila remedierea punctuala.

2

□ degradari medii

Degradari locale ale tencuielii(10-30% din suprafața fațadelor). Igrasie ușoara. Suprafețele se retencuiesc si rezugravesc.

7

□ degradari majore

Portiuni de tencuiala ce cad, se desprind si/sau sunt puternic umede, tencuiala degradata peste 30% din suprafata. Suprafetele se refac total.

12

• Se vor lua in considerare balcoanele, soclufsi alte elemente component

e ale

fatadelor,daca acestea exista.

Zugrăveala

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Zugrăveala exfoliata incidental. Posibila remediere punctuala.

2

□ degradari medii

Zugraveala exfoliata partial (10-30% din suprafata fatadelor). Suprafetele se rezugravesc.

3

□ degradari majore

Zugraveala exfoliata si/sau decolorata peste 30%din suprafata. Suprafetele se refac si se rezugravesc in totalitate

4

Se vor lua in considerare si ornamentele balcoanele, soclul/etc. componente ale fatadelor spre strada,daca acestea exista.

Tamplarie

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Vopsire defectuoasa (scorojită), ușoara uzura a materialului. Nu lipsesc elemente de tamplarie. Tamplaria se revopseste si se remediază punctual.

2

□ degradari medii

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile si/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparatii si inlocuire.

3

□ degradari majore

Materiale componente puternic deteriorate si deformate. Elemente de tamplarie lipsa (cel putin un element). Necesita inlocuire completa.

4

 • Elemente de tamplarie: ferestre (impreuna cu obloane si jaluze, daca este cazul), usi (impreuna cu vitrine), porti de acces.

Elemente decorative

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Elemente decorative incomplete si/sau afectate in timp de factori atmosferici si biologici si/sau neconforme cu caracterul zonei.

2

□ degradari medii

Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele indepartate in mod abuziv.

3

□ degradari majore

Elemente decorative desprinse,care preznta risc de cadere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecatori.

4

Indiferent din materialul din care sunt alcatuite : stuc, piatra, fier, tabla, polistiren etc.

 • 3.Deficiente structurale vizibile din exterior

  Șarpanta

  Punctaj

  □ nu exista (nu este cazul)

  □ fara degradări

  0

  □ degradări medii

  Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă rise de cădere. Coșuri de fum cane prezintă elemente de decorație lipsa.

  7

  □ degradari majore

  Elemente din lemn rupte si/sau lipsa,deformari majore ale structurii sarpantei. Cosuride fum si/sau lucarne lipsa partial sau total.

  12

 • Se vor lua in considerare si coșurile de fum, lucarnele, etc. Componente ale sarpantei.

Pereți

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari medii

Elemente lipsa pe suprafețe mai mari (colturi de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente in baza unui proiect tehnic autorizat.

7

□ degradari majore

Crapaturi de dimensiuni mari, structura slabita si/sau deformata, elemente componente ale structurii verticale lipsa partial sau total. Cladire ruina.

24

Indiferent de materialul din care este compusa structura verticala: zidarie din caramida, zidarie din piatra, lemn, beton, etc.

4.Imprejmuire

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradari

0

□ degradari minore

Zugrăveala si/sau vopsi toria împrejmuirii sunt exfoliate incidental Posibila remedierea punctuala.

2

□ degradari medii

Elemente decorative componente lipsa, iar zugrăveala si/sau vopsitoria imprejmuirii sunt exfoliate in proporție de peste 10% din suprafața.

3

□ degradari majore

împrejmuirea prezinta deformarari , degradari,incinaristructurale vizibile. lmprejmurea lipseste partial.

4

• Indiferent de materialu

din care este alcatuita imprejmuirea si de elementele sale

decorative.

Cauzele degradărilor

 • □ degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltratii de apa, igrasie, trecerea timpului, etc.

 • □ degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare in intretinerea unei clădiri.

 • degradari intentionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislatiei in vigoare, a R.L.U. etc._________________________________________________________________

In evaluarea imobilelor se vor identifica si cauzele probabile ale degradarilor (una sau mai multe variante)

Observatii imobil

Definiția generala a categoriilor de degradări

Degradari minore.

Exista degradari Ia care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparatiile Ia diferite elemente sau locuri. Degradarile sunt in cea mai mare parte doar de suprafata. in spatele degradarilor minore nu se ascund degradari majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al cladirii se pastreaza.

Degradari medii.

Degradarile trebuiesc indepartate cat mai curand. Volumul degradarilor cuprinde pana Ia 50% din suprafata sau corp de constructie. In spatele degradarilor medii nu se ascund degradari majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al cladirii este afectat partial.

Degradari majora.

Aceste degradari sunt grave si trebuiesc remediate imediat, pentru a se evita degradarea continua. Volumul degradarilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproapeintregul corp de constructie; presupune fisuri mari care influenteaza structura imobilului. Corpurile de constructie trebuiesc reabilitate sau refacute. Caracterul arhitectural al cladirli este in pericol de a se pierde si/sau este distrus in mod intentionat.

Calculul punctajului in urma evaluării

Punctajul total

Dupa completarea fisei de evaluare se va calcula punctajul total (insumand punctajele din coloana din dreapta corespunzatoare nivelului de degradare).

Punctajul de referinta

In cazul in care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluarii (de exemplu constructiile cu acoperis tip terasa nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al invelitorii si a sarpantei sau constructiile care nu sunt imprejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al imprejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scadea din punctajul maxim de 100 puncte al fisei de evaluare. Rezultatul obtinut astfel reprezinta punctajul de referinta.

Punctajul final

Punctajul final reprezinta valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma impartirii punctajului total la punctajul de referinta inmultumit cu 100. Punctajul se calculeaza pentru fiecare imobil evaluat in parte.

Categoria de impozitare a clădirii

□ supraimpozitare cu 300% pentru punctajul final cuprins intre 30,00 si 59,99.

suprăimpozităre cu 400% pentru punctăjul finăl cuprins intre 60,00 si 79,99.

supraimpozitare cu 500% pentru punctajul final cuprins intre 80,00 si 100,00.

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ REFERINȚA

PUNCTAJ FINAL

CATEGORIE IMPOZITARE

In vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi efectueaza verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și întocmesc fișa de evaluare, nota de constatare, somația și procesul-verbal de conformitate. Nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de schițe foto care să ateste starea clădirii la data inspecției.

Persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi: identifica clădirile neingrijite, executa fotografii, identifica proprietarii clădirilor și intocmesc notă de constatare, fișa de evaluare, somația ca trebuie sa efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv șl să mențină clădirea în starea de întreținere.

După identificarea și evaluarea clădirii neîngrijite, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal, să efectueze lucrările de intretinere/ingrijire necesare până la 30 noiembrie a anului fiscal in curs și să mențină în continuare clădirea în stare de întreținere/îngrijire.

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate. In cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii.

In cazul în care, după expirarea termenului acordat, care nu poate depăși data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi întocmesc o notă de constatare în care se consemneaza menținerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijita. Nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de schițe foto care să ateste starea clădirii la data inspecției.

Notele de constatare și documentația aferentă acesteia, în care se consemnează menținerea clădirilor în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri ca fiind neîngrijite, se transmit, Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale pana pe 5 decembrie, inclusiv, a anului in curs, care propune spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Iasi proiectul de hotărâre de majorare a

impozitului pentru cladirile respective.

Hotărârea de majorare a impozitului pentru cladirile respective au caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului.

Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi intocmeste proiectul de hotărâre prin care se stabilesc, cu caracter individual, clădirile neîngrijite pentru care se majoreaza impozitul pe cladiri (art. 3, alin. 3/4 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021).

Pe baza Hotărârii Consiliului Local organul fiscal local opereaza majorarea in evidențele fiscale, emite și comunica actul administrativ fiscal.

In situația în care proprietarii cladirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi au obligația, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, să verifice realitatea susținerilor contribuabilului, întocmeste în acest sens o Notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se comunică Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale.

In acest sens, Direcția Generala Economica si Finante Publice Locale propune spre adoptare consiliului local, proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru cladirile respective, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.

XIII. CRITERII DE INCADRARE A TERENURILOR SITUATE IN INTRAVILAN, ALTELE DECAT CELE AGRICOLE, IN CATEGORIA TERENURILOR NEINGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

Potrivit prezentului punct, terenul est e o intindere de pamant delimitata (considerata dupa relieful sau dupa situarea sa in spatiu).

Prin terenuri neingrijite situate in intravilanul Municipiului Iasi pentru care va fi aplicata majorarea de impozit se intelege: teren aflat in stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubru, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură.

Terenul neingrijit este terenul care desi se afla in cartier construit si locuit, este fara cladiri si de obicei neingradit pe care nu s-au efectuat lucrari de poluare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic si pe care de regula exista abandonate deseuri

Fisa de evaluare Ia vedere a aspectului terenului situat in intravilanul Municipiului Iasi

1. Invelitoare

Punctaj

□ intretinut (cosit)

0

neintretinut (necosit)

50

2. Depozitari de deșeuri

Punctaj

□ fara depozitari de deșeuri

0

□ cu depozitari de deseuri

50

Total punctaj ..........................................................

Calculul punctajului in urma evaluării

Punctajul total

După completarea fisei de evaluare se va calcula puntajul total (insumand punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare).

Punctajul de referința

Punctajul de referința este 100 puncte.

Punctajul final

Punctajul final reprezintă valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma împărțirii punctajului total la punctajul de referința, inmultit cu 100. Punctajul final se calculează pentru fiecare imobil evaluat in parte.

Punctajul final

Categoria de impozitare a terenului

O supraimpozitare cu 250% pentru punctajul final de 50

supraimpozitare cu 500% pentru punctajul final de 100

Fac exceptie de Ia evaluare terenurile neingrijite pentru care proprietarii detin autorizatie de construire valabila, in vederea construirii/amenajarii terenului si care au anuntat inceperea lucrarilor Ia Inspectoratul de Stat in Constructii si Ia Primăria Municipiului Iasi, cat si terenurile neingrijite apartinand siturilor arheologice.

In vederea identificării terenurilor neîngrijite si a proprietarilor acestora, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi efectueaza verificari pe raza unitatii administrativ teritoriale, intocmesc note de constatare, fișe de evaluare, somația si procesul verbal de conformitate. Notele de constatare vor fi insotite in mod obligatoriu de schite foto, care sa ateste starea terenurilor la data inspectiei.

Dupa identificarea si evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului fiscal in care s-a constatat starea terenul neingrijit, sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire (cosire, igienizare, colectare a deseurilor, etc) necesare pana la sfarsitul anului respectiv si sa mentina in continuare terenul in stare de intretinere/ingrijire

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somației, în urma notificării făcute de proprietar, se încheie un proces-verbal de conformitate.

Dacă se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/ingrijire necesare, pana cel tarziu la data de 30 noiembrie a anului fiscal in curs, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi încheie o notă de constatare în care se consemneaza menținerea terenului în categoria celor considerate, ca fiind neîngrijite și inainteaza dosarul întocmit la Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi pana la data de 15 decembrie inclusiv, a anului fiscal in curs.

In cazul in care proprietarul unui teren neingrijit instraineaza terenul respectiv inaintea termenului la care trebuia sa efectueze lucrarile de intretinere/ingrijire necesare se reia procedura pe numele noului proprietar.

Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit si proprietarii sau conformat ulterior somatiilor/notificarilor si isi intretin in mod constant terenurile, nu se mai aplica majorarea incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

Nota de constatare și documentația aferentă acesteia, în care se consemnează menținerea terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite, se transmit Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale pana la data de 15 decembrie, inclusiv, a anului fiscal in curs, care propune spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Iasi proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru terenul respectiv.

Hotărârea de majorare a impozitului pentru terenul respectiv are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului.

Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi intocmeste proiectul de hotărâre prin care se stabilesc, cu caracter individual, terenurile neîngrijite pentru care se majoreaza impozitul pe teren (art. 3, alin. 3/4 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021).

Pe baza Hotărârii Consiliului Local, organul fiscal local opereaza majorarea in evidențele fiscale, emite și comunica actul administrativ fiscal.

In situația în care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, persoanele imputernicite prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi au obligația, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, să verifice realitatea susținerilor contribuabilului, întocmeste în acest sens o Notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se comunică Direcției Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi.

In acest sens, Direcția Generala Economica si Finante Publice Locale propune spre adoptare consiliului local, proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru terenul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

ANEXA 2

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

TAXE SPECIALE - art. 484 din Codul fiscal

Taxă pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala

Persoane Juridice/Persoane Fizice

Toți contribuabilii persoane juridice și fizice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează:

 • 1. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 28 lei;

 • 2. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în termen de 24 de ore de la data depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 15 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale Iași - Activitatea de Impozite si Taxe Locale pentru cresterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale (birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

Regulament

privind stabilirea taxei speciale din ANEXA 2 conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Hotărârile luate de autoritățile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afișate la sediul acestora și publicate pe pagina de internet sau în presă.

Împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

Toți contribuabilii persoanele juridice/persoanele fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează :

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 28 lei;

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 15 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Generala

Economică și Finanțe Publice Locale pentru creșterea calitatii serviciului public specific prin achizitia de active fixe corporale si necorporale ( tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotica, consumabile), obiecte de inventar.

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 3


DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE

SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE

ALTE TAXE LOCALE

TAXELE PENTRU UTILIZAREA T

EMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

Nr.

crt.

Denumire taxa

Nivel taxa an 2020

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel taxa an 2021

Temei de drept

1.

Taxa folosința teren pentru totem , steag/panou publicitar, săgeți indicatoare

23 lei/mp/luna

3,8

24 lei/mp/luna

L227/2015 (art.486 , alin. 1)

2.

Taxa folosința teren pentru cai de acces :

L227/2015 (art.486 , alin. 1)

a) locuința

8 lei/mp/luna

3,8

8 lei/mp/luna

b) activitate economica

12 lei/mp/luna

3,8

12 lei/mp/luna

66 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

3.

Taxa folosința teren destinat pentru organizări de șantier

6 lei/mp/luna

3,8

6 lei/mp/luna

L227/2015 (art.486 , alin. 1)

4.

Taxe de concesionare pentru contractele a căror obligatii de plata sunt stabilite in lei (redeventa)

Nivel an 2019 indexat cu 4,6%

3,8

Nivel an 2020 indexat cu 3,8 %

OUG57/2019

5.

Taxa folosința teren agricol

3 lei/mp/an

3,8

3 lei/mp/an

L227/2015 (art.486 , alin. 1)

6.

Taxa folosința teren pentru aparate de autoservire instalate pe terenul municipiului Iași

Nivel an 2019 indexat cu 4,6%

3,8

Nivel an 2020 indexat cu 3,8 %

L227/2015

( art.486 , alin. 1)

NOTA: Valoarea pentru anul 2021 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos .

67 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

PROCEDURA

Conform art. 486 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal

 • 1. Contracte de folosinta teren cai de acces , panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire bauturi calde , sageti indicatoare, steaguri , organizari de santier

 • Taxa folosința teren cai de acces - contracte întocmite de catre Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism.

Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora (in baza certificatului de urbanism initial valabil sau autorizatiei de construire) prin intocmirea actelor aditionale ce sunt incheiate pentru o perioada de maxim 1 an (pana la 31.12.2021). Taxa datorata pentru anul 2021 se achita in patru transe egale, respectiv pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care un apartament transformat in spatiu comercial este vandut de un lichidator /executor/proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosinta teren cale de acces pentru noul proprietar in baza contractului de vanzare cumparare autentificat la notariat sau a procesului verbal de adjudecare.

In cazul in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren, calea de acces se micsoreaza, Serviciul GIS Cadastru va instiinta in scris Serviciul Venituri din Contracte noua suprafata de teren ocupata, la care anexeaza schita/planul de situatie. Serviciul Venituri din Contracte va proceda la modificarea contractului de folosinta teren ( incepand cu data cererii contribuabilului ) prin intocmirea unui act aditional cu mentionarea noii suprafete de teren ocupata de calea de acces.

 • Taxa folosinta teren destinat pentru organizari de santier, amplasare de panouri luminoase, totemuri, steaguri, sageti indicatoare, amplasare aparate de autoservire - contracte intocmite de Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism.

Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale ce sunt incheiate pentru o perioada de maxim 1 an (pana la 31.12.2021), cu posibilitatea prelungirii acestora prin acte aditionale. Taxa datorata pentru anul 2021 se achita in patru transe egale , respectiv pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care contractul de folosinta teren a incetat , iar beneficiarul nu solicita in scris prelungirea acestuia, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren. In cazul in care terenul este ocupat acesta va intocmi o nota de constatare prin care stabileste obligatia de plata datorata de beneficiar catre bugetul local pentru perioada de la care a expirat contractul si pana in momentul constatarii situatiei. La stabilirea obligatiilor de plata se aplica taxa/majorarile de intarziere prevazute in contractul de folosinta teren ce a incetat.

Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi un nou contract de folosinta teren in baza autorizatiei de construire. In situatia in care debitorul refuza sa plateasca obligatia stabilita prin nota de constatare, se va proceda la intocmirea unui referat aprobat de ordonatorul principal de credite, referat ce se va inainta Serviciului Juridic, in vederea promovarii unei actiuni in instanta avand ca obiect lipsa folosinta teren .

In cazul schimbarii situatiei juridice a terenului, contractul de folosinta teren inceteaza fara nicio alta formalitate cu data emiterii titlului de proprietate.

In situatia in care beneficiarul contractului solicita incetarea contractului de folosinta teren, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte solicita Serviciului GIS Cadastru verificarea in teren a situatiei acestuia . Ca urmare a raspunsului primit se va proceda la incetarea contractului sau dupa caz intocmirea unei note de constatare pentru lipsa folosinta teren (in functie de situatie) .

 • 2. Contracte de folosinta teren agricol/vatra de stupina

Taxa folosința teren agricol/vatra de stupina - contracte întocmite de catre Serviciul GIS Cadastru .

Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin intocmirea actelor aditionale ce sunt incheiate pentru o perioada de maxim 1 an (pana la 31.12.2021). Taxa datorata pentru anul 2021 se achita in doua transe egale , respectiv pana la data de 30 iunie si 31 decembrie, inclusiv. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

In situatia in care suprafata de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosinta teren agricol se micsoreaza , Serviciul GIS Cadastru va instiinta Serviciului Venituri din Contracte de noua suprafata de teren ocupata, anexand schita/planul de situatie . Serviciul Venituri din Contracte va proceda la modificarea contractului de folosinta teren (incepand cu data cererii contribuabilului) prin intocmirea unui act aditional cu mentionarea noii suprafete de teren .

In situatia in care contractul de folosinta teren agricol/vatra de stupina a incetat iar beneficiarul nu solicita prelungirea acestuia , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situatiei in teren . In cazul in care terenul este folosit in continuare de catre beneficiar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi o nota de constatare prin care stabileste obligatia de plata datorata de beneficiar catre bugetul local pentru perioada de la care a expirat contractul si pana in momentul constatarii situatiei. La stabilirea obligatiilor de plata se aplica taxa/majorarile de intarziere prevazute in contractul de folosinta teren incetat.

Dupa achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract de folosinta teren agricol.

In situatia in care debitorul refuza sa plateasca obligatia stabilita prin nota de constatare , inspectorul din cadrul Serv. Venituri din Contracte va proceda la intocmirea unui referat aprobat de ordonatorul principal de credite, referat pe care-l va inainta Serviciului Juridic, in vederea promovarii unei actiuni in instanta avand ca obiect lipsa folosinta teren.

In cazul schimbarii situatiei juridice a terenului contractul de folosinta teren inceteaza fara nicio alta formalitate.

Incetarea contractelor de folosinta teren agricol/vatra de stupina se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa dupa efectuarea in prealabil a unei verificari in teren pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea initiala.

In situatia in care beneficiarul contractului solicita incetarea contractului de folosinta teren, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte solicita Serviciului GIS Cadastru verificarea in teren a situatiei acestuia . Ca urmare a raspunsului primit se va proceda la incetarea contractului sau dupa caz intocmirea unei note de constatare pentru lipsa folosinta teren (in functie de situatie) .

 • 3. Contracte de concesionare

Contractele de concesiune sunt intocmite de catre Directia Exploatare Patrimoniu si transmise catre Serviciul Venituri din Contracte.

Anual, in cazul contractelor ce au redeventa stabilita in lei, se transmit concesionarilor adrese de instiintare cu privire la contravaloarea redeventei pentru anul in curs.

Pentru plata cu intaziere se datoreaza majorari de intarziere calculate conform prevederilor contractuale sau legislatiei in domeniu.

Incetarea contractelor de concesiune se poate realiza fara a se mai intocmi dispozitia de incetare a contractului, dupa efectuarea de verificari de catre Directia Exploatare Patrimoniu in vederea constatarii starii terenurilor.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul concesionat contractul de concesionare isi va pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate si inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la instiintarea concesionarului despre incetarea contractului .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

MUNICIPIUL IASI

ANEXA NR. 4.1.1


CONSILIUL LOCAL

ALTE TAXE LOCALE DIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI INTREPRINZATORI PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

Denumirea taxei

Nivel taxa an

2020

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015

Nivel taxa an 2021 (lei)

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Municipiului lași) pe care sunt amplasate module, chioșcuri, porticuri, rulote, terase sezoniere, comercianti flori naturale, automate, alte structuri de vanzare, târguri comerciale, frigete/frigidere/lazi frigorifice sezoniere :

Zona A:

Zona B:

Zona C:

Zona D :

61 lei/mp/luna

29 lei/mp/luna

22 lei/mp/luna

16 lei/mp/luna

3,8%

63 lei/mp/luna

30 lei/mp/luna

23 lei/mp/luna

17 lei/mp/luna

art.486 din Legea 227/2015

Legea 273/2006 H.C.L. 72 / 2009

H.C.L. 73 / 2010

H.C.L. 25 / 2003

2.

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Municipiului Iasi) pentru desfasurarea altor activitati (parcuri de agrement, circuri, spectacole in aer liber, anticariat, alte evenimente si activitati cu carater temporar, etc.) :

33 lei/mp/luna

3,8%

34 lei/mp/luna

art.486 din Legea 227/2015 Legea 273/2006

A. Procedura de intocmire a contractului de folosinta teren/actului aditional pentru utilizarea temporara a locurilor publice de pe raza Municipiului Iasi

1.Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de intocmire a contractului de folosința teren / actului aditional pentru utilizarea temporara a locurilor publice (pentru amplasare module, terase sezoniere, chioscuri,rulote, porticuri,comert flori naturale, amplasare frigidere / lazi frigorifice / frigete sezoniere, amplasari automate, alte structuri de vanzare, targuri comerciale, spectacole in aer liber, parcuri de agrement, desfasurarea altor activitati, etc.).

Prezenta procedură se aplică pe raza Municipiului Iasi.

2.Reglementari

H.C.L. nr. 179 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 25 / 2003 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 72 / 26.02.2009;

H.C.L. nr. 73 / 25.02.2010;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea 273/2006.

