Hotărârea nr. 350/2020

HOTĂRÂRE privind alegerea presedintelui de sedinta

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier local Eduard Petru Boz, consemnată si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași domnul consilier local Eduard Petru Boz care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pana la data de 27 șeptembrie 2020.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; domnului consilier local Eduard Petru Boz si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3 Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 350 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

17

împotrivă

1

Abțineri

4