Hotărârea nr. 346/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Serviciile Sociale – FONSS privind sprijinirea procesului de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iaşi

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Serviciile Sociale - FONSS privind sprijinirea procesului de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 84190/ 24.08.2020 intocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 85104/25.08.2020 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere adresa nr. 55/17.06.2020, înregistrată cu nr. 58350/17.06.2020 și, în completare, adresa nr. 57/22.06.2020, înregistrată cu nr. 61352/24.06.2020, înaintate de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Serviciile Sociale (FONSS) privind Solicitarea sprijinului pentru integrarea persoanelor fără adăpost din Municipiul Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Serviciile Sociale privind acordarea sprijinului pentru integrarea persoanelor fără adăpost din Municipiul Iași.

Art.2 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze acordul de parteneriat, conform Anexei 1 care face integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului lași; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat lasi, Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice, Centrul de lnformatii pentru Cetateni, Biroul Relatii cu Societatea Civila, Directia Juridica și lnstituția Prefectului Județului lași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat lasi, Serviciul Relatii Comunitare si Politici Publice, Centrul de lnformatii pentru Cetateni, Biroul Relatii cu Societatea Civila, Directia Juridica.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de lnformații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Nr. 346 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1

ACORD DE PARTENERIAT

Privind sprijinirea procesului de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iasi

În baza:

 • - HCL nr. 346 din data de 31.08.2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Serviciile Sociale - FONSS privind sprijinirea procesului de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iași;

 • - Adresa nr. 55/17.06.2020, înregistrată cu nr. 58350/17.06.2020, cu completarea nr. 57/22.06.2020, înregistrată cu nr. 61352/24.06.2020 înaintată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Serviciile Sociale (FONSS) privind solicitarea sprijinului pentru integrarea persoanelor fără adăpost din Municipiul; .

Municipiul Iași, cu sediul administrativ în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, 700064, cod fiscal 4541580, cont RO64TREZ24A545000200130X, Banca Trezoreria Iași, telefon 0232 - 267.582, fax 0232 -212.000, reprezentată prin Primarul Municipiului Iași, dl. Mihai Chirica, numit în continuare PARTENER,

Și

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS cu sediul în Iași, Str.Sfantul Andrei, nr. 67, tel 0740.513864, email office@fonss.ro, înregistrată în Registrul de federații al Tribunalului Iași conform OG 26/2000, la pozitia nr. 1/2014 din 26.08.2014, cod fiscal 33599691, cont bancar: RO 22 RZBR 0000 0600 1729 4903, deschis la Raiffeisen Bank Iași, reprezentată prin doamna Diana Chiriacescu, având funcția de Director, în calitate de PARTENER

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cuprinzând următoarele clauze principale:

 • 1. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1 Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților în vederea sprijinirii procesului de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iași pe o perioadă de 1 an.

 • 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 2 (1) Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS se obligă:

 • - să sprijine procesul de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iași;

 • - să achiziționeze 3 containere de locuit, cu dimensiunea prevăzută de 6 m X 2,40 m;

 • - să achiziționeze 1 container sanitar, cu toalete și dușuri, cu dimensiunile prevăzute de 9 m X 2,40 m;

 • - să realizeze conectarea la utilitățile necesare (în principal apă curentă și energie electrică);

 • - sa realizeze proiectul și să obțină autorizațiile necesare;

 • - să achite utilitătile pe durata proiectului;

 • - să furnizeze servicii socio-medicale necesare la minimum 65 de beneficiari, victime ale violenței domestice și persoane fără adăpost de pe raza municipiului Iași, persoane deja identificate de organizațiile partenere și care nu beneficiază în prezent de nici un serviciu de sprijin social sau socio-medical;

 • - să direcționeze persoanele aflate în dificultate către serviciile de specialitate de lungă durată, private sau publice, pentru ieșirea acestora din criză.

3 / 5 la H.C.L. nr. 346 din 31 august 2020

(2) Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS își asumă răspunderea pentru buna desfășurare a activităților prevăzute la alin. (1) din Art. 2 al prezentului acord de parteneriat.

Art. 3 Municipiul Iasi se obligă:

 • - să sprijine procesul de integrare a persoanelor fără adăpost din Municipiul Iași;

 • - să aloce în folosință gratuita o suprafață de teren de 500 mp, conform anexei 1, pe raza municipiului Iași, în zonă cu acces auto și cu posibilități de racordare la utilități a containerelor, pe durata parteneriatului, de 1 an;

 • - terenul identificat conform anexei 1, ce urmeaza a fi dat in folosinta gratuita, este aferent Baii Comunale, str. Petru Movila, nr. 61, imobil aflat in domeniul public al Municipiului Iasi;

 • - să acorde sprijin în obținerea tuturor avizelor care țin de Primăria Iași pentru amplasarea containerelor modulare

Art. 4 Municipiul Iasi își asumă răspunderea pentru buna desfășurare a activităților prevăzute la art. 3 al prezentului acord de parteneriat.

 • 3. DURATA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

Art. 5 Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți.

Art. 6 Prezentul acord încetează prin acordul ambelor părți, prin ajungere la termen, conform art. 1 sau în caz de forță majoră.

 • 4. FORȚA MAJORĂ

Art. 7 Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari indundații, apariția unor dispozitii legale care impiedică executarea acordului etc.

Art. 8 Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la Art. 7 de mai sus.

Art. 9 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Art. 10 Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

 • 5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 11 Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Art. 12 Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

 • 6. CLAUZE FINALE

Art. 13 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 14 Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Art. 15 Părtile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat la Iași, în data de, în 2 exemplare, fiecare având putere de originale, câte unul pentru fiecare parte.

PARTENER

Municipiul Iași

PRIMAR

Mihai CHIRICA


PARTENER

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru

Serviciile Sociale - FONSS

PREȘEDINTE

Director Executiv, Direcția Juridică

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director executiv D.E.P.P.P

Gabriel TEODORESCU

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial

Director executiv D.E.P.

Radu GRIGORAS

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea, legalitatea acestui înscris oficial

Șef Serviciu Legislație, Metodologie și Avize Legalitate Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și

îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Biroul Relații cu Societatea Civilă Alexandru CHELARU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit, Inspector de specialitate,

Leonard CANANĂU

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

Presedinte de sedinta, Gabriel Mihai Surdu