Hotărârea nr. 39/2020

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Paul Corneliu Boisteanu in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru şedinţa extraordinara din data de 17 februarie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Paul Corneliu Boisteanu in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași pentru ședința extraordinara din data de 17 februarie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 17.02.2020;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Paul Corneliu Boisteanu, consemnată si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile art. 123 alin. 3 din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier Paul Corneliu Boisteanu pentru ședința extraordinara din data de 17 februarie 2020.

Art.2 (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari perșoanei nominalizate la art.1, Primarului Municipiului Iași și Inștituției Prefectului județului Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gaburici Violeta Adriana Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Crucianu Bogdan Teodor

Consilier local,

Nedelcu Vlad Nicolae Consilier local,

Nr. 39 din 17 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

15

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

0