Hotărârea nr. 338/2020

HOTĂRÂRE pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii nr. 152/1998 consemnate in Procesul verbal de şedinţă nr. 83389/20.08.2020

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998, consemnate in Procesul verbal de ședință nr.

83389/20.08.2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 83395/20.08.2020 intocmit de Directia de Fond Locativ ;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 83400/20.08.2020 intocmit de Directia de Fond Locativ ;

Avand in vedere prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 83389/20.08.2020, încheiat în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii nr. 152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă solicitările locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 83389/20.08.2020.

(2) Solicitările sunt cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Directia Fond Locativ și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 338 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

2

ANEXA nr. 1

a hotărârii privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 152/1998, consemnate in procesul verbal nr.

83389/20.08.2020

 • 1. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu următorii titulari, care ocupă locuințe construite prin ANL:

 • Ciocan Anișoara, pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. C, et. 2, ap.11,

 • Susan Liliana-Valerica, pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. A, et. 8, ap.34,

 • Focșa Ovidiu, pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. B, et. 3, ap.16,

 • Andone Irina , pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. A, et. 5, ap.23,

 • Cornea Doina, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr.69, bl.3, sc. B, et.2, ap.9,

 • Stan Gelu, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr.61, bl.1, sc.B, parter, ap.1,

 • Pruteanu Cristian- Dumitru, pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. A, et. 7, ap.31,

 • Stoica Maria, pentru locuința situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. D, et. 6, ap.27. Contractul se va încheia condiționat de prezentarea unui acord notarial privind eșalonarea debitelor restante la plata cheltuielilor de întreținere.

 • Anisiei Lorela, pentru locuința situată în Șos. Nicolina nr.115, bl. 1004, tr.6, et. 1, ap.5,

 • Popovici Daniela, pentru locuința situată în Șos. Nicolina nr.115, bl. 1004, tr.6, et. 2, ap.13,

 • Rusu Carmen- Elena, pentru locuința situată în Șos. Nicolina nr.113, bl. 1004, tr.5, parter, ap.4. În contractul de închiriere nu va mai figura fiica, Rusu Georgiana- Alexandra. Soțul își menține posibilitatea de reluare a dreptului locativ la adresă, condiționat de prezentarea documentelor necesare reincluderii in contract.

 • Andronic Alina, pentru locuința situată în Șos. Nicolina nr.115, bl. 1004, tr.6, et. 6, ap.31,

 • Cojocariu Anca, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 73, bl. 4, sc.B, et. 1, ap.6,

 • Radu Elena-Laura, pentru locuința situată în B-dul Chimiei nr. 61, bl. 1, sc.B, et. 2, ap.10,

 • 2. Se aprobă atribuirea locuinței construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. E, et. 2, ap. 10 către Agachi Gabriel - Cristian conform sentinței civile nr. 12848/14.11.2019.

 • 3. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Lupu Tatiana- Narcisa și schimbarea titularului de contract pe numele fiicei, Lupu Anca - Ștefania pentru locuința construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr.70, bl. 250, sc. C, et. 1, ap. 6. În contractul de închiriere nu va mai figura Lupu Ștefan- Lucian.

 • 4. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Brumă Liviu și Alma - Beatrice și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința construită prin ANL, situată în Șos. Rediu nr.6A, bl. 482E, sc. D, et. 1, ap.5.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gabriel Mihai Surdu