3.Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice pe raza Municipiului Iasi.

 • 4. Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de utilizare temporara a locurilor publice;.

Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / actului aditional sunt:

 • cerere tip;

 • copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

 • copie dupa contractul de folosinta anterior/actul aditional anterior(in cazul preluarilor/prelungirilor de contracte);

 • cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul preluarilor de contracte);

 • copie dupa actul de detinere al structurii de vanzare;

 • copie dupa autorizatia de functionare vizata pe anul in curs(in cazul teraselor sezoniere, frigidere/frigete/lazi frigorifice/automate);

 • certificat de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite restante la bugetul local(eliberat de catre DGEFPL Iasi);

 • fotografie structura de vanzare (daca este cazul).

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Biroul Avize Mici Intreprinzatori asigura intocmirea/prelungirea contractelor de folosinta teren pentru structuri de vanzare prin intocmirea contracte/acte aditionale conform prezentei proceduri. Taxa datorata pentru folosinta terenului se achita trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv.Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislatia in domeniu.

Toate cererile de prelungire/intocmire a contractelor de folosinta teren pentru structuri de vanzare amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi vor fi inaintate Comisiei privind analiza situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza municipiului Iasi si dupa aprobarea acestora inspectorii din cadrul biroului Biroul Avize Mici Intreprinzatori vor intocmi contracte/acte aditionale conform procedurii aprobate prin hotararea consiliului local.

Comisia analizeaza solicitari privind amplasarea de module/rulote/chioscuri/amplasamente flori naturale/ terase sezoniere/frigidere si frigete/structuri de vanzare pentru comert ambulant, automate, preluarea/prelungirea contractelor de folosinta teren inclusiv pentru porticuri si chioscuri, relocarea / dezafectarea structurilor de vanzare amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi. Comisia solutioneaza fiecare cerere in parte, dupa specificul acesteia, iar solutiile propuse se avizeaza pe baza de referat de catre Primarul Municipiului Iasi.

In situatia in care un chiosc amplasat in baza autorizatiei de constructie/ modul/alta structura de vanzare este vandut de un lichidator / executor/ proprietar, persoana care a cumparat respectiva constructie va prezenta procesul verbal de adjudecare /contractul de vanzare - cumpararea autentificat la un birou notarial/factura fiscala/chitanta, dupa caz. Preluarea contractului de folosinta trebuie sa aiba la baza aprobarea Comisiei de specialitate.In cazul in care contractul de folosinta teren a incetat si nu a mai fost prelungit de catre beneficiar, inspectorii de zona din cadrul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si a Serviciului Venituri din Contracte procedeaza la verificarea situatiei in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de calcul (Serviciul Venituri din Contracte va calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatarii situatiei). Dupa achitarea sumelor din nota de constatare, BAMI va intocmi contract de folosinta teren pentru terenul pe care este amplasata constructia autorizata/modulul/alta structura de vanzare, numai dupa aprobarea de catre Comisia de specialitate. Taxa de folosinta teren va fi calculata in conformitate cu prevederile hotararile consiliului local privind taxele pentru folosirea temporara a locurilor publice din acea zona, la care se vor aplica majorarile anuale stabilite prin hotarare.

In cazul suprafetelor constatate ca fiind mai mari decat suprafetele din autorizatia de construire se pot intocmi note de constatare de catre inspectorii de zona din cadrul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si a Serviciului Venituri din Contracte la valoarea taxei de folosinta teren din acea zona pana la luarea unei decizii cu privire la intrarea in legalitate sau desfiintarea suprafetelor neautorizate.

Eliberarea contractelor/actelor aditionale se face de catre DGEFPL - Serviciul Venituri din Contracte , serviciu caruia ii revine sarcina de a urmari incasarea taxelor corespunzatoare si de a lua masurile legale ce se impun in cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor privind plata taxelor de folosinta teren de catre beneficiarii contractelor/actelor aditionale.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii contractelor de folosinta / actelor aditionale pentru utilizarea temporara a locurilor publice, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare si a starii terenului, in sensul in care este liber de sarcini si permite amplasarea unor structuri de vanzare sau daca terenul este ocupat (dupa caz).

Pentru dosarele complete , avand si aprobarea Comisiei, contractul de folosinta/actul aditional redactat se inainteaza, de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori către compartimentele cu atribuții de verificare si avizare și catre conducerea Municipiului Iași, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului care se expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Contractele de folosinta/ actele aditionale se returneaza impreuna cu dosarul la DGEFPL - Serviciul Venituri din Contracte, in vederea eliberarii acestora catre solicitanti. Pentru amplasarea parcurilor de agrement, circuri, spectacole in aer liber, amplasamente structuri de vanzare de tip sezonier si alte activitati in zone publice se intocmesc avize conform procedurii de la pct.B, dupa obtinerea aprobarii de catre Comisia de specialitate.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre Centrul de Informatii pentru Cetateni in cazul avizelor de principiu respectiv DGEFPL - Serviciul Venituri din Contracte pentru contracte /acte aditionale , serviciu caruia ii revine sarcina de a urmari incasarea taxelor corespunzatoare si de a lua masurile legale ce se impun in cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor privind plata taxelor de folosinta teren de catre beneficiarii contractelor/actelor aditionale.

Termenul maxim pentru eliberarea contractelor de folosinta/actului aditional este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate si a aprobarii referatului Comisiei.

Facem precizarea că prezenta procedură va fi modificată și completată cu noile reglementări privind desfășurarea comerțului stradal în municipiul Iași și a regulamentului de închiriere a bunurilor - terenuri (organizare și desfășurare licitații publice) aflate în proprietatea publică sau administrativă a Municipiului Iași, după ce acestea vor fi adoptate de către Consiliul Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

TAXA PENTRU ELIBERAREA / VIZAREA AUTORIZATIILOR PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

Denumirea taxei

Nivel taxa an 2020 (lei)

Nivel conf.art.491 din Legea 227/2015

Indexare conform art.

491 din Legea nr. 227/2015

Nivel taxa an 2021 (lei)

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

7

1.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

21 lei

0-21 lei

3,8%

22

art.475 alin. 1 din Legea nr.227/2015

2.

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica pe raza municipiului lași (grupele CAEN 561-restaurante, 563 - baruri si alte activitati de servire a băuturilor si 932- alte activitati recreative si distractive) pentru o suprafața de pana la 500 mp, inclusiv

tip 1-3:

tip 4-13, 15:

tip 14**

4238 lei/an

3709 lei/an

1481 lei/an

0-4238 lei

3,8%

4399 lei/an

3850 lei/an

1537 lei/an

art.475 alin.3 din Legea nr.227/2015 H.C.L. 120 /19.03.2007 cu modificarile si completările ulterioare, H.C.L. 481 / 2007 H.C.L. 480 / 2007

H.G. 843 / 1999 O.G. 99 / 2000 R

3.

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza municipiului Iași (grupele CAEN 561-restaurante, 563 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932- alte activitati recreative si distractive) pentru o suprafata mai mare de 500 mp*

tip 1-3:

tip 4-13, 15:

tip 14**

8477 lei/an

5298 lei/an

2222 lei/an

0-8477 lei

3,8%

8799 lei/an

5499 lei/an

2306 lei/an

art.475 alin.3 din Legea nr.227/2015 H.C.L. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L. 481 / 2007 H.C.L. 480 / 2007 H.G. 843 / 1999 O.G. 99 / 2000 R

*Pentru suprafete mai mari de 500 mp asa cum legiuitorul a reglementat, s-au propus niveluri diferite pe categorii proportionale cu cele de pana la 500 mp, intre limitele prevazute de lege ; Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se achita integral, anticipat obtinerii autorizatiei de functionare.

** tipurile de unitati de alimentatie publica sunt urmatoarele :

 • 1. restaurant clasic ;

 • 2. restaurant cu specific ;

 • 3. restaurant specializat ;

75 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

 • 4. braserie;

 • 5. pizzerie;

 • 6. berărie;

 • 7. bar;

 • 8. fast-food;

 • 9. unitati tip bufet, bodega, birt, rotiserie ;

 • 10. unitati tip pub si bistro ;

 • 11. cabaret;

 • 12. unitati tip cofetărie, patiserie ;

 • 13. ceainărie ;

 • 14. restaurante cu caracter social;

 • 15. terasa / gradina de vara.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

76 /182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

ANEXA NR. 4.2

TAXELE SPECIALE DIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI INTREPRINZATORI PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

Denumirea taxei

Nivel taxa an 2020 (lei)

Indexare conform art.

491 din Legea nr. 227/2015

Nivel taxa an 2021 (lei)

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1.

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu

10

3,8%

10

Legea 227/2015

Legea 273/2006 H.G. 348/2004

H.C.L. 209 / 1997

2.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce funcționează pe raza municipiului lași (cu excepția grupelor CAEN Rev.2 : 561,563, 932)

149

3,8%

155

OG 99 / 2000 R Legea 273/2006 Legea 227/2015 H.C.L. 120/ 2007 cu modificarile si completarile ulterioare

H.C.L. 481 / 2007 H.C.L. 480 / 2007.

3.

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul lași

556 lei/10 minute sau subdiviziuni

3,8%

577 lei/10 minute sau subdiviziuni

Legea 478/2003 H.G. 954/2001

O.U.G. 195/2005

H.C.L. 366/2006

H.C.L.51/2020

H.C.L.52/2020

Legea 273/2006

Legea 227/2015

4.

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului

0 lei

-

0 lei

O.U.G. 44/2008 H.C.L.172/2008 Legea 273/2006 Legea 182/2016 H.C.L. 281/2008-art.3,4

 • B. Regulament privind procedura de intocmire a avizului de principiu

 • 1 .Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabilește modul de emitere al avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata si alte activitati in zone publice pe raza Municipiului Iasi.

 • 2 .Reglementari

H.C.L. nr. 179 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu modificarile ulterioare;

Legea 650 / 2002 privind aprobarea O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;

H.G. nr.348/2004.

 • 3 .Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice emiterii avizelor de principiu pentru amplasare parcuri de distractii , pentru evenimente speciale, alte manifestari si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi.

 • 4 .Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de comercializare produse si servicii de piata in zone publice, evenimente speciale, alte manifestari si amplasari parcuri de distractii pe raza Municipiului Iași;

Documentele necesare obtinerii contractului de folosinta teren / avizului de principiu sunt:

 • cerere tip;

 • copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

In functie de solicitare cererea tip va fi insotita de urmatoarele acte:

 • copie dupa certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;

 • planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

 • copie dupa autorizatia ISCIR de functionare (daca este cazul);

 • copie dupa contractul de inchiriere/aprobarea SC ECOPIATA SA, daca este cazul;

 • copie dupa actul de detinere a spatiului (daca este cazul);

 • certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de catre DGEFPL Iasi);

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, alte manifestari, amplasare parcuri de distractii si pentru comercializare produse si servicii de piata in zone publice pe raza Municipiului Iasi, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora, inclusiv al existentei si valabilitatii aprobarilor necesare (din partea SC ECOPIATA SA sau a Comisiei de analiza a situatiei amplasamentelor temporare pe locuri publice si a functionarii agentilor economici pe raza Municipiului Iasi, dupa caz);

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete, inspectorul de specialitate cu atributii in acest domeniu, conform fisei postului, redacteaza avizul de principiu si il inainteaza conducerii Municipiului Iasi, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului, care se expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Centrului de Informatii pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea avizelor de principiu este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

 • C. Regulament privind procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si viza anuala a acesteia pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi

 • 1 .Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabilește modul de emitere al autorizațiilor de funcționare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza Municipiului Iasi.

 • 2 .Reglementări

H.C.L. nr. 179 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 120 / 19.03.2007 cu modificarile si completarile ulterioare;

H.C.L. nr. 480 / 2007;

O.G. nr. 99 / 2000 republicata;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru autorizarea comertului de produse si servicii de piata pe raza Municipiului Iasi.

4.Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de autorizare a comertului de produse si servicii de piata, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza Municipiului Iasi.

Documentele necesare obtinerii autorizatiei de functionare/vizei anuale sunt:

 • cerere tip ;

 • copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.recodificat cod CAEN Rev.2;

 • copie dupa certificatul constatator (activitati recodificate cod CAEN Rev.2) sau anexa la certificatul de inregistrare - pentru punctul de lucru, eliberat in baza Legii 359/2004;

 • copie dupa actul de detinere al spatiului (act de proprietate spatiu /act de proprietate teren + autorizatie de construire spatiu si schitele anexe, contract cale de acces incheiat cu Municipiul Iasi valabil pe anul in curs, contract de inchiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, copie dupa autorizatia de construire privind schimbarea destinatiei spatiului (dupa caz);

 • cartea funciara a imobilului cu schitele anexe din care sa rezulte anul construirii, suprafata, destinatia solicitata (spatiu comercial, alimentatie publica) / copie dupa extrasul de carte funciara, pentru informare, actualizat la zi(după caz);

 • copie dupa notificarea (referat) eliberata de DSP Iasi si document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor eliberata de DSVSA Iasi (pentru activitatea de alimentatie publica);

 • copie dupa autorizatia de securitate la incendiu eliberata de ISUJ Iasi, daca este cazul;

 • declaratia tip cf. anexei nr.2 din H.G. 843/1999 (pentru unitatile de alimentatie publica);

 • acordul locatarilor cu viza asociatiei de proprietari pentru unitatile de alimentatie publica aflate la parterul blocurilor de locuinte;

 • autorizatia de functionare in original (in cazul vizarii anuale);

 • certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de catre DGEFPL Iasi);

 • copie contract prestari servicii cu SC SALUBRIS SA.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii autorizatiilor de functionare si vizei anuale a acestora, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.

Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este comerciant autorizat in conditiile legii si are aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a desfasura exercitii comerciale pe raza Municipiului Iasi, respectiv are acte doveditoare pentru a functiona la punctul de lucru in Municipiul Iasi.

Dupa studierea documentatiei depuse de catre solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplaseaza la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii conditiilor legale de functionare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete se intocmeste autorizatia de functionare/ se opereaza viza anuala, se inainteaza actul redactat de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori, către compartimentele cu atributii de verificare si avizare și catre conducerea Municipiului Iași, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului, care se expediaza prin intermediul Centrului de Informatii pentru Cetateni; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizatiilor de functionare /vizelor anuale este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

Pentru încasarea corectă a taxelor datorate la bugetul local a persoanelor juridice (agenți economici) care desfășoară la sediul social și/sau la punctele de lucru deschise pe raza Municipiului Iași activitatea de alimentație publică (grupa CAEN 561, 563 si 932 cf. Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea CAEN), în conformitate cu prevederile art. 473, alin.3 din Legea nr. 227 / 201 privind Codul fiscal, se vor parcurge următorii pași:

 • -În luna ianuarie a fiecărui an se va solicita de la ORC situația actualizată cu toți egenții economici care desfășoară activitatea de alimentație publică pe raza Municipiului Iași;

-Pe baza situatiei primite de la ORC, în perioada februarie-martie a fiecarui an se trimit notificări tuturor agentilor economici în cauză.

-Din baza de date a BAMI se va scoate un raport privind situația autorizațiilor de funcționare emise pentru activitatea de alimentație publică și vizele anuale ale acestora care se va trimite în format electronic împreună cu lista agenților economici în aceeași perioadă și celor implicați în activitatea de control, respectiv Serviciul Corp Control Primar, Poliția Locala Iași și DGEFPL - Serviciul Control Fiscal.

 • D. Regulament privind procedurile de intocmire a acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul Iasi

 • 1 .Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabileste modul de emitere al acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului Iasi.

 • 2 .Reglementari

H.C.L. nr. 179 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 366 / 2006;

Legea nr. 478 / 2003;

H.G. nr. 954 / 2004;

O.U.G. nr. 195 / 2005;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale;

H.C.L. nr. 51/2020;

H.C.L. nr. 52/2020;

 • 3 .Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste pasii care se urmeaza in vederea organizarii activitatilor specifice pentru emiterea acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului Iasi.

 • 4 .Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor de autorizare a desfasurarii si organizarii jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iasi.

Documentele necesare obtinerii acordului pentru organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii sunt:

 • cerere tip ;

 • copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

 • copie dupa actul de identitate (buletin/carte de identitate);

 • planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

 • certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite la bugetul local (eliberat de catre DGEFPL Iasi);

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier cu minim 30 de zile inaintea desfasurarii evenimentului;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii acordurilor pentru desfasurarea si organizarea jocurilor de artificii, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora.

Documentatia depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este autorizat in conditiile legii si are aprobarile necesara (daca e cazul) pentru a organiza si desfasura jocuri de arificii pe raza Municipiului Iasi;

Pentru dosarele complete se intocmeste acordul de functionare, se inainteaza actul redactat de catre Biroul Avize Mici Intreprinzatori către compartimentele cu atributii de verificare si avizare și catre conducerea Municipiului Iași, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului. Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 3 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 3 zile de la data inregistrarii completarilor la dosar, la registratura municipalitatii.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale de catre personalul Serviciului Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea acordurilor de functionare este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 3 de zile de la data inregistrarii completarilor solicitate la registratura municipalitatii.

 • E. Regulament privind procedurile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice pentru obtinerea inregistrarii in Registrul Comertului si autorizarii persoanelor fizice autorizate/ intreprinderilor individuale/ intreprinderilor familiale

 • 1 .Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului Iasi.

2.Reglementări

H.C.L. nr. 179 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 cu modificarile ulterioare;

H.C.L. nr. 281 / 2008(art.3,4);

O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

O.U.G. nr. 38 / 22.04.2009;

Legea nr.182/2016 pentru aprobarea prevederile O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia naționala - CAEN;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale.

3.Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului Iasi de catre personalul Biroului Avize Mici Intreprinzatori si stabileste modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obtinerii inregistrarii si autorizarii functionarii in Registrul Comertului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului Iasi.

 • 4.Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitarilor persoanelor fizice de a se inregistra in Registrul Comertului si de obtinere a autorizarii functionarii lor sub una din cele 3 forme de organizare prevazute de OUG nr.44/2008 si anume: PFA / II / IF;

Documentele necesare inregistrarii la ORC sunt:

 • cerere tip ;

 • cerere de inregistare in registrul comerțului si de autorizare a funcționarii;

 • documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA / II / IF, conform anexei din O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul asistentei si reprezentarii persoanelor fizice la ORC, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalitatii si valabilitatii acestora ;primesc si ordoneaza documentatia pentru înregistrare si autorizare; remit cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii, însotita de documentatia de sustinere, la registrul comertului competent, efectueaza corespondenta cu acesta în scopul obtinerii înregistrarii si autorizarii, precum si pentru primirea certificatului de înregistrare si a celorlalte acte, în original; remit solicitantului actele în original primite de la registrul comertului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii din partea acestuia. Actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea devin disponibile destinatarului pe suport hârtie; acorda solicitantilor asistenta privind operatiunea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii.

Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii si documentatia de sustinere pot fi remise la registrul comertului competent în format electronic, utilizând Sistemul de autorizare si înregistrare online si/sau pe suport hârtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, ori direct la registrul comertului.

În scopul liberului acces al cetatenilor la servicii publice administrative de calitate, se pot primi cereri de reprezentare si se pot presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registrul comertului caruia i se adreseaza acesta.

Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire in cazul intreprinderilor familiale, iar in cazul persoanelor fizice autorizate, respectiv intreprinzatori persoane fizice titulari ai unei intreprinderi individuale, solicitarea se va face inainte de inceperea activitatii economice.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si dupa caz a certificatului de inscriere mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obtinerii autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 va acorda asistenta si reprezentare si pentru cazurile prevazute de art.14: schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate, se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si a prezentei proceduri; punctele de lucru se inregistreaza in registrul comertului, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri;

pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii este necesara obtinerea acestora potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.44 / 2008, O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri; modificarea acordului de constituire a intreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la incheierea actului aditional, la registrul comertului la care este inregistrata intreprinderea familiala.

Pentru dosarele incomplete, declarate amanate de catre ORC, se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului ; Termenul de solicitare a completarilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completarile la dosar, se depun la Centrul de Informatii pentru Cetateni, de catre solicitanti, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare in aceste cazuri este de maxim 5 zile lucratoare calculat de la data inregistrarii la ORC a completarilor cerute de aceasta.

Eliberarea documentelor se face numai dupa achitarea tuturor taxelor legale.

Termenul maxim pentru comunicarea documentelor obtinute de la ORC este de 2 zile de la primirea acestora ; acestea se pot trimite solicitantului si prin posta , cu confirmare de primire - in termen de maxim 2 zile de la obținerea lor de la ORC Iași.

Facem precizarea că regulamentele de mai sus vor fi modificate și completate cu noile reglementări privind desfășurarea comerțului stradal în municipiul Iași / reglementarea comercializării și serviciilor de piață și a regulamentului de închiriere a bunurilor - terenuri (organizare și desfășurare licitații publice) aflate în proprietatea publică sau administrativă a Municipiului Iași, după ce acestea vor fi adoptate de către Consiliul Local.

♦ ♦ ♦

Taxele se achita la eliberarea actelor administrative corespunzatoare. Veniturile realizate din taxele din anexa 4.2 vor fi utilizate pentru investitii si dotari (obiecte de inventar, materiale, furnituri de birou, tehnica de calcul - imprimante multifunctionale si calculatoare, echipament de climatizare, consumabile, etc) in cadrul Directiei Exploatare Patrimoniu, pentru achizitii active fixe corporale si necorporale, pregatire profesionala a salariatilor, achizitii de servicii (reparatii / service, arhivare, alte servicii), pentru dezafectari structuri de vanzare amplasate pe domeniul public, cheltuieli pentru executorii judecătorești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

- Taxe speciale

 • 5.1 .Taxe propuse la nivelul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași

-lei-

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2020

Nivel conf. Legii nr. 227/2015

Indexare pentru anul 2021 %

Nivelul taxei pentru anul 2021

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

Taxă procesare dosar (altele decât cele de naștere, căsătorie ,deces)

13

3,80

13

Legea 273/2006

-art.30

REGULAMENT TAXE SPECIALE

În cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași este percepută o taxă specială, după cum urmează :

 • - Taxa pentru procesare dosar (altele decât cele de naștere, căsătorie, deces);

Aceaste taxe se încasează la casieria deschisă la sediul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, din strada Vasile Alecsandri nr. 8 și sunt gestionate de Compartimentul Financiar, Contabil și Buget.

Sumele încasate reprezentând taxa procesare dosar - altele decât cele de naștere, căsătorie, și deces sunt depuse în contul Primăriei Municipiului Iași, deschis la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Trezoreria Municipiului Iași - IBAN: RO16TREZ40621360202XXXX.

