Hotărârea nr. 348/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile septembrie - octombrie 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile septembrie - octombrie 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant si Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 85526/ 26.08.2020 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor intocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 85626/26.08.2020 intocmit de Serviciul Financiar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă calendarul evenimentelor din lunile septembrie - octombrie 2020, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cheltuielile de 423.450 lei pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunilor septembrie - octombrie 2020 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, articol bugetar 20.01.30 poziția “Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași”.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generala Economica și de Finanțe Publice Locale; Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă si Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 348 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1

Calendarul evenimentelor din lunile septembrie - octombrie 2020

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Buget (lei)

1.

Zilele Revistei Convorbiri Literare, Ediția a XXIV-a

17-18 Septembrie

Primăria Municipiului lași

Uniunea Scritorilor din Romania - Filiala lași

63.450 lei

2.

Festivalul International de Teatru pentru publicul tanar- lași, Ediția a Xlll-a (FITPTI)

02-07 Octombrie

Primăria Municipiului lași

Teatrul pentru copii si tineret „Luceafărul” - lași

60.000 lei

3.

LINAGE Proiect Aniversar - 160 de ani

26-31

Octombrie

Primăria Municipiului lași

Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” lași

300.000 lei

Total

423.450

Presedinte de sedinta, Gabriel Mihai Surdu