Hotărârea nr. 349/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Iași în calitate de partener lider în proiectul finanțat prin programul LIFE al Comisiei Europene apelul de proiecte 2020 - Acțiuni pentru Climă (Climate Action) pentru achiziția și instalarea a 10 ansambluri City Tree

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Iași, în calitate de partener lider, în proiectul finanțat prin programul LIFE al Comisiei Europene, apelul de proiecte 2020 -Acțiuni pentru Climă (Climate Action) pentru achiziția și instalarea a 10 ansambluri City Tree

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 85900 din 27.08.2020, întocmit de către Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 85891/27.08.2020, intocmit de Directia de Transformare Digitala si Implementare Smart City;

Având în vedere Directiva 2004 / 107 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005;

Având în vedere Directiva 2008 / 50 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008;

Având în vedere prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Iași pentru PM10, perioada 2018-2022;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Având în vedere condițiile de finanțare ale programului LIFE al Comisiei Europene, apelul de proiecte 2020 - Acțiuni pentru Climă (Climate Action);

Având în vedere dispozițiile art. 5, pct. kk. din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iași, în calitate de partener lider și depunerea cererii de finanțare, în cadrul Programului LIFE finanțat de către Comisia Europeană, apelul de proiecte 2020 - Acțiuni pentru Climă. Scopul proiectului: Achiziționarea și instalarea a 10 ansambluri City Tree în oraș.

Art.2 Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu un partener privat, în condițiile Programului Life, pentru a cofinanța și implementa proiectul, în cazul obținerii cofinanțării europene.

Art.3 Valoarea totală estimată pentru implementarea proiectului este de 958.356 euro, defalcată pe surse de finanțare, după cum urmează:

  • > contribuția programului LIFE (asistență financiară nerambursabilă) în proporție de 55%, reprezentând 527.095,80 euro;

  • > contribuția proprie din bugetul local al Municipiului Iași în proporție de 31,5%, reprezentând 301.882,14 euro;

2 / 3 la H.C.L. nr. 349 din 31 august 2020

  • > contribuția partenerului privat în proporție de 13,5% reprezentând 129.378,06 euro.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția de Transformare Digitală și Implementare Smart City, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

    Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 349 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

împotrivă

0

Abțineri

0