Taxa pentru procesarea oricărui dosar de stare civilă, mai puțin cele de naștere, căsătorie și decese, este destinată a acoperi cheltuielile materiale de stare civilă necesare pentru a procesa și răspunde cererilor, taxa este menținută la o valoare minimă pentru ca serviciile să fie accesibile tuturor cetățenilor .

 • 5.2 . Alte taxe propuse la nivelul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor

-lei-

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2020

Nivel conf. Legii nr. 227/2015

Indexare pentru anul 2021 %

Nivelul taxei pentru anul 2021

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

Taxă divorț pe cale administrativă

530

500

3,80

550

Legea 227/2015-art. 486

Pentru îndeplinirea procedurii de desfacere a căsătoriei, cetățenii trebuie să prezinte următoarele documente :

 • - Actele de identitate ale celor doi soți (copii și original)

 • - Certificatele de naștere (copie și original)

 • - Certificatul de căsătorie (copie și original)

În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru depunerea dosarului de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă soților li se acordă un termen de 30 de zile de gândire.

După expirarea termenului, ofițerul de stare civilă verifică dacă soții stăruie în ceea ce privește desfacerea căsătoriei, solicitându-se în acest sens o declarație scrisă. După primirea numărului certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă eliberează fiecăruia dintre cei doi soți un certificat de divorț.

Conform Legii nr. 227/2015 art.486, alin (4) sumele încasate pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă sunt depuse în contul Primăriei Municipiului Iași, deschis la Trezoreria Municipiului Iași (RO57TREZ40621180250XXXXX) .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

Anexa privind taxele speciale pentru anul 2021 SERVICIUL ASOCIAȚII PROPRIETARI

Nr. crt.

Denumirea taxei

Nivelul Taxei in anul 2020

-lei-

Nivelul Taxei ptanul 2021 Indexat conform art.491 din Legea nr.227/2015 cu 3,8%

Temeiul

De drept

Destinația pe cheltuieli

1.

Taxă specială pentru atestarea administratorilor de imobile

106

110

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate                (materiale

consumabile.etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

2.

Taxă specială pentru evaluarea periodică       a

administratorilor de        imobile

persoane fizice

21

22

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate                (materiale

consumabile.etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

3.

Taxă speciala pentru autorizarea operatorului economic

1060

1100

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate                (materiale

consumabile.etc.) necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

MUNICIPIUL IAȘI

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 7.1.1

Propunere Birou Versanți, taxe locale anul fiscal 2021

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă

Nivel an 2020 lei

Propunere procent de indexare

Valoare propusă 2021 lei

Temei de drept

0

1

2

3

5

6

1.

Taxe speciale: - verificare condiții tehnice și avizare construcții în zonă de versant - verificare condiții tehnice și avizare construire în zona podului

152

152

3,8%

3,8%

158

158

Legea nr. 227/2015 art. 484, Legea nr. 273/2006

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICAREA A CONDIȚIILOR TEHNICE ȘI AVIZARE CONSTRUCȚII ÎN ZONĂ DE VERSANT

 • 1. Verificarea documentației prezentate.

 • 2. Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

 • 3. Identificarea amplasamentului folosind hărți, trapeze.

 • 4. Documentarea pentru identificarea lucrărilor de consolidare existente, a soluției constructive folosite și a modului de funcționare.

 • 5. Deplasarea pe amplasamentul viitoarei construcții.

 • 6. Identificarea lucrărilor de consolidare existente și corelarea amplasamentului viitoarei construcții cu acestea.

 • 7. Anexarea planului de situație al zonei de construcție, figurarea lucrărilor de consolidare existente și impunerea condițiilor necesare protejării funcționării în condiții optime.

 • 8. Redactarea avizului.

 • 9. Supunerea avizului verificării de către membrii Comisiei municipale pentru urmărirea stabilității versanților alunecători:

 • - contactare,

 • - informare și prezentare materiale,

 • - concluzii, inclusiv proces verbal.

 • 10. Transmiterea avizului la registratura generală.

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICARE

A CONDIȚIILOR TEHNICE ȘI AVIZARE CONSTRUIRE ÎN ZONA PODULUI

 • 1. Verificarea documentației prezentate.

 • 2. Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

  3.

  Identificarea amplasamentului.

  4.

  Documentarea pentru identificarea utilităților existente pe pod sau pasaj.

  5.

  Deplasarea la lucrarea de artă vizată.

  6.

  Verificarea stării tehnice a lucrării de artă și a disponibilității de instalare a noii rețele pe pod sau în zona podului.

  7.

  Redactarea avizului cu impunerea condițiilor tehnice.

  8.

  Transmiterea avizului la registratura generală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

ANEXA 7.2

ALTE TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2021

SERVICIUL STRAZI MUNICIPALE - BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE

Procent de indexare 3,8 %

Nr

cit

Denumirea taxei

Valoare Taxă / zi

Valoare Taxa/saptamana (exclusiv duminica)

Valoare Taxă/luna (exclusiv duminicile)

Temei de   drept

1

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă până în 3,5t.

17 lei/vehicul

101 lei/vehicul

402 lei/vehicul

L227/2015 HCL198/2000 modificată și completată

2

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă care depășește 3,5t până la 12t inclusiv.

31 lei/vehicul

187 lei/vehicul

747 lei/vehicul

L227/2015

HCL198/2000 modificată        și

completată

3

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă care depășește 12t până la 20t inclusiv.

52 lei/vehicul

311 lei/vehicul

1246 lei/vehicul

L227/2015

HCL198/2000 modificată        și

completată

4

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă care depășește 20t până la 35t inclusiv.

104 lei/vehicul

623 lei/vehicul

2491 lei/vehicul

L227/2015

HCL198/2000 modificată        și

completată

5

Taxă acces autovehicule cu masa tehnic admisibilă intre 3.5 t si 12 t inclusiv, care circula in interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului.

33 lei/ vehicul

199 lei/vehicul

797 lei/vehicul

L227/2015

HCL198/2000 modificată        și

completată

6

Taxă acces autovehicule cu masa tehnic admisibilă intre 12t si 35t inclusiv, care circula in interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului.

110 lei/vehicul

660 lei/vehicul

2200 lei/vehicul

L227/2015 HCL198/2000 modificată        și

completată

91 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

7

Taxă acces autovehicule cu masa tehnic admisibilă peste 35t, care circula in interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului.

220 lei/vehicul

1320 lei/vehicul

5281 lei/vehicul

L227/2015

HCL198/2000 modificată        și

completată

8

Taxă AST

(Autorizație Speciala deTransport-transport agabaritic/convoi).

1595 lei/convoi

-

-

L227/2015

HCL198/2000 modificată        și

completată

9

Taxă aviz Comisie Municipală de Circulație.

120 lei/aviz

-

-

L227/2015 HCL198/2000 modificată        și

completată

92 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

A. Procedura pentru eliberare aviz acces autovehicule cu masa tehnic admisibila mai mare de 3.5 tone pe străzile din Municipiul Iași, unde accesul acestora este interzis.

 • 1. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se referă la modul de emitere a avizului pentru circulația autovehiculelor cu masa maximă tehnic admisibilă mai mare de 3,5 tone pe străzile din Municipiul Iași, acolo unde accesul acestora este interzis.

Prezenta procedură se aplică pe raza Municipiului Iași.

Autoritatea de emitere a avizului are dreptul de a acorda, să modifice, să retragă avizul, atât persoanelor fizice cât și juridice.

 • 2. Reglementări

 • - Ordonanța de Guvern Nr.43/1997 din 28 august 1997- Republicată privind regimul drumurilor; ---- Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.195/2002 din 12 decembrie

2002 Republicată privind circulația pe drumurile publice ;

 • - Hotărâre de Guvern Nr.1391din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice ;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.198/2000 privind organizarea circulației rutiere in Municipiul Iași, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - RNTR 2 - Reglementări privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;

 • - Lege Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal ;

 • - Lege Nr. 273/ 2006 din29 iunie 2006 privind finanțele publice locale.

 • 3. Responsabilitati

Procedura se aplica in Municipiul Iasi si reprezinta pasii care trebuie urmati in vederea emiterii avizului eliberat de Primaria Municipiului Iasi, pentru circulatia autovehiculelor cu masa tehnic admisibila mai mare de 3,5 tone, pe strazile din municipiu unde accesul acestora este interzis.

 • 4. Descrierea activităților

Pentru acordarea avizului privind circulatia autovehiculelor cu masa tehnic admisibilă care depăsește 3,5 tone, pe străzile din municipiu unde accesul accestora este interzis, orice persoană fizică sau juridică, va depune la Primaria Municipiului Iași - Centrul de Informatii pentru Cetateni sau online, o solicitare in care sa fie specificate : - numarul/numerele de inmatriculare/inregistrare a autovehiculului/ansmblu vehicule( autotractor cu semiremorca sau autoutilitara cu remorca) - data sau perioada pentru care se solicita avizul, - punctul de intrare/iesire in/din municipiu si destinatia (adresa) la care se solicita a se ajunge - copie/copii dupa certificatul/certificatele de inmatriculare/inregistrare a autovehiculului/ansamblu vehiculule in care sa fie vizibil:

a.- numărul/numerele (în situația ansamblului de vehicule - autotractor cu semiremorcă sau autoutilitară cu remorcă) de înmatriculare/înregistrare ;

b.- masa tehnic admisibilă ;

c.- viza privind inspecția tehnică ;

In situații speciale ( nu se poate accesa site-ul primăriei, evenimente meteorologice deosebite, evenimente rutiere e.t.c.), achitarea contravalorii taxei se face în urma unei solicitări verbale la sediul instituției noastre, prezentându-se copie/copii după cerificatul/certificatele de înmatriculare/înregistrare.

Traseul, data cand are loc transportul si numarul de inmatriculare al autovehiculului se vor specifica pe documentul de plata, care este dovada avizarii transportului.

Eliberarea avizului se face dupa achitarea taxei conform ANEXA 7.2

Definiții

 • - Prin masa maximă tehnic admisibilă se înțelege masa maximă autorizată ;

 • - Autotractor - autovehicul tractor care, prin concepție și construcție, este destinat exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci ;

 • - Autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N1, N2, N3 ;

 • - Semiremorcă - vehicul tractat conceput pentru a fi tractat de un vehicul tractor pentru semiremorcă;

 • - Remorcă(vehicul tractat) - vehicul fară motor din categoria O .

 • - Utilaj mobil - mașină autopropulsată pentru lucrări care datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau a mărfurilor.

 • - Vehicul articulat - ansamblu format din cap tractor si semiremorca;

 • - Autotren - ansamblu format din vehicul tractor si o remorca

 • B. Procedura de intocmire a avizului Comisiei municipala de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Iasi

 • 1. Domeniul de aplicare

Procedura stabileste modul de intocmire a avizului Comisiei municipale de circulatie.

 • 2. Reglementari

HCL nr. 198/2000 privind organizarea circulatiei rutiere in Municipiul Iasi, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale;

 • 3. Responsabilitati

Prezenta procedura se aplica in cadrul Municipiului Iasi si stabileste pasii ce trebuie urmati in vedere emiterii avizului Comisiei municipale de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Iasi, aviz solicitat prin Certificatul de Urbanism.

 • 4. Descrierea activitatilor

Pentru emiterea avizului Comisiei municipale de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Iasi, orice persoana fizica sau juridica, va depune la Primaria Municipiului Iasi - Centrul de Informare pentru Cetateni, o documentatie care va cuprinde:

 • - cerere

 • - copie dupa certificatul de urbanism

 • - copie dupa actele de detinere teren

 • - memoriu tehnic din care sa reiasa modul de organizare a circulatiei si de amenajare a parcajelor pe teren proprietate sau inchiriat, impactul noului obiectiv asupra circulatiei si parcarilor din zona in care se va ridica noul obiectiv

 • - avizul de oportunitate

 • - plan de incadrare in zona (din care sa reiasa clar amplasamentul obiectivului, vecinatatile, etc.)

 • - plan functional care sa prezinte modul de amplasare a parcajelor necesare conform HCL 425/2007, pentru obiectivul construit, modul de circulatie si semnalizare rutiera

 • - CD cu documentatia scrisa si desenata

Dupa verificarea documentatiilor depuse de catre solicitanti, in cazul in care acestea sunt incomplete, se solicita completarea lor.

Se intocmeste centralizatorul cu cererile care urmeaza a fi supuse atentiei Comisiei municipale de circulatie.

Comisia analizeaza fiecare cerere in parte, solutiile propuse se avizeaza de catre comisie, dupa care se redacteaza avizul catre solicitant.

In cazul in care comisia, in vederea emiterii unui raspuns, solicita si alte documente edificatoare, se intocmesc adrese de raspuns in vederea completarii dosarului.

Dupa completarea documentatiei, aceasta va fi rediscutata.

Eliberarea avizului catre solicitant se face numai dupa achitarea taxei catre Directia Generala Economica si Finante Publice Locale Iasi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

ANEXA 7.3

TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2021 - BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE

Nr. crt.

Denumirea taxei

Taxă 2020

Procent indexare

Valoare 2021

Temei Legal

A. Taxe transport persoane/mărturi/bunuri în regim de taxi, în regim de închiriere, serviciul de închirieri autoturisme și activitatea de dispecerat taxi pentru transportatorii/operatorii persoane fizice, asociații familiale sau persoane juridice

1.

Taxa de eliberare a autorizației de transport și de vizare a acesteia (pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere)

69 lei/5 ani

-

69 lei/5 ani

- Legea nr. 38/2003 modificată și completată

-Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007 - H.C.L. nr. 151/2008

2.

Taxa pentru eliberarea autorizației taxi sau prelungire valabilitate

85 lei

85 lei

3.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației taxi

43 lei

43 lei

4.

Taxă pentru accesul în locurile de așteptare ale clienților (stație taxi)

106 lei/an/autovehicul

106 lei/an/autovehicul

5.

Taxă pentru eliberarea autorizației pentru activitatea de dispecerat taxi

64 lei

64 lei

6.

Taxă pentru vizarea anuală a autorizației pentru activitatea de dispecerat taxi

106 lei

106 lei

7.

Taxă pentru eliberarea unui duplicat la orice fel de autorizație sau copie conformă pentru transportul în regim de taxi, în regim de închiriere, serviciul de închiriere și pentru activitatea de dispecerat taxi.

53 lei

53 lei

B. Acordarea autorizațiilor de transport de către autoritatea de autorizare pentru următoarele servicii de transport public local: de persoane efectuat cu troleibuze, tramvaie, pe cablu; de mărfuri în regim contractual; cu tractoare cu remorci sau semiremorci; cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare; alte servicii de transport public local, definite conform legii.

1.

Eliberare autorizație

69 lei

-

69 lei

Ordinul nr. 207/2007 al Președintelui

A.N.R.S.C

2.

Eliberare copie conformă

0 lei

0 lei

96 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

3.

Eliberare duplicat

0 lei

0 lei

H.C.L 61/2008

4.

Modificare/Prelungire Suspendare la cerere

33 lei

33 lei

C. înregistrare vehicule lente

1.

Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare

77 lei

-

77 lei

O.G. nr. 195/2002

H.C.L. nr. 13/2007

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

97 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

ANEXA 8

TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2021 - COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

Nr.

Crt.

Denumire impozit/taxa Lei

Nivel 2020 Lei

Indexare cu 3,8 % rata inflației

Propunere Taxă an 2021 Lei

Pernei Pe Prept (art., alin., lege)

1

Taxă Atestat de Producător Agricol

39

3,8 %

41

Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484; Legea 273/2006 privind finanțele publice locale (cu completările si modificările ulterioare), art. 30. Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

2

Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

39

3,8%

41

Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol; Lg nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, (cu completările si modificările ulterioare), art. 30.

98 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

3

Taxă viză anuală carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol

21

3,8 %

22

Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484; Legea 273/2006 privind finanțele publice locale (cu completarile si modificările ulterioare), art. 30. Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

4

Taxă înregistrare contracte de arendare

7

3,8%

7

Lg. nr. 215/2001-republicată -art. 38 alin 1, lit.d.

HG 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; ORDIN nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; Noul Cod Civil-art. 1836-1850;

Lg. nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484;

5

Taxă adeverință rol agricol

29

3,8%

30

Lg. nr. 215/2001 republicată -art. 38 alin 1, lit.d;

Hotărârea nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 20202024; Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; Noul Cod Civil-art. 1836-1850;

Ordonanța 28/2008 privind Registrul Agricol; Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol; Lg. nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484.

Veniturile realizate din încasarea taxelor din prezenta anexa, au ca destinație acoperirea cheltuielilor materiale și de investiții necesare activității curente.

99 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

Regulament conform Legii nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484, alin (3)

 • - Înregistrarea contractelor de arendare: depunerea la C.I.C. a trei exemplare de contracte de arendare și a celorlalte acte doveditoare care fac obiectul contractelor de arendare, verificarea datelor din contracte, înregistrarea contractelor în registrul special al contractelor de arendare, deschiderea rolului agricol pentru arendaș și notarea actului în registrul agricol, verificarea rolului arendatorului, transmiterea la semnat la Secretarul Municipiului, eliberarea a două, exemplare din contractele de arendare;

 • - Eliberare adeverința de rol agricol: primirea cererii pentru întocmirea adeverinței de rol agricol, verificarea datelor declarate în registrul agricol, tehnoredactarea adeverinței de rol agricol, transmiterea adeverintei de rol agricol la semnat la Secretarul Municipiului Iași și Primar, transmiterea adeverinței de rol agricol la Centrul de Informații pentru Cetățeni a Primăriei în vederea ștampilării, eliberarea dispoziției de plată către solicitant și eliberarea adeverintei de rol catre solicitant;

- Eliberarea atestatului de producător: primirea cererii pentru atestatul de producător,vrificarea în registrul agricol a rolului agricol al solicitantului și în teren prin vizitarea gospodăriei și întocmirea unui proces verbal de constatare a existentei suprafetelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producator agricol, pentru care se solicită atestatul de producător, avizarea cererii la Direcția de Agricultură Iași. Completarea datelor pe formularul cu regim special de atestat de producător, transmiterea atestatului la semnat la Primarul Municipiului Iași, ștampilarea atestatului, înregistrarea dupa verificarea existentei suprafetelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producator agricol., eliberarea dispoziției de plată către solicitant și eliberarea atestatului pe bază de semnătură;

 • - Eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole: primirea cererii pentru carnetul de comercializare, verificarea existenței atestatului de producător și în teren prin întocmirea unui proces verbal de constatare a existenței , a produselor vegetale sau animale după caz, pentru care se solicită carnetul, avizarea cererii la Direcția de Agricultură Iași, completarea datelor pe formularul cu regim special de carnet de comercializare, transmiterea carnetului la semnat la Primarul Municipiului Iași, ștampilarea carnetului, completarea datelor în registrul de evidență a carnetelor de comercializare a produselor agricole eliberarea dispoziției de plată a taxei către solicitant și eliberarea carnetului pe bază de semnătură;

 • - Vizarea carnetului de comercializare a produselor agricole: primirea cererii pentru viză, verificarea existenței atestatului de producător, a rolului agricol al solicitantului, vizitarea gospodăriei în teren prin întocmirea unui proces verbal de constatare a existenței produselor vegetale sau animale după caz, pentru care se solicită avizarea carnetului, estimarea cantităților destinate vânzării și consemnarea lor în procesul verbal, completarea datelor pe formularul cu regim special de carnet de comercializare, transmiterea carnetului la semnat la Primarul Municipiului Iași, ștampilarea carnetului, completarea datelor în registrul de evidență a carnetelor de comercializare a produselor agricole, eliberarea dispoziției de plată a taxei către solicitant și eliberarea carnetului avizat pe anul în curs pe bază de semnătură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.E.P.

TARIFE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

Nr. crt.

Denumire taxa

Nivel an 2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Valoare absoluta propusa pentru 2021 Tarif cu T.V.A.

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif intrare

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019, HG 955/2004,OG 71/2002, Legea 3/2003,

Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani si pensionarii

3 lei

3,8

3 lei

OUG57/2019, HG 955/2004,OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif intrare pentru luptătorii in revoluție/ veteranii si văduvele in război/ deținuți politici/pers.gr.l invaliditate

gratuit

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1

Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea

347/2006

Legea 448/2006, republicată,

7.

Tarif inchiriere umbrela

5lei/zi

3,8

5 lei/zi

OUG57/2019,HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8.

Tarif inchiriere șezlong

5 lei /zi

3,8

5 lei/zi

OUG57/2019,HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

9.

Cursuri inot / gimnastica acvatica organizate cu instructor angajat-durata 1h

18 lei/pers

3,8

19 lei/pers

OUG57/2019., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

10.

Abonament pt. adulti

79 lei/10 intrări

3,8

82 lei/10 intrări

OUG57/2019., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

11.

Abonament pt. copii sub 7 ani și pensionari

21 lei/10 intrări

3,8

22 lei/10 intrări

OUG57/2019., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivel an 2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Valoare propusa pentru 2021

de mei de drept

1

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din Ștrandul municipal pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, materiale promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

107 lei/mp/luna

3,8

111 lei/mp/luna

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din Ștrandul municipal pentru frigidere, mese pliante, corturi, materiale promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

10 lei/mp/zi

3,8

10 lei/mp/zi

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3

Tarif de pornire la licitație pentru utilizarea temporară ( în sezon) a unor terenuri din incinta Ștrandului municipal amplasate în zona centrala a ștrandului, pentru activitate alimentație publica si terasa(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

107 lei/mp/luna

3,8

111 lei/mp/luna

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.E.P.

TARIFE PENTRU PLAJA NICOLINA

Nr. crt.

Denumire tarif

Nivel an 2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Valoare absoluta propusa pentru 2021

Tarif cu TVA

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif intrare

8lei

3,8

8 lei

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani

gratuit

gratuit

OUG57/2019 , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Abonament pentru pensionari cu 10 intrări, care au o pensie sub 1500 lei

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019, HG 955/2004, \ OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif intrare pentru luptătorii in revolutie/veteranii si văduvele in război/ deținuți politici/pers.gr.l invaliditate

gratuit

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin.

1; Legea 44/1994, art.16, lit.e;Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006, \ Legea 448/2006, republicată,

5.

Tarif nămol

2 lei

3,8

2 lei

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif închiriere umbrela

5 lei /zi

3,8

5 lei /zi

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif inchiriere șezlong

5 lei /zi

3,8

5 lei/zi

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

TAXE PENTRU PLAJA NICOLINA

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivel an 2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Valoare propusa pentru 2021

rentei de drppt

1

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, terase sezoniere,       materiale

promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor) / tarif pentru pornirea la licitație in vederea inchirierii spatiilor comerciale din incinta Plajei Nicolina si a Pârtiei de schi

90 lei/mp/luna

3,8

93 lei/mp/luna

OUG57/2019, HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din incinta plajei pentru frigidere, mese     pliante,     corturi,

materiale       promotionale

etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

10lei/mp/zi

3,8

10 lei/mp/zi

OUG57/2019., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.E.P.

