Hotărârea nr. 34/2020

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367/10.10.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367/10.10.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 9913/28.01.2020, intocmit de Directia Tehnica si Servicii Comunitare ;

Având în vedere adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. din data de 21.01.2020 cu privire la inițierea demersurilor necesare implementării proiectului "Varianta de ocolire a Municipiului Iași - etapa I - Varianta Sud Obiect 3 - Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) - km 26+460 (DN 28)" și încheierea unui Protocol de colaborare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 367/10.10.2019 privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Iasi și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, a unor sectoare de drum in vederea realizarii investiției "Varianta de ocolire a Municipiului Iași -etapa I - Varianta Sud Obiect 3 - Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) - km 26+460 (DN 28)”;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 132/31.03.2009 privind aprobarea traseului Variantei de ocolire a Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 267 din 29 mai 2009, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/30.07.2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 367/10.10.2019 cu un nou aliniat, care va avea următorul conținut:

”Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Compania Națională a Infrastructurii Rutiere S.A. și Municipiul Iași, prezentat în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.2 Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 367/10.10.2019, care va avea următorul conținut:

”Municipiul Iasi va elabora studiile tehnice si Studiul de Fezabilitate pentru relocarea/protejarea/mutarea retelelor de utilitati de pe amplasamentul ce face obiectul proiectului "Varianta de ocolire a Municipiului lasi - etapa I - Varianta Sud Obiect 3 Varianta trafic greu, Sector km 19+690 (Selgros) - km 26+460 (DN 28)" și "Varianta de ocolire a Municipiului lasi -etapa I - Varianta Sud Obiect 4 Varianta trafic ușor, Sector km 0+000 - km 8+185 și penetrație cartier Dacia".

Durata elaborării studiilor tehnice si a Studiului de Fezabilitate pentru relocarea/protejarea/mutarea retelelor de utilitati de pe amplasamentele ce fac obiectul proiectului sus menționat este de 4 luni calendaristice".

Art.3 Se aprobă modificarea articolului 3, alineatele (1) si (2) din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 367/10.10.2019, care vor avea următorul conținut:

"(1) Transmiterea tronsoanelor de drum se face in baza unui Protocol de predare-primire, după finalizarea tuturor lucrărilor de protejare/relocare utilități în vederea începerii lucrărilor de execuție a Variantei de ocolire a Municipiului Iași."

”(2) Predarea tronsoanelor de drum se va face pe o perioadă de 5 ani, perioadă în care Guvernul României trebuie să demareze lucrările, iar până la începerea lucrărilor, administrarea drumurilor rămâne în sarcina Municipiului Iași.”

Art.4 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze în numele și pentru Municipiul Iași, Protocolul de colaborare între Compania Națională a Infrastructurii Rutiere S.A. și Municipiul Iași.

Art.5 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 367/10.10.2019 rămân neschimbate.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Directiei Tehnice si Servicii Comunitare; Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                       Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 34 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0