Hotărârea nr. 339/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA FRATILOR/FRIEDERICH NR. 40 NUMAR CADASTRAL 139735 intocmit pentru construire locuinta colectiva mica persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FRATILOR/FRIEDERICH NR. 40, NUMAR CADASTRAL 139735, intocmit pentru construire locuinta colectiva mica, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 2127 din 18.06.2018 si 1678 din 27.07.2020 eliberate de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 133240 din 05.12.2019 depusa de Rusu Andrei Cosmin;

Având în vedere studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 1019 din 03.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 18.12.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 143/02.06.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71242/17.08.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 71245/17.08.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizele: 32064/2019 emis de Apavital, 3012/2019 emis de Delgazgrid, 6047791842/2019 emis de Delgazgrid, 663/2019 emis de Telekom, 91021/2019 emis de Comisia Municipala de Circulatie, 682980/2019 emis de Biroul Rutier, 96886/2019 emis de Comisia pentru Urmarirea Versantilor Alunecatori, 1310/2019 si 1311/2019 emise de 1 / 3 la H.C.L. nr. 339 din 31 august 2020

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, 16151/2019 emis de Directia de Sanatate Publica, 91026/2019 emis de Serviciul GIS Cadastru, 7437/2019 emis de Agentia pentru Protectia Mediului, 32/2020 emis de Consiliul Judetean Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal lasi, strada Fratilor/Friederich nr. 40, numar cadastral 139735, intocmit pentru construire locuinta colectiva mica, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 650,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 10,00 m la cornisa/atic masurata in punctul cel mai inalt al terenului natural in zona construita, regim de inaltime D+P+2E;

  • • POT max = 30%;

  • • CUT max = 1.2 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = minim 40%.

  • (4) Plansa de reglementari urbanistice U2 si Regulamentul local de urbanism sunt anexa si fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierile retelelor tehnico-edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Directia Arhitectura si Urbanism, Consiliul Judetean Iasi, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, solicitant și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism-Serviciul Autorizare Constructii.

  • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu               Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 339 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

2