Hotărârea nr. 37/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Proiectului „Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu” în perioada 28 - 29 februarie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Proiectului „Concursul Național de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu”, în perioada 28 - 29 februarie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 10.02.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 13264/4.02.2020 intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Avand in vedere adresa nr. 4739/16.01.2020 înaintată de ISJ - Colegiul Național de Artă „Octav Bancilă” Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea Proiectului „Concursul Național de Teoria Muzicii Constantin Constantinescu”, de către Inspectoratul Școlar Județean Iași - Colgiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași în parteneriat cu Municipiul Iași, în perioada 28 - 29 februarie 2020.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea și implementarea proiectului vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 8.000 lei, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, 20.01.30: pozitia „Sarbatori și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași” .

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 37 din 10 februarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0