TARIFE PENTRU PARTIA DE SCHI

Nr. crt.

Denumire tarif

Nivel an 2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Valoare absoluta propusa pentru 2021

Tarif cu

T.V.A.

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif urcare cu schi lift

2 lei/urcare

3,8

2 lei/urcare

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif (abonament) pentru 12 urcări cu schi lift pentru adulti

21 lei

3,8

22 lei

OUG57/2019 , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Tarif (abonament) pentru 12 urcări cu schi lift pentru copii cu virsta pina la 14 ani

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019 , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif inchiriere echipament schi complet

10 lei/ ora

3,8

10 lei/ora

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5.

Tarif inchiriere schiuri

5 lei /ora

3,8

5 lei/ora

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif inchiriere clapari

5 lei /ora

3,8

5 lei/ora

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif inchiriere bete schi

5 lei /ora

3,8

5 lei/ora

OUG57/2019 , HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.E.P.

TARIFE PENTRU WC-URI PUBLICE

Nr. crt.

Denumire tarif

Nivel an 2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Valoare absoluta propusa pentru 2021

Tarif cu T.V.A.

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif intrare

1 lei

3,8

1 lei

OUG57/2019,     HG

955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif intrare toalete automate

1lei

3,8

1 lei

OUG57/2019,     HG

955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI D.E.P.

TAXE PENTRU STADIOANELE MUNICIPALE

Nr. crt.

Denumire taxa

Nivel an 2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Taxa propusa pentru 2021

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare .gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestări cultural - artistice, expoziții etc fara nocturna

5298 lei/h

3,8

5499 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestări cultural - artistice, expoziții etc cu nocturna

7417 lei/h

3,8

7699 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat, din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru antrenament fara nocturna

101 lei/h

3,8

107lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4

Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru antrenament cu nocturna

128 lei/h

3,8

133 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5

Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stad. Emil Alexandrescu pentru desfașura-rea meciurilor oficiale /competițiilor sportive/meciurilor amicale fara nocturna

318 lei/h

3,8

330 lei/h

QUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6

Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare ,gazonat ,din incinta Stad. Emil Alexandrescu pentru desfașura-rea meciurilor oficiale /competițiilor sportive/meciurilor amicale cu nocturna

530 lei/h

3,8

550 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfășurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale fara nocturna

212 lei/h

3,8

220 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfășurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale cu nocturna

318 lei/h

3,8

330 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

9

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfășurarea antrenamentelor fara nocturna

64 lei/h

3,8

66 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

10

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfășurarea antrenamentelor cu nocturna

95 lei/h

3,8

99 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

11

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competiție fara nocturna

31 lei/h

3,8

32 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

12

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competiție cu nocturna

244 lei/h

3,8

253 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

13

Taxa     pentru     utilizarea

temporară a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tineretului și Stadionului Tepro pentru manifestări cultural - artistice, expoziții etc

530 lei/h

3,8

550 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

14

Taxa pentru utilizarea teporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului      Tineretului

pentru antrenament

31 lei/h

3,8

32 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

15

Taxa     pentru     utilizarea

temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului

Tineretului             pentru

desfășurarea meciurilor oficiale /competițiilor sportive/meciurilor amicale

53 lei/h

3,8

55 lei/h

QUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

16

Taxa     pentru     utilizarea

temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tepro pentru antrenament

20 lei/h

3,8

21 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

17

Taxa     pentru     utilizarea

temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului      Tineretului

pentru desfășurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale fara nocturna

212lei/h

3,8

220 lei/ora

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

18

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tepro pentru desfășurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale

31 lei/h

3,8

32 lei/h

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

19

Utilizarea temporara a stadioanelor de către structurile sportive de performanta care sunt finanțate prin Fundația Sportului Ieșean

gratuit

gratuit

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

20

Utilizarea temporara a pistelor de atletism din incinta stadioanelor,de catre cetatenii municipiului Iași, în vederea desfasurarii unor activitati sportive de intretinere/relaxare

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afisat de administrator)

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afisat de administrator)

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

D.E.P.

Tarife pentru activitățile desfășurate la Baza de agrement Ciric

Nr. crt

Denumire tarif

durata

Valoare absolută 2021

Valoare

2020

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG. 227/2015 %

Tarif cu T.V.A

Ptmei Pt Ptept

1.

închiriere barca/hidrobicicleta

1 h

21 lei

3,8

22 lei

OUG57/2019.HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

2.

închiriere barca/hidrobicicleta

30 min

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

3.

Intrare piscine -

1 persoana (+sezlong)

1 zi, conform programului de funcționare

16 lei

3,8

17 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

4.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

8 h, conform programului de funcționare

53 lei

3,8

55 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

5.

Intrare teren minigolf- 1 persoana

4 h

26 lei

3,8

27 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

6.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

2 h

14 lei

3,8

15 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

7.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

1 h

41 lei

3,8

42 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

8.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

30 min

21 lei

3,8

22 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

9.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

15 min

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

10

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

10 min

7 lei

3,8

7 lei

OUG57/2019.,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

11

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

5 min

4 lei

3,8

4 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

12

0 călătorie telescaun - 1 adult

Slei

3,8

Slei

O U G57/2019., H G955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

13

0 călătorie telescaun - 1 copil până în 14 ani

5 lei

3,8

5 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

14

Teren paintball /1 adult/250 bile

1 ora

42 lei

3,8

44 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

15

Teren paintball /1 pers, cu varsta intre 12-18 ani, 1 adult din categoria: studenți, revoluționari/100 bile

1 ora

16 lei

3,8

17 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

16

Teren paintball /1 adult/300 bile

2 ore

53 lei

3,8

55 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

17

Teren paintball /1 pers, cu varsta intre 12-18 ani, 1 adult din categoria: studenți, revoluționari/ 200 bile

2 ore

26 lei

3,8

27 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

18

Zona catarare in copaci /1 adult

1 ora trasee

21 lei

3,8

22 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

19

Zona catarare in copaci /1 adult

2 ore trasee

31 lei

3,8

32 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

20

Zona catarare in copaci / 1 pers. cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari

1 ora trasee

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019.,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

21

Zona catarare in copaci /1 pers, cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari

2 ore trasee

16 lei

3,8

17 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

22

Echipament de simulare/ persoana

5 min

4 lei

3,8

4 lei

O U G57/2019., H G955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

23

Zona escaladare ziduri/1 adult

1 ora

21 lei

3,8

22 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

31 lei

3,8

32 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

24

Zona escaladare ziduri /1 pers, cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari -

1 ora

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

16 lei

3,8

17 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

25

Teren sport multifuncțional

1 ora

64 lei

3,8

66 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

85 lei

3,8

88 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

26

Teren tenis de câmp

1 ora

21 lei

3,8

22 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

31 lei

3,8

32 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

27

Masa de tenis

1 ora

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

16 lei

3,8

17 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

28

Joc paintball - set suplimentar 100 bile

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

29

Intrare piscine - pentru 1 copil până 10 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

1 zi, conform programului de funcționare

8 lei

3,8

8 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

30

Intrare teren minigolf- 1 copil până 14 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

2 h

10 lei

3,8

10 lei

OUG57/2019.,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

31

Urcare/coborâre telescaun -1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

5 lei

3,8

5 lei

O U G57/2019., H G955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

32

Abonament 10 intrări piscine - 1 adult (+sezlong)

128 lei

3,8

133lei

O U G57/2019., H G955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

33

Intrare piscine adult, fara a beneficia de șezlong

1 zi, conform programului de funcționare

12

3,8

12 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

34

Abonament 10 intrări piscine - pentru

-

64 lei

3,8

66 lei

OUG57/2019.,HG955/2004,

OG 71/2002,

1 copil până 10 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

Legea3/2003, Legea51/2006

35

Abonament 10 calatorii cu telescaunul -1 adult

64 lei

3,8

66 lei

OUG57/2019..HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

36

Abonament 10 calatorii cu telescaunul /1 copil pana in Mani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

^B

47 lei

3,8

49 lei

OUG57/2019,HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

37

Tarif de pornire la licitație pentru utilizarea temporară ( în sezon) a unor terenuri din incinta bazei de agrement Ciric,     pentru     activitate

alimentație publica si terasa(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

^B

159 lei/mp /luna

3,8

165 lei/mp/lun a

OUG57/2019., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

38

Joc paintball - Amenda pentru lovirea intenționată a persoanelor sau obiectelor care nu se află în incinta terenului de joc sau in cazul în care jucătorul face modificări la reglajele de presiune ale armei,

212 lei

3,8

220 lei

O U G57/2019., H G955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

39

Amenda pentru persoanele care se scalda in lacul Ciric

530lei

3,8

550lei

OUG57/2019, HG955/2004,

OG 71/2002, Legea3/2003, Legea51/2006

40

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcările cu plata din incinta Bazei de agrement Ciric

1 zi

3

3,8

3

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006 HCL 130/2013

41

Tarif parcare ocazionala a microbuzelor, autobuzelor, autocarelor, in parcarile cu plata din incinta Bazei de agrement Ciric

1 zi

10

3,8

10

OUG57/2019, HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006 HCL 130/2013

Contravențiile se aplică de personalul DEP împuternicit în acest sens, funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Iași sau polițiști comunitari împuterniciți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

TAXE SPECIALE DEP Conf. Legea 273/2006 si Legea 227/2015 Anul 2021

Nr.

Crt

Denumire taxa, impozit

Nivel an 2020 lei

Indexare conform art 491/Legea 227/2015 Procent %

Valoare absoluta propusa nivel an 2021

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cum parare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte.

31

3,8

32

Legea 227/2015

Legea 273/2006

2

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucrătoare

44

3,8

46

Legea 227/2015

Legea 273/2006

3

Taxă înscriere licitație de inchiriere/concesiune/vanzare spatii cu altă destinație decât locuința (caiet sarcini)

38

38

52

Legea 227/2015

Legea 273/2006

4

Taxă inscriere licitație de inchiriere pentru parcări autoturisme

10

3,8

10

Legea 227/2015

Legea 273/2006 HCL 144/2007

5

Taxă participare la licitație de inchiriere, licitatii de concesionare, licitatii vanzare spatii cu altă destinație decât locuinta/terenuri si alte categorii de licitatii

0,5% la val. de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 5 lei

3,8

0,5% la val. de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 5 lei

Legea 227/2015

Legea 273/2006 HCL 145/2003

6

Taxa eliberare copii după documentatii din arhivă, schite imobile, etc.

26

3,8

27

Legea 227/2015

Legea 273/2006

7

Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului lasi * (la această taxă se adaugă cheltuielile generate de transportul obiectelor evacuate).

Ileu/luna/m.p.

3,8

Ileu/luna/m.p.

Legea 227/2015

Legea 273/2006

 • A. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu excepția taxei nr.7 care se calculează ulterior), iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Exploatare Patrimoniu conform cu Regulamentului privind organizarea si funcționarea serviciilor publice prestate de către DEP pentru care se incasează taxele speciale.

 • B. Taxele speciale se incasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către DEP si pentru care s-au instituit aceste taxe.

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către DEP pentru care se încasează taxe speciale și utilizarea veniturilor realizate

 • 1. DEP prin serviciile și compartimentele sale prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și juridice, la solicitarea acestora.

 • 2. Serviciile publice locale prestate sunt:

 • - emiterea și eliberarea de duplicate, copii după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare, la termen sau în regim de urgență;

 • - activități privind gestionarea înscrierilor la licitații de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință ;

 • - activități privind organizarea și desfășurarea licitațiilor de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință ;

 • - eliberare copii după documentații din arhivă, schițe imobile, la termen sau în regim de urgență;

 • - depozitarea obiectelor și produselor evacuate din spațiile proprietate a municipiului Iași.

 • 3. Organizarea și funcționarea compartimentelor din cadrul DEP care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Iași

 • 4. Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizează la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Cererea ce conține solicitarea serviciului public special se depune la registratura Primăriei sau DEP.

 • 5. Prestarea serviciilor se realizează la termen conform legii (30 zile) începând cu ziua următoare celei în care s-a depus și înregistrat cererea.

 • 6. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

 • 7. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finantarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

 • 8. Prin excepție, față de cele precizate, la punctul 7 din prezentul Regulament, taxa pentru depozitare obiecte (produse) evacuate din spațiile proprietatea Municipiului Iași se calculează și se încasează ulterior prestării serviciului. La cuantumul acestei taxe se vor adauga cheltuielile generate de transportul obiectelor evacuate și se vor plăti de către proprietarul bunurilor evacuate.

 • 9. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital și de personal) conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității serviciului prestat.

Pentru anul 2021 taxele speciale s-au stabilit conform art. 491 din Legea 227/2015 urmărindu-se așezarea justă a acestora conform scopului pentru care sau instituit.

 • 10. Prezenta procedura se modifică și se completează prin hotărâre de către Consiliul Local ori de câte ori va fi necesar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

ANEXA 10.1

Anexa privind taxele speciale pentru anul 2021 Directia Fond Locativ

Nr. crt

Denumirea taxei

Nivelu I Taxei in anul 2020

-lei-

Nivel an 2021 Indexare conform art.491 din Legea nr.227/201 5 cu 3,8%

Temeiul De drept

Destinația pe cheltuieli

Taxa a fost precizat ă în:

1.

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte

31

32.18 (32)

Taxa specială constituit

conform Legii nr. 227/201

5 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc

HCL nr. 184/201 8

2.

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgent (termen 3 zile lucratoare)

45

46.71 (47)

Taxa specială constituit

conform Legii nr. 227/201

5 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc

HCL nr. 184/201 8

3.

Taxă inscriere licitație de inchiriere/vanza re spatii cu destinație locuința si teren cu destinatia curti-gradini

38

39.44 (39)

Taxa specială constituit

conform Legii nr. 227/201

5 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc .).

HCL nr. 184/201 8

4.

Taxă eliberare adeverința privind stadiul achitării ratelor in regim de urgent (3 zile lucratoare)

33

34.16 (34)

Taxa specială constituit

conform Legii nr. 227/201

5 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc .)■

HCL nr. 184/201 8

5.

Taxă eliberare copii după documentatii din arhiva, schite imobile, etc

27

28.03 (28)

Taxa specială constituit

conform Legii nr. 227/201

5 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc

HCL nr. 184/201 8

6.

Taxă eliberare copii după documentatii din arhiva, schite imobile, etc, in regim de urgent (3 zile lucratoare)

45

46.71 (47)

Taxa specială constituit

conform Legii nr. 227/201

5 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc

HCL nr. 184/201 8

7.

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrarile de construcții, instalatii, modificari interiorul spatiilor locative; alte avize.

30

31.14 (31)

Taxa specială constituit

conform Legii nr. 227/201

5 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc .).

HCL nr. 184/201 8

 • A. Taxele speciale se achita anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de catre Directia

Fond Locativ conform documentului privind organizarea si functionarea serviciilor publice prestate de catre directia pentru care se incaseaza taxele speciale.

 • B. Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile publice locale prestate de catre DFL si pentru care s-au instituit aceste taxe.

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice

prestate de către Serviciul Administrare Spatii cu Destinatia de Locuinte pentru care se încasează taxe speciale și utilizarea veniturilor realizate

 • 1. Prin serviciile și compartimentele sale prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și juridice, la solicitarea acestora.

 • 2. Serviciile publice locale prestate sunt:

 • - emiterea și eliberarea de duplicate, copii după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare, la termen sau în regim de urgență;

 • - activități privind gestionarea înscrierilor la licitații de închiriere, vânzare spații cu destinație de locuință;

 • - activități privind organizarea și desfășurarea licitațiilor de închiriere, vânzare spații cu destinație de locuință;

 • - eliberare de adeverințe privind stadiul achitării ratelor, inclusiv comunicarea acestora, pe tot parcursul derulării raporturilor juridice stipulate în contracte, la termen sau în regim de urgență;

 • - eliberare copii după documentații din arhivă, schițe imobile, la termen sau în regim de urgență;

 • - eliberarea acordului de principiu pentru efectuarea de lucrări de construcții, instalații, modificări în spații cu destinație de locuință. Eliberare diverse avize și acorduri în legătură cu gestionarea patrimoniului;

 • 3. Organizarea și funcționarea compartimentelor care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Municipiului Iasi.

 • 4. Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizează la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Cererea ce conține solicitarea serviciului public special se depune la registratura Directiei Fond Locativ/Centrul de Informare pentru cetateni.

 • 5. Prestarea serviciilor se realizează la termen conform legii (30 zile) sau în regim de urgență considerat a fi 3 zile lucrătoare începând cu ziua următoare celei în care s-a depus și înregistrat cererea.

 • 6. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

 • 7. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finantarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

 • 8. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital și de personal) conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității serviciului prestat.

 • 9. Pentru anul 2020 taxele speciale s-au stabilit conform art.486 din Legea 227/2015, urmărindu-se așezarea justă a acestora conform scopului pentru care s-au instituit.

 • 10. Prezentul regulament se modifică și se completează prin hotărâre de către Consiliul Local ori de câte ori va fi necesar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

TAXE SPECIALE

Conf. Legea 273/2006 si Legea 227/2015

Anul 2020

Nr.

Crt

Denumire taxa, impozit

Nivel an 2020 lei

Procent de Indexare fața de an 2020

Valoare obtinuta in urma indexării

Valoare Absoluta (rotunjită in plus sau minus) propusa lei an 2021

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1

Taxă eliberare adeverința privind apartenența unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului lași

8

3,8%

8,304

8

Legea 227/2015

Legea 273/2006

2

Taxă eliberare adeverința privind apartenența unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului lași in regim de urgenta (termen 5 zile lucrătoare

33

3,8%

34,254

34

Legea 227/2015

Legea 273/2006

3

Taxă eliberare copii după documentatii din arhiva DEPPP

26

3,8%

26,988

27

Legea 227/2015

Legea 273/2006

4

Taxă eliberare copii dupa documentatii din arhiva DEPPP in regim de urgenta (termen 5 zile lucrătoare

44

3,8%

45,672

46

Legea 227/2015

Legea 273/2006 HCL 144/2007

 • A. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către directie conform cu Regulamentului privind organizarea si funcționarea serviciilor publice prestate de către direcție pentru care se incasează taxele speciale.

 • B. Taxele speciale se incasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către directie si pentru care s-au instituit aceste taxe.

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către directiile care au astfel de atributii si pentru care se încasează taxe speciale, precum și modul de utilizare a veniturilor realizate

 • 11. Prin serviciile și compartimente se prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și juridice, la solicitarea acestora.

 • 12. Serviciile publice locale prestate de DEPPP sunt:

 • - eliberare adeverinte privind apartenenta unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului Iasi, la termen sau in regim de urgenta

 • - eliberare copii dupa documentatii din arhiva DEPPP, la termen sau in regim de urgenta.

 • 13. Organizarea și funcționarea compartimentelor care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Iasi

 • 14. Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizează la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Cererea ce conține solicitarea serviciului public special se depune la registratura Primăriei Municipiului Iasi, din B-dul stefan cel mare si Sfant nr. 11, direct la Registratura DEPPP, din sos. Nationala nr.43 sau pe email, la adresa: evidenta.patrimoniu@primaria-iasi.ro

 • 15. Prestarea serviciilor se realizează la termen conform legii (30 zile) sau în regim de urgență considerat a fi 5 zile lucrătoare începând cu ziua următoare celei în care s-a depus și înregistrat cererea.

 • 16. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

 • 17. Taxele speciale (utilizate) încasate sunt instituite prin HCL nr.462/28.12.2006 (anexa nr.11).

 • 18. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finantarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

 • 19. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital și de personal) conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității serviciului prestat.

 • 20. Prezenta procedura se modifică și se completează prin hotărâre de către Consiliul Local ori de câte ori va fi necesar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat

TAXE PENTRU UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC - AMPLASAREA STATIILOR DE REINCARCARE A MASINILOR ELECTRICE

Nr.

Crt

Denumire taxa, impozit

Nivel an 2020 lei

Procent de indexare fața de an 2020

Valoare obtinuta in urma indexării

Valoare Absoluta (rotunjită in plus sau minus) propusa lei an 2021

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1

Taxa pentru utilizarea domeniului public -amplasarea stațiilor de

Zona A - 61 lei/mp/luna Zona B - 29 lei/mp/luna

Zona C - 22

3,8%

63,318

30,102

22,836

Zona A - 63 lei/mp/luna

Zona B - 30 lei/mp/luna

Zona C - 23 lei/mp/luna

HCL 456/20.12.201 9 art.486 din Legea 227/2015 privind Codul

reincarcare a mașinilor electrice

lei/mp/luna Zona D- 16 lei/mp/luna

16,608

Zona D - 17 lei/mp/luna

fiscal Legea 273/2006

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat

Procedura de stabilire si incasare a taxei de folosinta teren pentru utilizarea domeniului public

- amplasare statii de reincarcare masini electrice

 • I. Domeniu de activitate

Prin HCL 456/20.12.2019 au fost aprobate unele masuri pentru realizarea unor statii de reincarcare a automobilelor electrice pe teritoriul Municipiului Iasi. Prezenta procedura se aplica pe raza Municipiului Iasi.

 • II. Reglementari legale

 • - HCL 456/2019

 • - Legea 227/2015 privind Codul fiscal, art. 486

 • - Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

 • III. Responsabilitati

Prezenta procedura se aplica de catre personalul Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat si stabileste pasii ce trebuie urmati pentru organizarea activitatilor specifice pentru incasarea taxei de folosinta teren utilizat pentru amplasarea statiilor de incarcare a masinilor electrice.

 • IV. Descrierea activitatilor

Prezenta procedura se aplica tuturor solicitarilor de utilizare a domeniului public pentru amplasarea de statii de incarcare a masinilor electrice.

Cererea, insotita de schitele si plansele continand locul de amplasare si descrierea tehnica a statiei de incarcare, cu respectarea Legii 34/2017, privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi precum si a altor prevederi legale in vigoare, se adreseaza Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, din cadrul Primariei Municipiului Iasi. Cererile sunt adresate de catre proprietarii sau administratorii unor imobile, avand destinatie de unitati de cazare, spatii/ centre comerciale sau de birouri, sedii de societati sau institutii, unitati/dispensare medicale, unitati de invatamant sau alte asemenea. Avizul de amplasare va fi emis de Municipiul Iasi, prin comisia special constituita numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 268/3.02.2020, in zone unde este posibila stationarea unui numar de autovehiule cel puțin egal cu numărul punctelor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice și care vor fi marcate corespunzator. DEPPP va supune analizei comisiei specifice orice solicitare de amplasare a statiilor de incarcare a masinilor electrice. In cazul avizului favorabil, DEPPP il va comunica petentului pentru obtinerea in continuare a avizelor legale necesare ( aviz de amplasare, PV de furnizare, montare si punere in functiune sau alte asemenea). Actele obtinute precum si Procesul verbal de punere in functiune a statiei (in copie) vor fi inaintate de petent catre DEPPP, in vederea stabilirii taxei de utilizare a domeniului public pentru amplasarea statiilor de incarcare a masinilor eletrice. Va fi intocmit un acord de plata, semnat de ambele parti. Taxa se va percepe incepand cu luna urmatoare celei in care s-a montat si pus in functiune statia de incarcare.

