Hotărârea nr. 38/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Programului Classix Festival: o suită de premiere și de concerte extraordinare la Iași în luna februarie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Programului Classix Festival: o suită de premiere și de concerte extraordinare, la Iași în luna februarie 2020

’             9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare înregistrat cu nr. 13645/04.02.2020, întocmit de către Biroul Evenimente Publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea Programului Classix Festival: o suită de premiere și de concerte extraordinare, la Iași în luna februarie 2020 de către Asociația Industrii Creative în parteneriat cu Municipiul Iași.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea și implementarea proiectului vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 50.000 lei, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, 20.01.30: pozitia „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași” .

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Directiei Relatii Publice si Transparenta Decizionala, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala si Directia Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 38 din 10 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0