Hotărârea nr. 341/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI ZONA BUCIUM NUMAR CADASTRAL 139436 intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte colective si dotari anexe persoana juridica

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139436, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte colective si dotari anexe, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si

Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 86734/31.08.2020 intocmit de catre Directia de Arhitectura si Urbanism si aprobat in unanimitate in plenul sedintei ;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 3976/28.11.2016 si 1291/05.06.2020

eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere solicitarea nr. 14963/08.02/2017 depusa de SC Graniti Design SRL;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere Avizul nr. 60/23.10.2019 emis de Consiliul Judetean Iasi, prin care se avizeaza Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul local de Urbanism aferent, cu functiunea predominanta: locuinte colective izolate;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 930/07.09.2018 si 1194/20.07.2020;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.10.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 155/20.07.2020;

Avand in vedere avizele si acordurile: 28494/2020 emis de Apavital, 458/2020 emis de

Telekom, 7786/2020 emis de Compania de Transport Public Iasi, 34/2017 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi, 6054726819/2020 si 9/2017 emise de Delgazgrid, 14968/2017 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 276913/2017 emis de Serviciul Rutier, 15407/2019 emis de Directia Regionala Drumuri si Poduri, 1285/2017 si 286/2017 emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 2356/2017 emis de Directia de Sanatate Publica Iasi, 14977/2017 emis de Serviciul GIS Cadastru, 14172/2017 emis de Comisia pentru Urmarirea Stabilitatii Versantilor Alunecatori, 132/2017 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Iasi, 63/2017 si 7/2017 emise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Având în vedere referatul de aprobare nr. 83423/20.085.2020 si raportul de specialitate nr. 83420/20.08.2020 intocmite de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, NUMAR CADASTRAL 139436, intocmit in vederea introducerii terenului in intravilan pentru construire locuinte colective si dotari anexe, persoana juridica.

 • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 7999,83 mp.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

UTR1-zona cu locuinte colective izolate

 • - functiuni predominante:locuinte colective izolate

 • • Hmax = 10,00 m masurata de la CTN in zona construita, numar de niveluri propuse D+P+2E;

 • • POT max = 30 %;

 • • CUT max = 1.50mp.ADC/mp.teren;

UTR2-zona cu locuinte colective izolate

 • - functiuni predominante:locuinte colective izolate

 • • Hmax = 13,00 m masurata de la CTN in zona construita, numar de niveluri propuse D+P+3E;

 • • POT max = 30%;

 • • CUT max = 1.50mp.ADC/mp.teren;

UTR3-zona cu locuinte colective izolate

 • - functiuni predominante:locuinte colective izolate

 • • Hmax = 13,00 m masurata de la CTN in zona construita, numar de niveluri propuse D+P+3E;

 • • POT max = 30 %;

 • • CUT max = 1.50mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 30% din suprafata totala (7999,83mp).

 • (4) Beneficiarul va asigura si isi va asuma costurile tuturor lucrarilor de infrastructura si a utilitatilor necesare, totodata nu va avea pretentii pentru despagubiri din partea Autoritatii Publice Locale.

 • (5) In cazul in care terenul va fi dezmembrat si vandut, obligatiile stipulate prin prezenta hotarare vor fi preluate de catre viitorii cumparatori.

 • (6) Drumurile principale care asigura accesul si fac legatura cu reteaua stradala publica din zona pot fi cedate Autoritatii Publice Locale, fara emiterea de pretentii materiale sau

3 / 4 la H.C.L. nr. 341 din 31 august 2020

financiare, dar numai in conditiile aducerii lor la parametrii prevazuti de lege si echiparea lor cu utilitati.

 • (7) Drumurile interioare nou create care vor ramane in proprietatea privata a proprietarilor din condominiu se vor intretine si administra printr-o asociatie de proprietari infiintata obligatoriu conform Legii nr. 196/2018.

 • (8) Plansa de reglementari urbanistice U.2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

 • (9) Nu se admit lucrari de supraetajare cladirilor existente cu inca un nivel.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierile retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Directia Arhitectura si Urbanism, Consiliul Judetean Iasi, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitant și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 341 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

18

împotrivă

0

Abțineri

4