Zonarea este stabilita in conformitate cu hotararile de consiliu local in vigoare. Taxa pentru folosinta terenului pentru amplasarea de statii de incarcare eletrice este stabilita conform tabelului de mai sus si se achita anticipat, pana in ultima zi lucratoare a lunii in curs pentru luna urmatoare. Neplata taxei de folosinta teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Taxa pentru folosinta terenului pentru amplasarea de statii de incarcare eletrice se indexeaza anual prin hotarare de consiliu local sau prin alte acte legislative.

Direcția Exploatare Patrimoniu

ANEXA 11.1

Serviciul Administrare Spații Comerciale Terenuri si alte Bunuri

 • I. Tarife pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite (Tabel nr. 1)

  Grupa de activitate

  Zona I

  Zona II

  Zona III

  Lei/mp/luna

  Lei/mp/luna

  _ei/mp/luna

  2020

  Indexare conf. art 491 din Legea 227/2015 Procent %

  2021

  2020

  Indexare conf. art 491 din Legea 227/2015 Procent %

  2021

  2020

  Indexare conf. art 491 din Legea 227/2015 Procent %

  2021

  1.

  21

  3,8

  22

  18

  3,8

  19

  8

  3,8

  8

  2.

  13

  3,8

  14

  9

  3,8

  9

  6

  3,8

  6

  3.

  1

  3,8

  1

  1

  3,8

  1

  1

  3,8

  1

 • II. Zonarea amplasării spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași

ZONA I

Zona centrală a Municipiului Iasi delimitată de arterele:

B-dul Independenței, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Basotă, B-dul Tudor Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N. Iorga, Podul de Piatră, str.Silvestru, Străpungere Silvestru, str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Scoalei, str.T.Cozma, str.Lascăr Catargi, str.General Berthelot, B-dul Independenței.

ZONA II

Zona de la limita zonei I până la periferia Municipiului Iasi .

ZONA III

Localitățile Dancu, Tomesti ,Valea Lupului și Lunca Cetățuii.

 • III. Anexa cuprinzând grupele de activitate (orientative)

GRUPA 1

 • - alimentație publică ( restaurante, baruri, catering, fast-food, etc);

 • - instituții financiare (bănci) ;

 • - agenții de turism intern si internațional, case de pariuri, jocuri de noroc;

 • - case de amanet și schimb valutar ;

 • - dezvoltare imobiliară (promovare, tranzacții), agenții de publicitate, intermediere și consultanță;

 • - birouri de notariat și avocatură;

 • - comerț cu ridicata al produselor alimentare și nealimentare (desfacere en-gross);

 • - sedii de firme;

-servicii (foto, frizerie, coafură, cosmetică, transporturi, poștă, telecomunicații, școli de șoferi, proiectare,etc).

 • - servicii și asistență medicală (cabinete medicale specializate, policlinici, etc), farmacii;

 • - alte asemenea

GRUPA 2

 • - comerț cu amănuntul al produselor alimentare (legume-fructe, carne, pește, lapte, pâine, etc);

 • - comerț cu amănuntul al produselor nealimentare ( obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, electrice și electronice, papetărie, cărți, produse de curățenie, etc);

 • - ateliere întreținere și reparatii;

 • - tehnică medicală ( ortopedie, optică medicală, stomatologie și alte instrumentare medicale);

 • - producție ( prelucrare, fabricare, depozitare);

 • - alte asemenea

GRUPA 3

 • - case de cultură, edituri și mass-media;

 • - instituții de învățământ din sistemul public de stat și particular, recunoscute conform legislației în vigoare ca făcând parte din sistemul national de înăvațământ, instituții de cercetare;

 • - asociații de proprietari, asociații cultural artistice, cluburi sportive, ateliere de pictură și sculptură ;

 • - fundații și asociații apolitice care nu practică activități cu scop comercial sau lucrativ;

 • - sedii de uniuni, asociații sau alte organizații sindicale;

 • - cămine de copii sau de bătrâni;

 • - muzee, biblioteci, săli de expoziție;

 • - centre zonale si birouri pentru instituții publice și regii autonome;

 • - garaje aflate în administrarea DEP.

 • - alte asemenea

 • IV. Procedura privind determinarea chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite

 • 1. Prezenta procedură stabilește modul de calcul al chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulare, atribuite prin hotărâri ale Consiliului Local în temeiul OG nr.26/2000, Legea 341/2004, Legea 334/2006, precum și pentru cele adjudecate în urma unor licitații publice.

 • 2. Chiriile lunare pentru toate spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul unor contracte de închiriere/folosință aflate în derulare se vor indexa cu 3,8 % începând cu 01.01.2021, conform ratei inflației comunicată pe site-urile M.F.P. și M.D.R.A.P..

 • 3. Tarifele de pornire la licitațiile pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință ( comerț, prestări servicii, producție, etc.) , terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite, vor fi stabilite de comisia de organizare a licitației funcție de zona de amplasament și grupa activitate, raportul cerere/ofertă și starea tehnică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, fără a putea fi mai mici decât cele stabilite prin tabelul nr.1.

 • 4. Persoanele fizice și juridice care utilizează spații cu altă destinație decât aceea de locuință fără contract de închiriere (în urma expirării termenului de valabilitate contractul nu poate fi prelungit, nu îndeplinesc condițiile pentru perfectarea unui contract de închiriere/concesiune, etc.) vor plăti contravaloarea lipsei de folosință a spațiului/terenului până la predarea acestuia prin proces verbal de predare-primire și reintroducerea în circuitul comercial. Suma lunară reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și/sau a terenurilor aferente acestora, utilizate temporar fără contract de închiriere/concesiune, se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1, ținându-se cont de zona de amplasament și grupa de activitate, dar fără a putea fi mai mică decât valoarea consemnată în contractul de închiriere/concesiune anterior, și va fi menționată în acte administrative denumite Note de Calcul, ce reprezintă titluri de creanță și va sta la baza debitării obligației de plată în sistemul informatic. Titlul de creanță constituie înstiințare de plată și va cuprinde elementele constitutive ale actului administrativ prevăzut de Codul de procedură fiscală. Pentru plata cu întârziere a obligațiilor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și/sau a terenurilor aferente acestora, debitorul datorează majorări de întârziere calculate conform legislației specifice în vigoare. Direcția Exploatare Patrimoniu care va efectua, prin serviciile specializate, atât încasarea lipsei de folosinta a spatiului/terenului .

 • 5. În cazul în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul îsi schimbă activitatea, iar tariful pe mp/lună pe care îl plătește este mai mic decât cel stabilit în tabelul nr.1, chiria se va calcula conform valorilor din tabelul nr 1, funcție de grupa de activitate si zona de amplasament. În situația în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul își schimbă activitatea, de la grupa 1 la grupa 2, tariful pe mp/lună nu se va micșora. Grupele de încadrare ale activităților de bază desfășurate în spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și zonarea amplasării lor pe teritoriul Municipiului Iași, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetățuii,Valea Lupului și Tomești sunt precizate în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 6. În situațiile în care spațiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași (ex. asociații, fundații, instituții de învățământ, etc) suma lunară reprezentând contravaloare folosință se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1 .

 • 7. La determinarea chiriei se vor avea în vedere următorii coeficienți :

  • 7.1. .Pentru terenuri amenajate se aplică un coeficient de 0,6 la tariful pentru activitatea desfășurată în spațiu;

  • 7.2. Pentru terenurile neamenajate, aferente imobilelor închiriate, se aplică un coeficient de 0,5 la tariful pentru activitatea desfășurată în spațiu.

  • 7.3. Chiria pentru terenurile amenajate (porticuri amenajate), aferente spațiilor construite de către actualii deținători în baza unor autorizatii de constructie, se stabilește având în vedere tarifele din tabelul nr.1, funcție de zona de amplasament și grupa de activitate desfașurată în spațiu, la care se aplica corecția de 0,8.

  • 7.4. Corecțiile de mai sus se aplică și la determinarea chiriei de pornire a licitației publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • 8. În situațiile în care spațiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași (ex. partide politice, birouri parlamentare) suma lunară reprezentând contravaloarea chiriei se va determina în conformitate cu prevederile legii în vigoare privind finanțarea partidelor politice .

 • 9. Contractele de închiriere vor fi emise de Direcția Exploatare Patrimoniu care va efectua, prin serviciile specializate, atât încasarea chiriei cât și urmărirea respectării clauzelor contractuale .

  • 9.1. Durata contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite este de regula 1 (un) an calendaristic cu posibilitatea prelungiri cu acordul scris și expres al ambelor părți. Fac exceptie de la această prevedere contractele de închiriere a căror durată de valabilitate este stabilită prin reglementări speciale sau in situatiile in care exista solicitarea chiriasului si acordul proprietarului de a se incheia contracte pe o perioada mai mare de timp, respectiv 3-5 ani.

  • 9.2. Termenul contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite unde se solicită desfașurarea unor activități sezoniere se încheie, dupa caz, pe durata aferentă sezonului respectiv.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

Regulament privind taxele pentru utilizarea temporara terenurilor proprietatea Municipiului Iasi cu destinatia de curti/gradini, pentru anul 2021

1. Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor proprietatea Municipiului Iasi cu destinatia de curti/gradini

Nr

■ crt

Denumirea taxei

Nivelul Taxei in anul 2020

-lei-

Nivel an 2021 Indexare conform art.491 din Legea nr.227/201 5 cu 3,8%

Temeiul De drept

Destinația pe cheltuieli

Taxa a fost precizată în:

1.

Taxă privind utilizarea temporara a terenurilor proprietatea Municipiului Iași cu destinatia de curte/gradina

1 leu/luna/ mp

1.038 (1)

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art. 484

Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile,etc. ).

HCL nr. 184/2018

Taxa se calculeaza si se gestioneaza de catre directia de specialitate.

Procedura privind stabilirea taxei pentru utilizarea temporara a terenurilor proprietatea Municipiului Iași (curți, grădini), conform Legii 227/ 2015 art. 486.

Contractele de închiriere pentru locuințe sunt întocmite în baza Legiii 114/1996, republicată, cu modificările și competările ulterioare, si a prevederilor HCL 148/2017 .

Terenurile cu destinația de curți/grădini sunt prinse în contractele de închiriere ale locatorului (chiriaș/proprietar), iar pentru folosința lor se achită o sumă calculată conform legislației în materie, respective OUG 40-1999, HG 310/2007 etc. În cazul verificărilor în teren efectuate de către înspectori, s-a constatat că există foarte multe construcții provizorii amplasate pe aceste terenuri-domeniul public, cu diverse destinații. Având în vedere schimbarea destinației (curte, grădină), se impune ca locatarii să achite taxă folosință teren pentru amplasarea construcțiilor provizorii cu orice destinație. În vederea încasării creanțelor se întocmesc note de constatare prin care se stabilește momentul amplasării constructiei și se calculează contravaloarea taxei aferente și majorări de întârziere corespunzătoare, care vor fi actualizate până la momentul plății. În baza borderoului de debitare se înregistrează debitul în programul informatic. Pentru viitor se întocmește ,,notă de calcul”, anexă la contractul de închiriere și parte integrantă a acestuia, conform cu noua destinație a terenului avut în folosință. Scadența taxei este ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna în curs.

În cazul imobilelor retrocedate, în baza legilor proprietarii sau prin sentințe judecătorești, există cazuri în care nu se retrocedează și intreg terenul aferent acestora. Astfel pentru aceste suprafețe de terenuri cu destinația de curte- grădină se

impune perceperea unei taxe, care să fie achitată de proprietarul contrucției de la adresă.

În vederea încasării creanțelor se întocmesc contracte de închiriere, în care se stabilesc condițiie de utilizare, taxa ce se impune a fi achitată și majorările de întârziere. Scadența taxei este ultima zi lucrătoare a luniii pentru luna în curs.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

Municipiul Iasi

ANEXA 12.1


Direcția Arhitectură și Urbanism

TAXE LOCALE

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor.

Nr

Denumirea taxei

Nivel taxă conf. Lege 227/2015

Nivel taxă 2020

Indexare conf. art.491 Legea 227/2015

Nivel taxă 2021

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

6

lei

lei

%

lei

1

Eliberare certificate de urbanism.

Suprafața terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism:

 • - până la 150 mp.;

 • - între 151-250 mp.;

 • - între 251-500mp.;

 • - între 501- 750 mp.;

 • - între 751-1.000 mp

 • - peste 1.000 mp.

5-6

6-7

7-9

9-12 14-14 14 + 0,01 lei / mp. pentru fiecare mp. ce depășește 1.000 mp. ’

6

7

9

13

15

15 + 0,01

lei / mp. pentru fiecare mp. ce depășește

1.000 mp. ’

3,8

6 7 9 13 16

16 + 0,01 lei / mp. pentru fiecare mp. ce depășește

1.000 mp. ’

Legea 227/2015, art. 474, (1)

2

Avizare certificat de urbanism de către Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primar sau structurile de specialitate.

0-15 lei

16 lei

3,8

17 lei

Legea 227/2015, art. 474, (4)

3

Eliberare autorizație de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă la aceasta.

0,50%

din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

0,50%

din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

0,50%

din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

Legea 50/1991; Legea 227/2015, art. 474, (5)

4

Eliberare autorizație de construire pentru orice alte construcții decât cele rezidențiale.

1% din valoarea autorizată a lucrarilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente

1% din valoarea autorizată a lucrarilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente

-

1% din valoarea autorizată a lucrarilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente

Legea 50/91; Legea 227/2015, art. 474, (6)

129 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

5

Prelungirea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației de construire.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

Legea 50/91; Legea 227/2015, art. 474, (3), (8).

6

Eliberare autorizație de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

0,1 % din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădire

0,1 %

din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădire

0,1 %

din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădire

Legea 50/91; Legea 227/2015, art. 474, (9).

7

Eliberare autorizație de foraje sau excavări necesare studiilor de cercetare și prospectare a terenurilor pentru studii geotehnice, ridicări topografice, sondelor de gaze și petrol și alte exploatări

0 - 15 lei pentru fiecare mp. afectat

7 lei pentru fiecare mp. afectat

3,8

7 lei pentru fiecare mp. afectat

Legea 227/2015, art. 474, (10).

8

Eliberare autorizație necesară pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții - lucrări neincluse în altă autorizație de construire.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

Legea 50/91; Legea 227/2015, art. 474, (12).

0

1

2

3

4

5

6

9

Eliberare autorizație pentru amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

Legea 50/91; Legea 227/2015, art. 474, (13).

10

Eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice.

0 - 8 lei pentru fiecare mp. de suprafață ocupată de construcție

7 lei

pentru fiecare mp. de suprafață ocupată de construcție

3,8

7 lei pentru fiecare mp. de suprafață ocupată de construcție

Legea 227/2015, art. 474, (14)

11

Eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, alta decit autorizația de construire eliberata conform Legii nr. 50/1991.

0-13 lei

12 lei

pentru fiecare racord

3,8

12 lei

pentru fiecare racord

Legea 227/2015, art. 474, (15)

12

Eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

0-9 lei, inclusiv

9 lei

3,8

9 lei

Legea 227/2015, art. 474, (16)

13

Eliberare extrase din documentatii de urbanism : Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic de Zona sau Plan Urbanistic de Detaliu.

0 - 32 lei pentru fiecare mp. plan sau fracțiune de mp. de plan

31 lei pentru fiecare mp. plan sau fracțiune de mp. de plan

3,8

32 lei pentru fiecare mp. plan sau fracțiune de mp. de plan

Legea 227/2015, art. 486.

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se platesc inainte de a se elibera documentul solicitat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

130 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

TAXE LOCALE SPECIALE CONFORM LEGII NR. 227/ 2015, art.484 PENTRU ANUL 2021

Nr. Crt

DENUMIRE TAXE

NIVEL TAXE an 2020

NIVEL CREȘTERE

NIVEL TAXE anul 2021

TEMEI DE DREPT

1.

Copie xerox documente arhivisticețAutorizații de Construire -documentație anexă, Hotărâri ale Consiliului Local-documentație anexă, Decizii, Dispoziții emise de Primarul Municipiului lași .Petiții, Roluri Agricole, Roluri Financiare)

2 lei / pagină A4

2 lei / pagină A4

Legea, nr.227/2015

Art.484

2.

Eliberare documente legalizate "conform cu originalul”

20 lei/ exemplar

20 lei/ exemplar

Legea.nr.

227/2015 Art.484

3.

Eliberări planuri de situații, planșe de reglementări urbanistice etc.

6 lei / pagină A3

-

6 lei / pagină A3

Legea.nr.227/2015

Art. 484

REGULAMENT

Privind procedurile de eliberare a documentelor arhivistice

 • 1. SCOP

Prezenta procedură reglementează modul de eliberare a unităților arhivistice, atât pentru solicitările externe, cât si pentru solicitările interne.

 • 2. DOMENIU

Prezenta procedură stabilește modul de eliberare a documentelor arhivistice, conform Legii 16/1996, art. 21: „creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, certificate, copii și extrase de pe documentele pe care le creează și le dețin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant” și a Legii nr. 227/2015, art. 484: „pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale”.

 • 3 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Prezenta procedură se aplică solicitărilor în vederea eliberării de documente arhivistice.

Arhiva instituției are și rolul de a elibera documente, fie prin consultare, multiplicare, aplicare apostila "conform cu originalul", fi prin confruntare sau expertizare.

Întrucât aceste solicitări sunt în număr din ce în ce mai mare, fapt pentru care se consumă materiale (hârtie, tuș), costisitoare în momentul de fată pentru

bugetul primăriei, Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidentă Dispoziții, propune unele taxe locale conform anexei.

 • A. Taxele speciale se achită numai de persoanele fizice și juridice, care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către Primăria Municipiului Iași și pentru care s-au instituit aceste taxe.

 • B. Solicitantul va intra în posesia documentelor în momentul în care face dovada că este proprietarul actului solicitat sau este împuternicit să facă acest lucru.

 • C. Sumele colectate se vor cheltui conform articolului bugetar nr. 20.01.01 -furnituri de birou sau articolului bugetar nr. 20.30.30 - servicii de legătorie - arhivare.

 • 4.PROCEDURĂ ELIBERARE COPII ACTE DIN ARHIVA

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI IAȘI

Eliberarea unităților arhivistice din arhiva Primăriei Municipiului Iași se face numai prin Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidentă Dispoziții, solicitările putând fi:

 • a. Externe (persoane fizice și juridice);

 • b. Interne (din cadrul instituției);

Eliberarea documentelor din arhiva municipalității pentru solicitările externe: Persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de documente din arhivă, completează și depun cererea la Centrul de Informații pentru Cetățeni - Primăria Municipiului Iași sau pe adresele de email: informatii@primaria-iasi.ro sau arhiva@primaria-iasi.ro.

Cererea trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • - numele, prenumele și adresa solicitantului;

 • - numărul de telefon;

 • - adresa de email;

 • - obiectul solicitării;

 • - date privind identificarea actului solicitat (persoana pe numele căruia a fost emis actul,

data emiterii, numărului actului etc.)

 • - scopul în care se solicită actul;

 • - calitatea în care se solicită actul:

 • Calitatea se va dovedi prin înscrisuri (acte de stare civilă, certificat de moștenitor, act de proprietate);

 • În situația în care solicitarea se face prin mandatar, în cerere se va specifica acest lucru și se va anexa procura notarială sau împuternicirea avocațială.

Cererile se înregistrează și se transmit către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidentă Dispoziții. Toate cererile primite sunt înregistrate în “registrul de primire și rezolvare a petițiilor” care se află în spațiul de arhivă. Personalul biroului, conform fișei postului, verifică dacă documentele solicitate se află în cadrul arhivei, dacă actele există/nu există, întocmește răspunsul, care după semnare, se transmite Centrului de Informații pentru Cetățeni în vederea înștiințării de plată. Transmiterea înștiințării se face prin posta, cu confirmare de primire.

Răspunsul la solicitările primite se face în maxim 30 de zile calendaristice.

Actele solicitate se eliberează personal solicitantului (pe baza buletinului/ cărții de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocațiale) la Centrul de Informații pentru Cetățeni, după achitarea taxei aferente la casieria DEFPL (corp B, etaj 1, cam. 3).

Pentru cererile depuse pe email, actele solicitate vor fi transmise prin email, poștă sau personal solicitantului după comunicarea de către acesta a dovezii achitării taxelor pentru eliberarea documentelor (cont IBAN:

RO16TRE40621360206XXXXX, CIF: 4541580, beneficiar: municipiul Iași, reprezentând: taxa eliberare copii din arhiva ........).

Taxele pentru eliberarea actelor solicitate se calculează conform Hotărârii de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pe anul în curs.

Eliberarea copiilor “conform cu originalul”, în funcție de natura actului, se eliberează astfel:

 • - actele cu caracter normativ - tuturor celor interesați;

 • - actele cu caracter personal - numai titularilor sau împuterniciților acestora.

Eliberarea documentelor din arhiva municipalității pentru solicitările interne:

Unitatea ierarhică interesată, solicită în scris sau pe email, documentele de care are nevoie, cât și motivul și modalitatea în care le solicită (original sau în copie). Solicitarea se transmite către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidentă Dispoziții. Personalul biroului, cu avizul Secretarului Municipiului Iași, conform fișei postului, verifică dacă documentele solicitate se află în cadrul arhivei, dacă actele există/nu există, întocmește răspunsul, care după semnare, se transmite biroului/serviciului împreună cu copiile după documentele solicitate. Pentru documentele solicitate în original, personalul biroului, cu avizul Secretarului Municipiului Iași, conform fișei postului, pregătește documentele în vederea eliberării și totodată realizează o copie certificată “conform cu originalul” după documentele respective care se păstrează în depozitul de arhivă până la returnarea înscrisurilor originale. Persoana care a solicitat actele, semnează în registrul petițiilor, care se află în spațiul de arhivă și preia documentele solicitate, la returnare, documentele vor fi verificate și reintegrate în fondul arhivistic.

În cazul eliberării din arhivă a documentelor în original, unitatea ierarhică care a preluat documentele, le va returna și va semna de predare în același registru. În cazul depășirii termenelor de consultare (24h), personalul biroului va notifica unitatea ierarhică căreia i s-a eliberat documentele în original, să le returneze sau să solicite o nouă prelungire a termenului de împrumut. În situația în care documentele în original nu se returnează sau se constată pierderea acestora, personalul biroului, anunță în scris șeful ierarhic superior, pentru luarea măsurilor ce se impun.

^RESPONSABILITĂȚI

Personalul biroului, conform fișei postului - răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri.


