Hotărârea nr. 347/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1 în vederea casării

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului

Iași a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 83832/21.08.2020 a Directiei Fond Locativ;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 84118/24.08.2020 intocmit de Directia Fond Locativ ;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 85081/25.08.2020 intocmit de Directia Juridica;

Având în vedere Referatul nr. 68243/10.07.2020 ;

Având în vedere Autorizația de construire nr. 660/21.08.2020 ;

Având în vedere prevederile O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere prevederile H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2020 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre, în vederea casării.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate la art.1, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 112/2000, privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzator Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Directia Fond Locativ; Direcția Generala Economica și de Finanțe Publice Locale; Comisia de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Directia Fond Locativ; Comisia de casare din cadrul PMI, numită prin Dispoziția Primarului.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 347 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1

Lista bunurilor popuse pentru casare

Nr. crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz dării în folosință

Valoarea de inventar

Număr de inventar

Durata normală de funcționare, ani

Durata consumată, ani

1

Baraca 200 locuri

str. Grădinari nr. 6, suprafața de 265,36 mp

28.11.1978

2 433.33

16082

40 ani

42 ani

2

Construcție cărămidă

str. Grădinari nr. 6, suprafața de 83,40 mp

28.07.1968

289.65

16083

40 ani

52 ani

3

împrejmuire din plasa de sarma

str. Gradinari nr. 6, suprafața de 265,36 mp,

28.02.1979

186.48

16084

40 ani

41 ani

Presedinte de sedinta, Gabriel Mihai Surdu