Hotărârea nr. 35/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Refunctionalizare si extindere Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi B-dul Carol I Parc Copou Judeţul Iaşi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Refunctionalizare si extindere Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, B-dul Carol I, Parc Copou, Județul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturala, Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9999/28.01.2020, întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Refunctionalizare si extindere Casa de Cultură MIHAI URSACHI a Municipiului Iași, B-dul Carol I, Parc Copou, Județul Iași”, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 11.698.639,26 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu Devizul General.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice si Finante Publce Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia Generala Economica si Finante Publce Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 35 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0