FORMULAR

CERERE ELIBERARE DOCUMENTE DE ARHIVĂ

Nr. înregistrare: ___________/__________

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)

___________________________________________________ cu domiciliul în

telefon _____________________, email: ___________________________________ vă rog să îmi eliberați o copie/o copie conform cu originalul, după următoarele acte:

emise sub (nr./an) ___________________________

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal cu modificările și completările ulterioare cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicit actul în calitate de ___________________________, fiindu-mi

necesar                                                                  pentru:

Anexez la prezenta cerere, în copie, următoarele documente, care atestă calitatea de solicitant:

Menționez că am luat la cunoștință de taxa aferentă eliberării actului solicitat.

Data:_______________

Semnătura________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

BIROUL EVENIMENTE PUBLICE

ANEXĂ 12.3


Capitolul 1. TAXE SPECIALE

Denumirea taxei

Unitatea de măsură

Nivelul taxei pentru anul 2020

Nivelul taxei pentru anul 2021

Temei de drept

1.     Taxă de participare la Târgul

Meșteșugarilor:

a. artizanat

lei/mp/zi

37

37

HCLnr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 /2015 actualizată

HCLnr. 179/2019

b. alimentație publică

lei /mp /zi

42

42

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

2.      Taxă de participare la manifestările

organizate de către Municipiul lași pe domeniul public, cu ocazia Sărbătorilor lașului:

a. produse nealimentare (artizanat, blană etc.)

lei/mp/zi

31

31

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 /2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

b. alimentație publică

lei/mp/zi

37

37

c. comerț ambulant

lei /pers/zi

106

106

d. parcuri de distracție, circuri etc.

lei /mp /zi

16

16

3 .      Taxă de participare la diverse

manifestări organizate de Municipiul Iași, altele decât Sărbătorile lașului și Târgul Meșteșugarilor.

lei /mp /zi

16

16

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

135 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

4.      Taxă de participare la diverse

manifestări organizate de Municipiul lași, altele decât Sărbătorile lașului și Târgul Meșteșugarilor, folosind corturile/căsuțele din dotarea Municipiului lași

a. produse nealimentare-producători

lei/mp/zi

8

8

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

b. produse nealimentare-comercianți

lei/mp/zi

17

17

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

c. alimentație publică

lei/mp/zi

20

20

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

5.     Taxă pentru organizarea de târguri,

festivaluri, evenimente speciale etc., de către terți, pe domeniul public al municipiului lași.

lei/mp/zi

16

‘suprafața minimă = 20 mp

16

‘suprafața minimă = 20 mp

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

6.     Taxă pentru organizarea de parcuri

de distracții, circuri etc., de către terți, pe domeniul public al municipiului Iași.

lei/mp/zi

10

*suprafața minimă = 50 mp

10

*suprafața minimă = 50 mp

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 179/2019

136 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

Capitolul 2. SANCȚIUNI

Lipsa avizului sau nerespectarea condițiilor impuse în aviz se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei și 2.500 lei, conform Ordonanței Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180 / 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 3. REGULAMENT

Biroul Evenimente Publice prestează servicii publice, astfel:

 • - emite și eliberează avize de participare a firmelor la Târgul Meșteșugarilor, Sărbătorile Iașului și la alte manifestări expoziționale organizate de Municipiul Iași.

 • - emite și eliberează avize de principiu pentru organizarea de târguri, festivaluri, evenimente speciale, parcuri de distracții, circuri etc. de către terți.

Taxele de la pozițiile 5 și 6 se aplică pentru suprafețele utilizate în scop comercial.

Taxa de la pct. 4 lit. a) se aplică pentru producătorii de produse nealimentare ce fac dovada calității de producător, participanți la manifestări organizate de Municipiul Iași, altele decât Sărbătorile Iașului și Târgul Meșteșugarilor.

Taxele sus-menționate se aplică pentru organizarea evenimentelor pe domeniul public al Municipiului Iași.

Prestarea serviciilor publice se realizează pe baza solicitărilor depuse la Registratura Municipiului Iași. Solicitanții vor depune următoarele documente: cerere tip, copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și / sau alte documente necesare, după caz (aviz de la Direcția de Sănătate Publică, aviz de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, certificat de producător, documentații tehnice, planul de amplasare, planul de situație etc.).

Eliberarea avizelor se face de la Biroul Evenimente Publice, după achitarea taxelor speciale.

Termenul de rezolvare a solicitărilor este de 10 zile de la data înregistrării la Registratura Municipiului Iași.

Încasarea acestor taxe se face la bugetul local, în contul de venituri din taxe speciale - IBAN RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

Veniturile realizate din taxele speciale vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții, în vederea creșterii calității serviciului public specific, precum și pentru dezvoltarea și realizarea unor evenimente menite să promoveze imaginea și valorile municipiului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

ANEXA 12.4

TAXE LOCALE SPECIALE

conform Legii 227/2015, art 484, alin 3 pentru eliberarea copiilor dupa documente de interes public in cadrul serviciului C.I.C.

Nr.

Crt

Denumire taxa, impozit

Nivel taxe an 2020

Nivel taxe an 2021

Temei de drept

1

2

3

4

5

1

Taxa eliberare copii dupa documente de interes public

1,00 leu/pagina

1,00 leu/pagina

Legea 227/2015

Legea 273/2006

În conformitate cu prevederile art. 9, alin.1 din legea 544/2001 în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii”.

Taxele speciale se achită de cei care au solicitat eliberarea de copii după documentele ce conțin informații de interes public, iar veniturile realizate vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții, în vederea creșterii calității serviciilor.

REGULAMENT

privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea copiilor dupa documentele de interes public pentru anul 2020

 • 1. SCOP

Prezenta procedură reglementează modalitatea de eliberare a documentelor ce conțin informații de interes public, documente solicitate de către orice persoană interesată.

 • 2. DOMENIU

Prezenta procedură reglementează modalitatea de eliberare a documentelor ce conțin informații de interes public, conform Legii 544/2001, art. 6: ” Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile legii, informațiile de interes public”, iar, conform art. 9 ”în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant” și a Legii nr. 227/2015, art. 484: ” pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale.”

 • 3. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI PROCEDURA DE ELIBERARE A DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

Prezenta procedură se aplică solicitărilor în vederea eliberării de documente ce conțin informații de interes public.

Asigurarea de către Municipiul Iași a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetățeni. Informațiile de interes public, respectiv orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile municipalității pot fi solicitate direct - verbal sau telefonic - , în scris sau prin e-mail, după cum urmează:

 • - pentru informațiile solicitate direct - verbal - la Compartimentul Relații cu Publicul, funcționarul are obligația să precizeze condițiile și formele în care are loc accesul la informațiile de interes public și pot furniza pe loc informațiile solicitate, dacă acestea sunt accesibile; în cazul în care informațiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informația de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute de lege.

 • - Pentru informațiile solicitate în scris, persoanele fizice și juridice interesate depun cererea tipizată la Centrul de Informații pentru Cetățeni sau pe adresa de mail: informații@primaria-iasi.ro. Cererile astfel înregistrate sunt înscrise în ”Registrul pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public”.

Pentru obținerea informațiilor solicitate, persoana desemnată cu aplicarea Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public întocmește adrese de înaintare serviciului care deține informația solicitată, specificând și termenele de răspuns prevăzute de lege.

În urma analizării răspunsului de la serviciul de specialitate, în cadrul Centrului de Informații pentru Cetățeni se întocmește și se comunică petentului informațiile solicitate, iar dacă răspunsul implică realizarea de copii după documentele deținute de autoritatea publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.

Răspunsul la solicitările primite se face în termenele prevăzute de art.7 din Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Taxele pentru eliberarea copiilor după documente ce conțin informații de interes public se calculează conform Hotărârii de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pe anul în curs.

Încasarea acestor taxe se face la bugetul local, în contul de venituri din taxe speciale Cont IBAN RO16TREZ40621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași Veniturile realizate vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții, în vederea creșterii calității serviciilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECTIA GENERALA ECONOMICA SI FINANTE PUBLICE LOCALE IASI

REGULAMENT

privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual prin hotarare a consiliului local odata cu aprobarea taxelor si impozitelor locale.

Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu taxele speciale datorate de persoanele fizice si juridice, se afiseaza la sediul acestora si se publica pe pagina de internet sau in presa.

Impotriva acestei hotarari persoanele interesante pot face contestatie in termen de 15 zile de la publicare iar autoritatea care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care solicita in scris efectuarea serviciilor publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor de infiintare, intretinere si functionare a acestor servicii conform destinatiilor aprobate urmarindu-se in principal cresterea calitatii serviciului.

Contul de executie se aproba de autoritatile deliberative.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Modul de organizare si functionare a serviciilor publice de interes local infiintate sau serviciile obligate, potrivit legii, sa efectueze aceste prestatii care intra in sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de autoritatea deliberativa.

Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxele speciale sunt:

Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala -persoane fizice si persoane juridice.

Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a certificatului.

Serviciul Avize Mici Intreprinzatori pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu;

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora pentru agentii economici ce functioneaza pe raza Municipiului Iasi (cu exceptia grupelor CAEN Rev. 2 : 561, 563, 932);

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiul Iasi;

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii in Registrul Comertului.

Plata se face anticipat la depunerea dosarului si la eliberarea actelor corespunzatoare.

Directia Locala de Evidenta a Persoanelor pentru taxele:

Taxa procesare dosar (altele decat cele de nastere, casatorie, deces);

Plata se va face anticipat.

Serviciul Asociatii Proprietari pentru taxele:

Taxa pentru atestarea administratorilor de imobile;

Taxa pentru evaluarea periodica a administratorilor de imobile persoane fizice;

Taxa pentru autorizarea operatorului economic.

Biroul Versanti pentru taxele:

Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare constructii in zona de versant;

Taxa pentru verificare conditii tehnice si avizare construire in zona podului.

Biroul Registrul Agricol pentru taxele:

Taxa atestat de producator agricol;

Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;

Taxa inregistrari contracte de arendare;

Taxa adeverinta rol agricol;

Taxa viza anuala carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Directia Exploatare Patrimoniu pentru taxele:

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte;

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucratoare);

Taxa inscriere licitatie de inchiriere/concesiune/vanzare spatii cu alta destinatie decat locuinta (caiet de sarcini);

Taxa inscriere licitatie de inchiriere pentru parcari autoturisme;

Taxa participare la licitatie de inchiriere, licitatii de concesionare, licitatii vanzare spatii cu alta destinatie decat locuinta/terenuri si alte categorii de licitatii;

Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc.;

Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a Municipiul Iasi *(la aceasta taxa se adauga cheltuieli generate de transportul obiectelor evacuate).

Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu exceptia taxei depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului Iasi care se calculeaza ulterior).

Directia Fond Locativ pentru taxele:

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte;

Taxa eliberare copii sau duplicate dupa contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucratoare);

Taxa inscriere licitatie de inchiriere/vanzare spatii cu destinatie locuinta si teren su destinatia curti-gradini;

Taxa eliberare adeverinta privind stadiul achitarii ratelor in regim de urgenta (3 zile lucratoare);

Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc.;

Taxa eliberare copii dupa documentatii din arhiva, schite imobile, etc., in regim de urgenta (3 zile lucratoare);

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrarile de constructii, instalatii, modificari in spatii cu alta destinatie decat locuinta si spatii locative; alte avize;

Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor.

Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat pentru taxele:

Taxa eliberare adeverinta privind apartenenta unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului Iasi;

Taxa eliberare adeverinta privind apartenenta unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului Iasi in regim de urgenta (termen 5 zile lucratoare);

Taxa eliberare copii dupa domentatii din arhiva DEPPP;

Taxa eliberare copii dupa domentatii din arhiva DEPPP in regim de urgenta (termen 5 zile lucratoare).

Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverintelor sau documentelor.

Secretariat Consiliul Local pentru taxele:

Copie xerox documente arhivistice (Autorizatii de construire - documentație anexa, Hotarari ale Consiliului Local - documentatie anexa, Decizii, Dispozitii emise de Primarul Municipiului Iasi, Petitii, Roluri Agricole, Roluri Financiare);

Eliberare documente legalizate “conform cu originalul”;

Eliberari planuri de situatii, planse de reglementari urbanistice, etc..

Biroul Organizare Evenimente Speciale pentru taxele:

Taxa de participare la Targul Mestesugarilor:

-artizanat

 • - alimentatie publica;

Taxa de participare la manifestarile organizate de catre Municipiul Iasi pe domeniul public, cu ocazia Sarbatorilor Iasului:

 • - produse nealimentare (artizanat, blana, etc.)

 • - alimentatie publica

 • - comert ambulant

 • - parcuri de distractie, circuri etc.;

Taxa de participare la diverse manifestari organizate de Municipiul Iasi, altele decat

Sarbatorile Iasului si Targul Mestesugarilor ;

Taxa de participare la diverse manifestari organizate de Municipiul Iasi, altele decat Sarbatorile Iasului si Targul Mestesugarilor, folosind corturile/casutele din dotarea Municipiul Iasi :

 • - produse nealimentare -producatori ;

 • - produse nealimentare -comercianti ;

 • - alimentatie publica;

Taxa pentru organizarea de targuri, festivaluri, evenimente speciale etc., de catre terti, pe domeniul public al Municipiului Iasi;

Taxa pentru organizarea de parcuri de distractii, circuri etc., de catre terti, pe domeniul public al Municipiului Iasi.

Plata se face anticipat.

Serviciul C.I.C. pentru taxele :

Taxa eliberare copii dupa documente de interes public.

Plata se face la ridicarea documentelor solicitate.

Biroul Spatii Verzi si Salubritate pentru taxele:

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice asociate ;

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice din gospodarii individuale ;

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane juridice/persoane fizice autorizate.

Plata se face trimestrial pana la 31 martie (pentru lunile ianuarie, februarie, martie), 30 iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie), 30 septembrie (pentru lunile iulie, august, septembrie) si 30 noiembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie).

Biroul Reglementare Publicitate Exterioara pentru taxele:

Taxa speciala pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stalpii ce fac parte din domeniul public al Municipiului Iasi;

Taxa speciala pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stalpii de iluminat care nu fac parte din domeniul public al Municipiului Iasi;

Taxa speciala pentru publicitatea temporara si amplasarea de proiecte publicitare speciale pe domeniul public sau privat al Municipiului Iasi;

Taxa speciala pentru organizarea de campanii promotionale mobile folosind vehicule special echipate in scopuri de publicitatea;

Taxa speciala pentru colantarea mijloacelor de transport apartinand Municipiului Iasi;

Taxa speciala pentru colantarea suprafetelor vitrate ale spatiilor comerciale (sau cu alt profil de activitate), cu rol de firma;

Taxa speciala pentru amplasare mesh-uri pe cladiri sau amplasare proiecte speciale si structuri autoportante pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice;

Taxa speciala pentru amplasarea de afise pe consola bancilor SMART prevazute cu panouri publicitare.

Plata se face anterior avizarii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIA DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL SAU IN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE

In temeiul Legii nr. 227 privind Codul fiscal, art.456, alin.(2), lit.i) si k) si art.464, alin. (2), lit. g) si j) se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor/reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren.

A.I CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZATIE DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL

A.I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIREA FOLOSITA CA DOMICILIU SI A IMPOZITULUI PE TEREN, AFLATE IN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL SAU INDEMNIZATIE DE SOMAJ

 • > Contribuabilul sa nu realizeze nici un venit, sau veniturile sale sa provină in exclusivitate din ajutor social sau indemnizatie de somaj;

 • > Contribuabilul sa nu detina in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu;

 • > Contribuabilul sa nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent cladirii de domiciliu;

 • > Contribuabilul sa nu figureze cu debite restante catre bugetul local;

 • > Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica incepand cu data

de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care detine documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art.487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

A.I.2. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI A IMPOZITULUI PE TEREN, AFLATE IN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA

 • > Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelasi domiciliu cu contribuabilul) sa fie mai mici sau egale cu salariul minim brut pe tara, valabil in anul pentru care se face solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se intelege sotul, sotia si copii lor necasatoriti;

 • > Contribuabilul sa nu detina in proprietate o alta cladire in afara celei de domiciliu;

 • > Contribuabilul sa nu detina in proprietate alte terenuri in afara celui aferent cladirii de domiciliu;

 • > Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care detine documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse

la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art.487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • > Suprafața utila a locuinței in funcție de numărul de persoane, cum este reglementata in Legea nr.114/1996 privind legea locuintei, sa nu depaseasca suprafața din țabelul de mai jos:

  Nr.crt.

  Numar persoane pe familie

  Suprafața utila

  1

  1 persoana

  37 mp

  2

  2 persoane

  52 mp

  3

  3 persoane

  66 mp

  4

  4 persoane

  74 mp

  5

  5 persoane

  87 mp

  6

  6 persoane

  93 mp

  7

  7 persoane

  107 mp

  8

  8 persoane

  110 mp

A.II. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE, CONFORM ART.456, ALIN.(2), LIT.i) SI ART. 464, ALIN.(2), LIT.g)

 • > Calamițațile sa fie recunoscuțe de ențițațile in drepț.

B.I. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR/REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN, PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT/ALE CAROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECAT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL/INDEMNIZATIE DE SOMAJ

Constituirea dosarului

Dosarul pențru acordarea facilițații țrebuie sa conțina:

 • > Cererea prin care se solicița scuțirea/reducerea de la plața impozițului pe cladire si a impozițului pe țerenul aferenț cladirii, ințocmița de cațre propriețar si numai pențru locuința de domiciliu si pențru țerenul aferenț acesțeia;

 • > Documențe jusțificațive care sa ațesțe ca adresa imobilului pențru care se acorda scuțirea/reducerea corespunde cu adresa de domiciliu al solicițanțului (copii de pe acțele de idențițațe pențru țoți membrii familiei care au acelasi domiciliu);

 • > Copie dupa documențele care ațesța drepțul de propriețațe, respecțiv conțracț de vinzare - cumparare, conțracț de donație, cerțificaț de mosțenițor,ețc.

 • > Declarație pe propria raspundere a solicițanțului ca nu deține alțe propriețați;

 • > Dovada venițurilor lunare pențru țoți membrii familiei (adeverința de salariu, cupon de pensie, carneț de somaj, pensie de asisțența sociala, alocație pențru copii);

 • > Declarație pe propria raspundere ca nu are alțe venițuri (venițuri din acțivițați independențe, venițuri din cedarea folosinței bunurilor, venițuri din invesțiții, venițuri din acțivițați agricole, venițuri din premii si jocuri de noroc, venițuri din dividende si din alțe surse);

 • > Dovada privind bursele pențru elevi, sțudenți eliberața de insțițuția de invațaminț unde frecvențeaza cursurile;

 • > Dovada privind venițurile solicițanțului eliberața de cațre Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iasi.

 • B.II. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE

 • > Contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate, documente emise de entitatile in drept (proces verbal de constatare, etc.).

 • > Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, conform art.456, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 • > Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente justificative, conform art.464, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • > Scutirea se acorda pe baza cererii;

 • > Termenul de depunere a cererii este de maxim 30 zile de la data emiterii procesului verbal.

dispoziții GENERALE

Solicitantul care beneficiază de scutire/reducere la plata impozitului pe clădiri si teren are obligația ca, ulterior acordării scutirii/reducerii, să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii/reducerii.

Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea/reducerea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile si terenurile pentru care a încetat dreptul la scutire/reducere având în vedere documentele depuse de solicitant și modificările intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

NOTA:

Criteriile si conditiile cuprinse in proceduri vor fi indeplinite cumulativ.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

CONSILIUL LOCAL IASI

DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ SI FINANTE PUBLICE LOCALE

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI, CONFORM PREVEDERILOR ART. 456 ALIN. (2), LIT.M) SI N) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 18/2009 PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR.158/2011 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE SI ÎN LEGEA NR.153/2011 PRIVIND MĂSURI DE CRESTERE A CALITĂTII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLĂDIRILOR, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

În temeiul Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR

A.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SI A IMOBILELOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE

 • a. Scutirile la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică A,B,C,D.

Perioadele de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă D pe o perioadă de 3 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă C pe o perioadă de 4 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă B pe o perioadă de 5 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă A pe o perioadă de 6 ani;

 • b. Reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă în procent de 50% pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică E,F,G.

Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă G pe o perioadă de 3 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă F pe o perioadă de 4 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă E pe o perioadă de 5 ani;

 • c. Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care detine documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la

organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art. 487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de interventie pentru creșterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările si completările ulterioare.

 • d. Contribuabilul prezintă documentele de dobândire a imobilului în cauză din care să rezulte destinatia de locuintă a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizatie de construire, etc.);

 • e. Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

 • f. Contribuabilul prezintă certificatul de performantă energetică sau orice alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performantă energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

 • g. Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

 • i. Constituie lucrări de interventie, acele lucrări asa cum au fost stabilite de art.4 din OUG nr.18/2009 astfel: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

A.2.PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR ȘI REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PE CHELTUIALA PROPRIE

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor/reducerilor trebuie să cuprindă:

 • - cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului/taxei pe clădire;

 • - documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinația de locuință a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire etc.);

 • - autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, care necesită emiterea de autorizație, emisă în condițiile legii;

 • - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit conform legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; documentul va fi întocmit de către Serviciul Control Urbanism, din cadrul Poliției Locale Iași și va cuprinde în mod obligatoriu următoarea precizare însușită de către auditorul energetic: „Lucrările de reabilitare executate asigură realizarea măsurilor de intervenție recomandate de auditorul energetic”;

 • - certificatul de performanță energetică emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanță energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

 • - declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au făcut exclusiv pe cheltuiala proprie.

 • B.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI LA CARE S- AU EFECTUAT LUCRĂRI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011.

 • 1. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care detine documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art. 487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare;

 • 2. Contribuabilul prezintă autorizatia de construire pentru lucrările la care legea prevede emiterea autorizatiei;

 • 3. Contribuabilul prezintă documentele de dobândire ale imobilului în cauză (contract de vânzare-cumpărare, autorizatie de construire etc.);

 • 4. Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepție, întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevăzute în Legea nr.153/2011;

 • 5. Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

 • 6. Lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor stabilite prin Legea nr.153/2001, art.6, sunt: lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori, lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire, lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

 • B.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI PENTRU CLĂDIRILE LA CARE S-AU EFECTUAT LUCRĂRI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie să cuprindă:

 • - cererea prin care se solicită scutirea la plata impozitului/taxei pe clădire;

 • - documentele de dobândire a imobilului în cauză (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire etc.) ;

 • - autorizația de construire pentru lucrările de creștere a calitătii arhitectural -ambientale care necesită emiterea de autorizatie;

 • - procesul verbal de recepție, întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevazute in Legea nr.153/2011;

 • - declarație pe propria răspundere că lucrările de interventie efectuate pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor au fost efectuate pe cheltuiala proprie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

PROCEDURA

de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) și s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3*1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

A. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru: 1. Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x) din Legea nr. 227/2015

 • 1.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memorial, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - proprietarii clădirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară nerezidențială, reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cu excepția organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și cultelor.

 • - contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași;

 • - nu desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; documente contabile privind înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor efectuate pentru lucrările de intreținere, balanța de verificare și lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire).

Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de întreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea;

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

 • (2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul: a) actul de infiintare a persoanei juridice;

 • b) actul de proprietate/administrare a clădirii;

 • c) documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

 • d) declarație pe proprie răspundere că nu se desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 1.2 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

 • - în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • - contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași;

 • - proprietarul clădirii care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, are obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară rezidențială, reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrarilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere.

Documentele justificative privind realizarea lucrarilor de întreținere se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calitații pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică. Organul fiscal informează anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul la scutire.

 • (2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie:

 • a) act de identitate a titularului dreptului de proprietate pentru clădirea care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială;

 • b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri.

 • 2. Clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice

  • 2.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile asupra cărora s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice dacă se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

 • - proprietarii clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară nerezidențială, reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cu excepția organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și cultelor.

 • - contribuabilul persoana juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași;

 • - nu desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de intreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; documente contabile privind înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor efectuate pentru lucrările de întreținere, balanța de verificare și lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrarile au fost executate în baza unei autorizații de construire).

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de intreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea;

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

 • (2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul: a) actul de înființare a persoanei juridice;

 • b) actul de proprietate/administrare a clădirii;

 • c) documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • d) declarație pe proprie răspundere că nu se desfașoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 2.2 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

 • - în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • - contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași;

 • - proprietarii clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară rezidențială, reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere.

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de întreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

 • (2) Pentru a putea beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfasoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri.

 • 3. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

  • 3.1 Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează clădiri în care se desfășoară servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

  • 3.2 Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare servicii sociale:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice

dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave IV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială;

 • f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

 • 3.3 . Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) clădirea să fie în proprietate sau să fie utilizată de organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

 • d) în clădire să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprindere socială a fost acreditată;

 • e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;

 • f) contribuabilul persoana juridica nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 3.4 . Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea;

 • d) declarație pe proprie raspundere că în cladirea pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități de servicii sociale.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 4. Clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  • 4.1. Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează clădirile pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

  • 4.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie proprietatea organizatiei nonprofit sau utilizată de aceasta;

 • b) organizația nonprofit să facă dovada desfășurării obiectului de activitate în clădirea pentru care se solicită scutirea;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 4.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente: a) actul de înființare al organizației;

 • b) statutul organizației;

 • c) actul de proprietate;

 • d) actul în baza căruia organizația utilizează clădirea.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 5. Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 5.1 (1) Persoanele fizice care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • 5.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie restituită potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii;

 • c) clădirea să se afle în proprietatea persoanelor fizice;

d)contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 5.3 (1) Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de restituire a clădirii;

 • b) actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a cladirii.

 • c) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate a clădirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 6. Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 6.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate clădiri retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • (3) Scutirea se va aplică cultelor religioase recunoscute în România.

 • 6.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie retrocedată potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii;

 • c) contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 6.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) documentul de retrocedare a clădirii;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a clădirii. (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 7. Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 7.1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (clădirile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • 7.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie restituită potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii.

 • 7.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune cererea, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele:

 • a) documentul de restituire a clădirii;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a clădirii. c) contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 8. Clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare precum și clădirea folosită ca locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3A1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

  • 8.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și care dețin în proprietate sau coproprietate clădiri beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • (2) Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri doar pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora.

 • (3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 8.1, alin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 8.2. Pentru a beneficia de scutire solicitantul depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) actul de identitate al soțului/soției;

 • b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct. 8.1, alin. (1) și (2); c) certificat de căsătorie;

d) actul de proprietate al clădirii pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adică urmaș de erou - martir (soțul supravețuitor, părinții celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art.456, alin.(2), lit.j) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • 9. Clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară

  • 9.1. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care desfășoară activități specifice beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

  • 9.2. Scutirea se acordă pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția spațiilor/încăperilor folosite pentru activități economice sau de agrement.

  • 9.3. Pentru a beneficia de scutire deținătorii clădirilor vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație: a) actul de proprietate/deținere al clădirii;

 • b) actul de administrare/folosință al clădirii;

 • c) actul de înființare și statutul asociației aprobate prin Hotărâri a Consiliilor Locale.

 • 9.4. Contribuabilul persoană juridică nu înregistreaza obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași.

 • 10. Clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare

  • 10.1 (1) Persoanele fizice care au dobândit o clădire nouă cu destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau o clădire cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă egală cu perioada de creditare dar nu mai mult de 10 ani. Perioada de acordare a scutirii se calculează de la data contractării.

 • (2) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 10.1, alin.(1) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (3) Scutirea se acordă o singură dată pentru clădirea menționată mai sus, iar în cazul înstrăinării acesteia, scutirea de impozit nu se aplică și noului proprietar.

 • 10.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea pentru care se acordă scutirea are destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) adresa de domiciliu a solicitantului corespunde cu adresa clădirii pentru care s-a acordat scutire la plata impozitului pe clădiri;

 • c) în clădirea pentru care se solicită acordarea scutirii nu se desfășoară activități economice și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • d) contribuabilii care solicită acordarea scutirii nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași;

 • e) contribuabilii nu au deținut și nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • 10.3 Pentru a putea beneficia de scutire contribuabilii vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a persoanelor care solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri; b) dovada că dețin o clădire cu destinație de locuință realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfășoară activități economice în imobilul pentru care s-a solicitat scutirea;

 • d) declarație pe proprie răspundere că nu au deținut și nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • 11. Clădirile utilizate de către organizații neguvernamentale și nonprofit pentru desfasurarea de activitati sportive;

  • 11.1 Clădirile în care se desfășoară activitati sportive beneficiază de scutire a impozitului/taxei pe clădiri.

  • 11.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie în proprietate sau să fie utilizată de organizațiile neguvernamentale și nonprofit;

 • b) în clădire să se desfășoare exclusiv activitati sportive pentru care organizația neguvernamentală și nonprofit a fost acreditată;

 • c) contribuabilul nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Iași. 11.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau nonprofit;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau nonprofit;

 • c) certificatul de acreditare al organizației neguvernamentale și nonprofit emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea;

 • e) declarație pe proprie raspundere că în cladirea pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități sportive.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 11.4. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru cladirile prevazute la pct. 11 se aplica pentru toate cladirile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

 • 12. Dispoziții generale

  • 12.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la organul fiscal, până la data de 31 martie, inclusiv.

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 12.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare

intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator în care au intervenit modificările.

 • 12.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant și modificările intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • B. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe teren pentru:

 • 1. Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 1.1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • (3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 1.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirii să fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent cladirii;

 • c) terenul se află în proprietatea unei persoane fizice.

 • 1.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor;

 • b) actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • c) actul de identitate a titularului dreptului de proprietate asupra terenului aferent clădirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

  • 2.1. (1) Cultele religioase din România care au în proprietate teren aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • (3) De scutire beneficiaza cultele religioase recunoscute în România.

 • 2.2 Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G.nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • c) contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 2.3 . (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) documentul de retrocedare a terenului;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • (2 ) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 3. Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 3.1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate teren aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirii.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile aferente clădirilor retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • 3.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie

îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirilor să fie restituit potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 3.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor restituite depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

 • a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor retrocedate;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate.

 • 4. Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

  • 4.1. Organizațiile neguvernamentale si întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează terenul aferent clădirilor folosite pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

  • 4.2. Pentru a beneficia de scutire organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoi sociale; f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

 • 4.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) terenul să fie in proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și întreprinderii sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

 • c) pe terenul aferent clădirilor se desfășoara exclusiv servicii sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprinderea socială au fost acreditate;

 • d) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;

 • e) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 4.4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente prezentate în copie:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

c)certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

d) documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.

 • 4.5. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 5. Terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  • 5.1. Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

  • 5.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) terenul să fie proprietatea sau în folosința organizației nonprofit;

 • b) organizațiile nonprofit trebuie să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 5.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele:

 • a) actul de înființare al organizației;

 • b) statutul organizației;

 • c) actul de proprietate sau actul în baza căruia organizația folosește terenul.

 • 5.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 6. Terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

  • 6.1. Asociatiile si fundatiile care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

  • 6.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) terenul să fie proprietatea sau în folosința asociatiei sau fundatiei;

 • b) asociatiile si fundatiile să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligatii restante la bugetul local al Municipiului Iasi.

 • 6.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente prezentate în copie:

 • a) actul de înființare al asociatiei sau fundatiei;

 • b) statutul asociatiei sau fundatiei;

 • c) actul de proprietate sau actul în baza căruia asociatia sau fundatia folosește terenul.

 • 6.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 7. Terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare precum și terenul aferent clădirii folosită ca locuință aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3A1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

  • 7.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și care dețin terenuri aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren doar pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora.

 • (3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 7.1, alin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 7.2. Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa A.1. la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate al soțului/soției;

 • b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct.7.1, alin.(1) și (2);

 • c) certificatul de căsătorie;

 • d) actul de proprietate a terenului pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adică urmaș de erou - martir (soțul supravețuitor, părinții celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art. 464, alin.(2), lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice

  • 8.1 Scutirile se acorda pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.

  • 8.2 .(1)Scutirea se acordă în condițiile în care suprafețele de teren sunt salubrizate/întreținute/împrejmuite de proprietar.

 • (2) Instituția care va emite dovada că terenul pentru care se solicită scutirea este salubrizat/întreținut/împrejmuit este compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de poliție locală sau de către personalul din aparatul propriu al Primarului cu atribuții în acest sens.

 • (3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

 • 8.3 Scutirea la plata impozitului se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente, prezentate în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) actul de proprietate a terenului;

 • c) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor cu regim de monument istoric;

 • d) dovada că terenul este salubrizat/întreținut/împrejmuit.

 • 8.4 . Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 9. Suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor

  • 9.1 Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, afectate de cercetări arheologice.

  • 9.2 .Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași

  • 9.3 Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

  • 9.4 Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;

 • c) actul de proprietate;

 • d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor afectate de cercetări arheologice.

 • 10. Suprafetele terenurilor situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice

  • 10.1. Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice.

  • 10.2. Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului Iași.

  • 10.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;

 • c) act de proprietate;

 • d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este situat in zonele de protectie ale monumentelor istorice.

 • 11. Dispoziții generale

  • 11.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

11.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea.

(2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

(3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator în care au intervenit modificările.

11.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator în care au intervenit modificările.

 • (4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/terenurile pentru care a încetat dreptul la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant și modificările intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

Dispoziții finale

Anexa nr. A.1 face parte integrantă din prezenta procedură de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) si s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. A.1 la Procedura

Cerere

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și terenuri în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. a)-h) j), r) și s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a)/                                                                     Subscrisa

CNP/C.I.F*)..........................., cu domiciliul/sediul în localitatea

str...................................................nr........., bl......., sc......., et........, ap

Judet.......................... tel/fax....................,email

reprezentată prin .............................................................2), în calitate de

proprietar/coproprietar/mandatar/administrator/împuternicit cu domiciliul în localitatea ................................,  codul poștal..........., sectorul.............str.............................................,   nr. ............, bl........,sc........et....., ap......., Judetul.......................identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport

seria......nr.......,      C.I.F*)......................prin      prezenta solicit scutirea de la

plata_______________________**), pentru imobilul situat în _______________________, conform

H.C.L. nr./................la prezenta cerere anexez în copie documentele***):

Data completării........................../20....... (semnătura olografă)

 • 1) Se completează în cazul persoanelor fizice/juridice

 • *) Se va completa:codul de identificare fiscală(codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanța

judecătorească, etc.

 • 2) Se completează în cazul persoanelor juridice

**) impozitului pe clădire și/sau impozitului pe teren

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire se sancționează cu amendă, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu data acordării acesteia.

 • 2. Înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite prevăzute la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 • ** *) documentele aprobate prin hotărâre de consiliu local, în funcție de scutirea solicitată, precum și alte documente relevante în susținerea cererii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

CONSILIUL LOCAL

ANEXA 17


DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

SERVICIUL EFICIENȚĂ ENERGETIC ȘI UTILITĂȚI PUBLICE

BIROU SPAȚII VERZI ȘI SALUBRITATE

TAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE

Nr.

crt.

Denumire taxă

Nivel taxă an 2020

Indexare an 2021 fata de an 2020,conform art. 491 din Legea nr. 227/2015

Nivel taxă an 2021

Temei de drept

1.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice asociate.

18,00 lei/persoană/luna

3,8%

19 lei/persoană/lună

L227/2015

(art.484,alin. 1 )

2.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice din gospodării individuale

25,00 lei/persoană/luna

3,8%

26 lei/persoană/lună

L227/2015

(art.484,alin. 1 )

3.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane juridice/persoane fizice autorizate.

170 lei/mc/luna

3,8%

176 lei/mc/lună

L227/2015

( art.484,alin. 1 )

Notă: Valoarea pentru anul 2021 rezultă din indexarea nivelului taxei din 2020 ( a fost rotunjită în minus, în sensul că fracțiunile sub 0,5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0,5 lei se întregește la leu, prin adaos)

168 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

REGULAMENT

PRIVIND TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcționarea serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, și aprobând regulament de stabilire a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 • a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

Astfel persoanele care nu sunt în relații contractuale cu operatorul de salubritate și produc la rândul lor deșeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiează în mod fraudulos de aceleași servicii de care beneficiează și acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că acele reziduri care emană de la aceste persoane sunt colectate și transportate.

În consecință se impune instituirea taxei speciale de salubrizare după cum urmează:

 • - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice asociate este de 19,00 lei/lună/persoană.

 • - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale este de 26,00 lei/lună/persoană.

 • - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice/persoane fizice autorizate este de 176,00 lei/mc.

Operatorul serviciului va efectua verificari în teren în vederea depistării și identificării persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare și care nu dețin contract de prestări servicii salubrizare. Totodata operatorul va solicita sprijinul Politiei Locale și al Direcției de Evidență a Persoanelor Iasi pentru a determina totodată numărul de persoane dintr-o unitate locativă și datele de identificare a acestora.

După stabilirea și identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare și care nu au incheiat contractul de prestări servicii salubritate, operatorul serviciului de salubritate va proceda la somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. În cazul în care persoanele somate nu se prezintă, în termen de max. 10 zile de la data somării, în vederea semnării contractului, ori refuză semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate va stabili și comunica Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, până la ultima zi lucratoare ale fiecarei luni, lista utilizatorilor identificați fără contract de prestari servicii de salubrizare sau a caror contracte au fost reziliate, în vederea instituirii în sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. Lista va conține elementele absolut necesare identificării persoanelor și numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă (nume, prenume/denumire societate, CNP/CUI, adresa, număr persoane, cantitatea de deșeu generat /lună în cazul persoanelor juridice.

Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale aplică taxa specială de salubrizare pe baza datelor furnizate de operatorul de salubritate începand cu data de 1 a lunii următoare primirii situațiilor de la operator.

În cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligației de plată a taxei speciale de salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială de salubritate începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul, în baza înștiințării în acest sens a Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale de către operatorul serviciului public de salubritate.

In cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate, operatorul va înștiința Direcția Generală Economica și Finanțe Publice Locale in vederea încetării impunerii la plată.

În cazul în care se obțin, din teren sau din alte surse, informații care modifică retroactiv volumul de deșeuri sau numărul de persoane, operatorul va transmite printr-o situație aceste date Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale pentru a fi înregistrate în programul fiscal.

Taxa specială de salubritate se încasează în contul RO16TREZ40621360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Iași.

Plata cu întarziere a taxei speciale de salubritate atrage după sine majorări de întârziere stabilite conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Pentru sumele restante la plata D.E.F.P.L. procedeaza la declanșarea și realizarea executării silite a acestora conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Destinația taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operatorul economic (în baza documentelor justificative prezentate și în limita sumei încasate),acoperirea costului colectării taxei respective și realizarea de investiții.

Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se va realiza de catre Serviciul Contabilitate /Serviciul Financiar, în baza contractului încheiat cu operatorul de salubrizare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Petru Eduard Boz

DIRECȚIA ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

BIROUL REGLEMENTARE PUBLICITATE URBANĂ

ANEXA18

Taxe speciale pentru autorizarea amplasării mijloacelor publicitare în Municipiul Iași

Nr. crt.

Denumire taxa

Nivel taxă 2020

Nivel taxă cu indexare

3,8%

Nivel taxă propusă pentru

2021

Temei de drept

0

1

2

3

4

1

Taxă specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii care fac parte din domeniul public al Municipiului lași

Perioada valabilitate aviz - 90 zile, cu posibilitate de prelungire

106 lei/lună/stâlp

110,028 lei/ lună/stâlp

110 lei/lună/stâlp

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale - art. 35, 36, 37 și 39 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

2

Taxă specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat care nu fac parte din domeniul public al Municipiului lași

Perioada valabilitate aviz - 90 zile, cu posibilitate de prelungire

21 lei/lună/stâlp

21,798 lei/lună/stâlp

22 lei/lună/stâlp

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale - art. 35, 36, 37 și 39 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

3

Taxă pentru publicitatea temporară și amplasarea de proiecte publicitare speciale pe domeniul public sau privat al Municipiului lași

Perioada valabilitate aviz - 30 zile, cu posibilitate de prelungire

4 lei/mp/zi

4,152 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - HCL nr. 78/2000

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

 • - art. 40-43 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

4

Taxă pentru organizarea de campanii promoționale mobile folosind vehicule special echipate în scopuri de publicitate

Valabilitate aviz/campanie publicitară - maxim 30 zile

212 lei/zi/vehicul

220,056 lei/zi/vehicul

220 lei/zi/vehicul

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - HCL nr. 78/2000

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale - art. 46 din Legea 185/2013 privind amplasarea și

171 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

Vehiculul nu va fi echipat cu remorcă cu panouri publicitare sau cu bannere si nu se va folosi porta-voce

autorizarea mijloacelor publicitare

5

Taxă specială pentru colantarea mijloacelor de transport aparținând Municipiului lași

Perioada valabilitate aviz - minim 3 luni, cu posibilitate de prelungire

10 lei/ mijloc de transport/lună

10,38 lei/ mijloc de transport/lună

10 lei/ mijloc de transport/lună

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale - art.47 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

6

Taxă specială pentru colantarea suprafețelor vitrate ale spațiilor comerciale (sau cu alt profil de activitate), cu rol de firmă

Valabilitate aviz - 2 ani, cu posibilitate de prelungire

10 lei/mp

10,38 lei/mp

10 lei/mp

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale - art.15 alin.(2) și art.19 alin.

(2) și (3) din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

7

Taxă specială pentru amplasare mesh-uri pe clădiri sau amplasare proiecte speciale și structuri autoportante pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice.

Perioada valabilitate aviz - 90 zile, cu posibilitate de prelungire

8 lei/mp/lună

8,304 lei/mp/lună

8 lei/mp/lună

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

 • - art.15 alin.(2) și art.38 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

8

Taxă specială pentru amplasarea de afișe pe consola băncilor SMART prevăzute cu panouri publicitare

Perioada valabilitate aviz - 6 luni, cu posibilitate de prelungire

100 lei

/amplasament/lună

103,8 lei /amplasament/lună

104 lei /amplasament/lună

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale - art.34 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

172 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, prin Hotărâre a Consiliului Local, iar veniturile obținute se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru funcționarea serviciilor publice create în interesul persoanelor fizice și juridice, urmărindu-se în principal creșterea calității serviciului public specific prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar, precum și pentru întreținerea în exploatare a stâlpilor și a mobilierului urban special echipat pentru publicitate (vopsire).

Instituțiile publice, organizațiile, asociațiile și fundațiile non profit sunt scutite de plata taxelor prevăzute în prezenta anexă.

REGULAMENT

privind taxele pentru avizarea amplasării mijloacelor publicitare în Municipiului Iași

Art. 1. Obiectul Regulamentului

Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind avizarea unor tipuri de mijloace publicitare și instituirea unor taxe speciale datorate bugetului local pentru avizarea amplasării mijloacelor publicitare, conform prevederilor Legii 185/2013, modificată și completată.

Biroul Reglementare Publicitate Urbană prestează servicii publice, astfel:

 • - emite si eliberează avize pentru publicitatea temporară și amplasarea de proiecte publicitare speciale pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași ;

 • - emite si eliberează avize pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat din Municipiul Iași;

 • - emite si eliberează avize pentru organizarea de campanii promoționale mobile;

 • - emite si eliberează avize pentru colantarea mijloacelor de transport aparținând Municipiului Iași

 • - emite si eliberează avize pentru colantarea suprafețelor vitrate ale spațiilor comerciale sau cu alt profil de activitate, cu rol de firmă;

 • - emite si eliberează avize pentru amplasare mesh-uri pe clădiri sau proiecte publicitare speciale pe domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice;

 • - emite și eliberează avize pentru amplasare de afișe pe băncile inteligente, special prevăzute cu spații de afișaj.

Taxele menționate se aplică pentru organizarea evenimentelor pe domeniul public și privat al Municipiului Iasi sau pe proprietăți private, după caz.

Prestarea serviciilor publice se realizează pe baza solicitărilor depuse la Registratura Municipiului Iasi, iar eliberarea avizelor se face de la Biroul Reglementare Publicitate Urbană, după achitarea taxelor aferente.

Art. 2. Obiectivele instituirii taxelor speciale pentru amplasarea mijloacelor publicitare:

 • - exploatarea eficientă a spațiilor publicitare din Municipiul Iași;

 • - îmbunătățirea activității de publicitate și gestionarea judicioasă a spațiilor publicitare din Municipiul Iași;

 • - asigurarea respectării prevederilor legale privind publicitatea.

Art. 3. Prevederi legale:

Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal, actualizată, art. 484 - Taxe speciale;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 30;

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, modificată și completată;

HCL 78/2000 privind aprobarea taxelor speciale pentru organizarea de manifestări expoziționale; HCL 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

HCL nr. 403/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Iași.

Art. 4 - Definiții

 • a) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a documentației tehnice și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundație;

 • b) publicitate - totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spații, lansări de produse, deschideri de magazine și altele asemenea, precum și orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzării de bunuri și servicii, de drepturi și obligații;

 • c) mijloc publicitar pe stâlp de susținere rețele - structură provizorie, fixată prin prinderi speciale pe stâlp, folosită pentru afișarea unui mesaj publicitar. În această categorie intră indicatorul direcțional, steagul publicitar, caseta, toate de mici dimensiuni (maxim 0,80mx1,20m); d) indicator publicitar direcțional (panou direcțional) - înscris, formă ori imagine care indică o direcție, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfășoară o anumită activitate. e) steag publicitar - piesă de pânză sau material plastic, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

 • f) publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente culturale, sportive, precum și pentru acțiuni de promovare de produse sau activități;

 • g) proiect publicitar special - construcție provizorie atipică, creată special în scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment și care nu are în alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare clasice;

 • h) promovare - ansamblu de activități și mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piață;

 • i) publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afișe, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

 • j) structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fețe realizate din materiale ușoare de tip mesh, plasă fină, pânză și altele asemenea, pe care se află imprimate reclame și mesaje publicitare.

