Hotărârea nr. 343/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi strada Fermei nr. 98D numar cadastral 136848 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale persoana fizica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal Iasi, strada Fermei nr. 98D, numar cadastral 136848, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 435 din 15.02.2019 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 103946/26.09.2019 depusa de Neamtu Marius Catalin;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1048 din 29.07.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.12.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 177/04.08.2020;

Avand in vedere avizele si acordurile obtinute: 38/2020 emis de Consiliul Judetean Iasi, 978078/2019 emis de Biroul Rutier, 6047901535/2019 emis de Delgazgrid, 1278/2019 si 1279/2019 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 77224/2019 si 79470/2019 emise de Serviciul GIS Cadastru, 377/2019/Z emis de Directia Judeteana pentru Cultura Iasi, 112756/2019 emis de Comisia pentru Urmarirea Versantilor Alunecatori, 79466/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 758/2019 emis de Ministerul Agricuturii si Dezvoltarii Rurale, 72/2019 emis de Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare, 33153/2019 emis de

Apavital, 3126/2019 emis de Delgazgrid, 5713/2019 emis de Agentia pentru Protectia Mediului, 695/2019 emis de Telekom, 16130/2019 emis de Directia de Sanatate Publica;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 83591/21.08.2020 si Raportul de specialitate nr. 83590/21.08.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, strada Fermei nr. 98D, numar cadastral 136848, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte individuale, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 1000,00mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

2 / 3 la H.C.L. nr. 343 din 31 august 2020

  • • H max = 9,00 m la cornisa masurat de la CTN in aria construibila, numar de niveluri propuse D+P+1E;

  • • POT max = 30 %;

  • • CUT max = 0.9 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = minim 30%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice nr. U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Directia Arhitectura si Urbanism, Consiliul Judetean Iasi, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitant și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu               Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 343 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

2