 • k) firmă - orice inscripție, formă sau imagine atașată unei clădiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfășoară în interiorul clădirii;

 • l) mesh - suport pentru mesajul publicitar confecționat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri;

 • m) UAT Iași - Unitatea Administrativ Teritorială Iași

Art. 5 - Cuantumul taxelor speciale de avizare a amplasării mijloacelor publicitare

 • 5.1. Cuantumul taxei speciale pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii aparținând Municipiului Iași:

Taxa specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii aparținând Municipiului Iași se încasează de la persoanele juridice care solicită amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat pentru a beneficia de servicii de publicitate.

În funcție de numărul de stâlpi și perioada pentru care se solicită amplasarea mijloacelor publicitare, taxa specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat public aparținând Municipiului Iași se calculează, conform formulei:

Taxă specială = 110 lei/stâlp x Nr. luni

Perioada maximă pentru care se poate aviza un mijloc publicitar este de 3 luni, cu posibilitate de prelungire, la solicitare.

Achitarea taxei speciale se face pe baza unui document de plată întocmit de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

Pentru eliberarea avizului de publicitate se solicită și prezentarea unui contract de servicii de montare-demontare a mijloacelor publicitare. Contractele pot fi încheiate între Compania de Transport Public Iași și entitatea care solicită avizul de publicitate, sau între societățile de publicitate și societăți care au personal atestat ce poate asigura montarea-demontarea mijloacelor publicitare în condiții de siguranță.

Societățile care au efectuat montarea mijloacelor publicitare au obligația demontării acestora în termen de maxim 5 zile de la expirarea avizului de publicitate, dacă acesta nu a fost prelungit.

În cazul înregistrării mai multor cereri pentru publicitate, acestea vor fi soluționate în ordinea cronologică a depunerii la registratura Municipiului Iași.

Documentele necesare avizării mijlocului publicitar pe stâlpii de iluminat public:

o cererea tip însoțită de o anexă cu amplasamentele, după caz

o planul de amplasare în zonă cu numerele de identificare ale stâlpilor

o foto amplasament

o macheta mijlocului publicitar (dimensiuni maxime 0,80m x 1,20m)

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

o contractul pentru montare-demontare mijloace publicitare

 • 5.2. Cuantumul taxei speciale pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii care nu fac parte din domeniul public al Municipiului Iași

Taxa specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii care nu aparțin Municipiului Iași se încasează de la persoanele fizice sau juridice care solicită amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat pentru a beneficia de servicii de publicitate.

În funcție de numărul de stâlpi și perioada pentru care se solicită amplasarea mijloacelor publicitare, taxa specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii care nu aparțin Municipiului Iași se calculează, conform formulei:

Taxă specială = 22 lei/stâlp x Nr. luni

Perioada maximă pentru care se poate aviza un mijloc publicitar este de 3 luni, cu posibilitate de prelungire, la solicitare.

Achitarea taxei speciale se face pe baza unui document de plată întocmit de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

Pentru eliberarea avizului de publicitate se solicită și prezentarea unui contract de servicii de montare-demontare a mijloacelor publicitare. Contractele pot fi încheiate între Compania de Transport Public Iași și entitatea care solicită avizul de publicitate, sau între societățile de publicitate și societăți care au personal atestat ce poate asigura montarea-demontarea mijloacelor publicitare în condiții de siguranță.

Societățile care au efectuat montarea mijloacelor publicitare au obligația demontării acestora în termen de maxim 5 zile de la expirarea avizului de publicitate, dacă acesta nu a fost prelungit. Documentele necesare avizării mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat public:

o cererea tip însoțită de o anexă cu amplasamentele, după caz

o planul de amplasare în zonă cu numerele de stâlp

o foto amplasament

o macheta mijlocului publicitar (dimensiuni maxime 0,80m x 1,20m)

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

o contractul pentru montare-demontare mijloace publicitare

 • 5.3. Cuantumul taxei speciale pentru publicitatea temporară și amplasarea de proiecte publicitare speciale pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași este de 4 lei/mp/zi.

În funcție de suprafața ocupată de mijlocul publicitar și perioada pentru care se solicită amplasarea acestuia, taxa specială pentru amplasarea publicității temporare, pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași, se calculează, conform formulei:

Taxă specială = 4 lei x Nr.mp x Nr. zile campanie

Perioada de valabilitate a avizului este de 30 zile, cu posibilitate de prelungire.

Nu se aprobă amplasarea pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași a unor tipuri de mobilier, cu sau fără publicitate, cu scopul vânzării de produse.

Documentele necesare avizării proiectelor speciale:

o cererea tip - în care se va specifica reclama, dimensiunile mijlocului publicitar, datele societății și a reprezentantului societății

o documentație tehnică întocmita de un arhitect cu drept de semnătură (insotita de referatul de verificare la cerințele A - rezistență și stabilitate și B - siguranță în exploatare, în cazul prismelor)

o planul amplasare în zonă

o macheta mijlocului publicitar

o foto amplasament

o simulare amplasare mijloc publicitar

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

În cazul steagurilor mobile, tip pană/velă/rectangular sau pentru alte structuri atipice ușoare, din material textil, cu suport propriu de susținere (care nu necesită fundație sau elemente de fixare), suprafața luată în calculul taxei speciale va fi de minim 1 mp. Steagurile vor avea dimensiuni maxime 0,60 m x 0,215 m, vor fi prevăzute cu găuri de vânt și nu vor fi amplasate în situațiile în care sunt intensificări ale vântului, conform specificațiilor tehnice ale mijloacelor publicitare.

Afișele amplasate pe prisme vor avea găuri de vânt și vor fi demontate în cazurile în care sunt intensificări ale vântului.

 • 5.4. Cuantumul taxei speciale pentru organizarea de campanii promoționale mobile folosind vehicule special echipate în scopuri de publicitate

În funcție de numărul de zile pentru care se solicită amplasarea mijloacelor publicitare, taxa specială pentru campanii promoționale mobile folosind vehicule special echipate în scopuri de publicitate se calculează astfel:

Taxă specială = 220 lei/vehicul x Nr.zile campanie

Avizul pentru un vehicul special echipat în scop publicitar poate fi eliberat pentru cel mult 30 zile într-o lună calendaristică, iar pentru circulația convoaielor avizul va avea valabilitate de o zi. Este interzisă folosirea porta-vocii și a remorcilor cu panouri publicitare sau cu bannere, iar vehiculele special echipate pentru publicitate vor circula doar pe un traseu stabilit conform prevederilor conținute în avizul pentru publicitate temporară.

În conformitate cu Hotărârea Comisiei Municipale de Circulație, se interzice desfășurarea campaniei promoționale mobile, pe bulevardele Carol I și Ștefan cel Mare și Sfânt.

Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în convoi mai mare de două și cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisă pe tronsonul de stradă.

Staționarea special echipate pentru publicitate pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisă.

Se interzic campaniile publicitare mobile folosind biciclete/triciclete echipate special în scopuri de publicitate.

Documentele necesare avizării campaniilor promoționale mobile:

o cererea tip

o harta traseului

o foto vehicul special echipat pentru publicitate (pentru toate fețele decorate)

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

176 / 182 la H.C.L. nr. 390 din 09 octombrie 2020

o certificatul de înmatriculare al vehiculului

 • 5.5 Cuantumul taxei speciale pentru colantarea mijloacelor de transport aparținând Municipiului Iași

În funcție de numărul de luni pentru care se solicită colantarea mijloacelor de transport aparținând Municipiului Iași, taxa specială se calculează astfel:

Taxă specială = 10 lei x Nr. mijloace de transport x Nr. luni

Perioada de valabilitate a avizului este de minim 3 luni, cu posibilitate de prelungire, la solicitare. Autocolantele vor fi amplasate în așa fel încât să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

Documentele necesare avizării:

o cererea tip

o macheta mijlocului publicitar

o simulare amplasare mijloc publicitar

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

 • 5.6 Cuantumul taxei speciale pentru colantarea suprafețelor vitrate ale spațiilor comerciale (sau cu alt profil de activitate), cu rol de firmă

În funcție de suprafața afișată, taxa specială pentru avizarea colantării/inscripționării suprafețelor vitrate ale spațiilor comerciale (sau cu alt profil de activitate), cu rol de firmă, pe clădirile situate pe raza Municipiului Iași, se calculează conform formulei:

Taxă specială =10 lei x Nr. mp

Perioada maximă pentru care se poate aviza mijlocul publicitar este de 2 ani, cu posibilitate de prelungire, la solicitare.

Achitarea taxei speciale se face pe baza unui document de plată întocmit de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

Conform art. 19 alin (1) din Legea 185/2013, modificată și completată, amplasarea firmelor și copertinelor inscripționate se autorizează în condițiile art. 4 din lege.

Prin excepție de la prevederile art.19 alin. (1), autorizația de construire nu este necesară în cazul firmelor inscripționate pe vitrinele și ușile de acces, cu condiția ca pe spațiul aferent să nu existe condițiile tehnice necesare amplasării și autorizării unei firme.

Amplasarea materialelor publicitare se va face după achitarea taxelor de publicitate prevăzute de legislația în vigoare.

Această taxă se va aplica și în cazul unor firme autorizate pentru care se solicită aprobarea modificării afișului ca urmare a schimbării denumirii societății, a brandului sau a graficii, cu condiția ca dimensiunile, tipurile de materiale prevăzute în proiectul autorizat și aspectul arhitectural să rămână conform proiectului autorizat.

Documentele necesare avizării:

o cererea tip

o foto amplasament

o macheta mijlocului publicitar

o simulare amplasare mijloc publicitar

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

o autorizația de construire cu proiectul ”vizat spre neschimbare” în cazul modificării afișului

 • 5.7. Cuantumul taxei speciale pentru amplasare mesh-uri pe clădiri sau amplasare proiecte speciale și structuri autoportante pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice

În funcție de suprafața afișată, taxa specială pentru avizarea amplasării mijloacelor publicitare tip mesh, pe clădirile situate pe raza Municipiului Iași, sau pentru amplasarea de proiecte speciale și structuri autoportante, pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice, se calculează conform formulei:

Taxă specială = 8 lei x Nr.mp suprafață afișată x Nr. luni

Perioada pentru care se poate aviza amplasarea mesh-urilor este de 3 luni, cu posibilitate de prelungire, la solicitare, iar pentru proiecte speciale și structuri autoportante perioada de valabilitate a avizului este de 1 lună, cu posibilitate de prelungire.

Achitarea taxei speciale se face pe baza unui document de plată întocmit de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

Conform art.15 alin.(2) din Legea 185/2013, modificată și completată, se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.

Actele necesare pentru eliberarea avizului sunt:

o cerere tip pentru amplasare mijloace publicitare cu caracter temporar

o planul de amplasare în zonă

o macheta mijlocului publicitar (grafică și dimensiuni)

o fotografia clădirii cu zona pe care se solicită avizarea mesh-ului sau a imobilului pe care se amplasează proiectul special

o foto - simulare amplasare mesh pe clădire (sunt permise doar pe calcan, fără acoperirea ferestrelor sau a elementelor arhitecturale ale clădirii, sau simularea amplasării proiectului special

o act deținere spațiu - contract de închiriere sau act de proprietate

o acordul proprietarului/proprietarilor imobilului sau, in cazul cladirilor cu locuinte colective, acordul tuturor proprietarilor direct afectati și contract cu asociația de proprietari

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

 • 5.8. Cuantumul taxei speciale pentru amplasarea de afișe pe consola băncilor SMART prevăzute cu panouri publicitare

Taxa specială pentru amplasarea de afișe pe consola băncilor SMART prevăzute cu panouri publicitare, situate pe domeniul public sau privat al Municipiului Iași, se încasează de la persoanele juridice care solicită avizul pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe băncile inteligente pentru a beneficia de servicii de publicitate.

Panourile publicitare care vor fi decorate cu afișe publicitare vor avea dimensiunile 45cm x 85cm și nu vor depăși spațiul pe care sunt amplasate.

În funcție de numărul de bănci și numărul de luni de desfășurare a campaniei promoționale, taxa specială se calculează conform formulei:

Taxă specială = 104 lei x Nr. luni x Nr. bănci

Achitarea taxei speciale se face pe baza unui document de plată întocmit de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

Perioada de valabilitate a avizului este de 6 luni, cu posibilitate de prelungire, la solicitare.

Spațiul dedicat reclamei va fi asigurat prin elemente de siguranță împotriva efracției, pentru ca reclama să nu poată fi deteriorată sau acoperită.

Realizarea montajelor va fi asigurată de S.C. Servicii Publice S.A.

Documentele necesare avizării publicității pe băncile SMART, prevăzute cu panouri publicitare, sunt :

o cererea tip

o planul de amplasare în zonă

o foto amplasament

o macheta mijlocului publicitar

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

Art. 6 - Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul avizului de publicitate are obligația de a asigura întreținerea și repararea mijloacelor publicitare și de a urmări demontarea acestora la data expirării termenelor de valabilitate ale avizelor.

Răspunderea privind siguranța în exploatare a mijloacelor publicitare revine în totalitate entității juridice pentru care s-a eliberat avizul de publicitate.

Conform Codului Fiscal, se va depune declarația fiscală la Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale (DGEFPL) privind suprafața reclamei afișate și perioada de amplasare și se vor achita taxele de publicitate.

În cazul demontarii sau modificării suprafeței afișate se va depune o declarație rectificativă la DGEFPL, iar în cazul demontării mijloacelor publicitare înainte de expirarea avizelor de publicitate temporară, ca urmare a solicitării UAT Iași de demontare sau a încheierii contractelor cu beneficiarii reclamelor, se va depune o declarație rectificativă și la Biroul Reglementare Publicitate Urbană.

Art. 7 - Alte prevederi

 • (1) În cazul înregistrării mai multor cereri pentru avize de publicitate, acestea vor fi soluționate în ordinea cronologică a depunerii la registratura UAT Iași.

 • (2) Unitatea Administrativ Teritorială Iași își rezervă dreptul de a respinge soluțiile care pot fi considerate nepotrivite (nu se încadrează în estetica zonei sau conținutul reclamelor poate fi considerat indecent sau poate prejudicia respectul pentru demnitatea umană și morala publică, etc.).

Art. 8 - Încasare, constituirea, colectarea și utilizarea taxelor speciale

Taxele speciale se încasează de la persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea avizelor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate de la Biroul Reglementare Publicitate Urbană, compartiment aflat în structura organizatorică a Direcției Arhitectură și Urbanism.

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, prin Hotărâre a Consiliului Local Iași, iar veniturile obținute se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru funcționarea serviciilor publice create în interesul persoanelor fizice și juridice, urmărindu-se în principal creșterea calității serviciului public specific prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

Taxele speciale se fac venit la bugetul local.

Încasare, constituirea, colectarea și utilizarea taxelor speciale se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 9 - Instituții implicate:

 • - Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

 • - Direcția Arhitectură și Urbanism - Biroul Reglementare Publicitate Urbană

 • - Compania de Transport Public Iași

 • - S.C. Servicii Publice S.A.

 • - Poliția Locală Iași

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

ANEXA 19

SERVICIUL DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

TAXA SPECIALĂ PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN MUNICIPIUL IAȘI

Denumire taxa

Nivel taxa an

2020 %

Nivel taxă

an 2021 %

Temei de drept

0

1

2

3

Taxa speciala pentru promovarea turismului in Municipiul lasi

0,75

0,75

 • -art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 • -art. 30 din Legea nr. 273/2016 privind finantele publice locale

Taxa speciala pentru promovarea turismului in Municipiul Iasi se incaseaza de la persoanele care beneficiaza de servicii de cazare, prin unitatile de cazare care desfasoara activitati specifice pe raza Municipiului Iasi.

Taxa speciala pentru promovarea turismului in Municipiul Iasi se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare noapte de cazare. Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa la bugetul local pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa de la persoanele care au platit cazarea.

Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie de decont la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei speciale pentru promovarea turismului in Municipiul Iasi.

Plata cu intarziere a taxei speciale pentru promovarea turismului in Municipiul Iasi atrage dupa sine majorari de intarziere.

Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Veniturile realizate din incasarea taxei speciale pentru promovarea turismului vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziții de turism la nivel național și internațional, finanțarea acțiunilor și evenimentelor cultural-artistice care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea turismului și atragerea unui număr mai mare de turiști, realizarea activităților de promovare marketing în scopul atragerii de turiști sau investiții în servicii turistice, realizarea sau finanțarea serviciilor și produselor oferite contra cost sau gratuit turiștilor sau agenților economici locali din domeniul turismului.

REGULAMENT

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași

Obiectul regulamentului

Art.1. Obiectul prezentului Regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea unei taxe speciale datorată bugetului local pentru dezvoltarea turismului în Municipiul Iași.

Obiectivele instituirii taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași

Art.2. Prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași se vizează următoarele obiective:

 • - Promovarea obiectivelor turistice din Municipiul Iași și a destinației turistice Iași, în ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști;

 • - Susținerea evenimentelor cultural-artistice cu potențial de atragere a turiștilor în Municipiul Iași;

 • - Crearea de servicii de turism gratuite pentru turiști și operatorii privați din turismul local;

 • - Creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor;

 • - Crearea, promovarea și consolidarea brandului turistic al Municipiului Iași;

 • - Dezvoltarea de proiecte, finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea turistică;

 • - Participarea și înscrierea orașului în rețele/organizații/structuri europene sau globale care pot conduce la valorificarea superioară a potențialului turistic al Municipiului Iași;

 • - Îmbunătățirea și gestionarea informațiilor de interes turistic de pe cele mai importante platforme turistice online.

Cadrul legal

Art.3. Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:

 • - art. 87, alin. (3) și art. 129, alin. (4), lit. c) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/2019;

 • - art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

 • - art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Glosar termeni

Art.4. Definiția unor termeni utilizați în cuprinsul prezentului regulament:

Promovare turistică - activitate realizată în plan intern sau internațional, în cadrul unor evenimente de profil sau evenimente special create, desfășurată de autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, care să prezinte cele mai reprezentative elemente ale destinației turistice Iași, în ansamblul ei.

Susținerea activității cultural-artistice - acțiuni realizate de autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, în vederea creării, susținerii și/sau dezvoltării de evenimente și activități cultural-artistice care pot contribui pozitiv la atractivitatea turistică a Municipiului Iași.

Servicii de turism - servicii publice prin care se oferă informații și materiale turistice, special concepute, vizitatorilor Municipiului Iași, precum și operatorilor locali din domeniul turismului. Acestea pot fi sub forma unor investiții sau servicii publice ori materiale/obiecte/spații care să contribuie activ și cuantificabil la creșterea informării și sprijinului în rândul vizitatorilor/turiștilor și operatorilor turistici locali, deopotrivă.

Brand turistic - concept/viziune de dezvoltare turistică a Municipiului Iași cu valori și obiective clar exprimate și un set de acțiuni/măsuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii propuse. Acesta va fi însoțit și de elemente vizuale, verbale, audio/video etc. distinctive și reprezentative pentru oraș și valorile acestuia.

Plătitorii taxei speciale

Art.5. Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare, prin unitățile hoteliere care desfășoară activități specifice pe raza Municipiului Iași.

Cuantumul și termenele de plată a taxei speciale

Art.6. Taxa specială pentru promovarea turismului este în cuantum de 0,75% din valoarea tarifelor de cazare exclusiv TVA.

Art.7. Termenele de plată a taxei speciale sunt lunare până maxim în data de 10 pentru luna anterioară. Neplata în termenul scadent atrage majorări de întârziere în condițiile legii.

Art.8. Taxa va fi inclusă în costul nopții de cazare.

Destinațiile taxei speciale

Art.9. Taxa specială se constituie într-un fond cu următoarele destinații:

 • - finanțarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziții de turism la nivel național și internațional;

 • - finanțarea acțiunilor și evenimentelor cultural-artistice care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea turismului și atragerea unui număr mai mare de turiști;

 • - realizarea activităților de promovare marketing în scopul atragerii de turiști sau investiții în servicii turistice;

 • - realizarea sau finanțarea serviciilor și produselor oferite contra cost sau gratuit turiștilor sau agenților economici locali din domeniul turismului;

Instituții implicate

Art.10. Acțiunile menționate anterior de realizare și promovare a serviciilor turistice pentru și din Municipiul Iași se vor derula prin Biroul de Cooperare Economică și Turism, Compartimentul Promovare Turism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, care are următoarele atribuții:

 • - realizează activitatea de promovare a Municipiului Iași ca destinație turistică la nivel național și internațional, în baza strategiei proprii de acțiune;

 • - întocmește calendarul evenimentelor locale și asigură promovarea acestuia în mediul online;

 • - realizează în mod direct, sau în parteneriat cu alte instituții, materiale promoționale, monografii sau ghiduri ale orașului;

 • - colaborează cu agențiile de turism în vederea îmbunătățirii vizibilității internaționale a Municipiului Iași ca destinație turistică;

 • - asigură participarea la târguri și expoziții de promovare a turismului în țară și străinătate;

 • - coordonează rețeaua de ghizi voluntari.

Art. 11.

 • 1. Se înființează, prin dispoziția Primarului Municipiului Iași, Consiliul Consultativ al Operatorilor din Turism, care are următoarele atribuții:

 • - analizează și oferă un aviz consultativ asupra proiectelor de hotărâre cu impact asupra turismului inițiate de către Primarul Municipiului Iași și care urmează a fi supuse aprobării în cadrul Consiliului Local Iași;

 • - propune proiecte de eficientizare a relației dintre municipalitate și operatorii locali din turism, precum și de dezvoltare a atractivității municipiului Iași pentru turiști;

 • - aduce la cunoștința Primarului Municipiului Iași probleme cu caracter general sau particular cu care se confruntă operatorii locali din turism.

 • 2. Din Consiliul Consultativ al Operatorilor din Turism poate face parte orice operator din turism cu o activitate în domeniu mai mare de 2 ani consecutivi. Membrii Consiliului Consultativ vor alege prin vot un Comitet Director, care va centraliza și aproba direcțiile de acțiune în vederea dezvoltării și promovării potențialului turistic al Municipiului Iași. Comitetul Director va avea un număr de maxim 7 membri, la care se vor adăuga 2 membri ai Biroului de Cooperare Economică și Turism al Primăriei Municipiului Iași.

Dispoziții finale

Art.12. Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Petru Eduard Boz

1

nivel minim obligatoriu

2

nivel minim obligatoriu aplicat la valoare impozabila calculata conform impozitului pe cladiri pentru cladirile rezidentiale

3

nivel minim obligatoriu