Hotărârea nr. 336/2020

HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privata a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 132 79 mp situat în Iași str. Pacurari nr 548-549 de pe ASOCIATIA AURORA SA TG.FRUMOS pe SC MEDIMAGIS SRL

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privata a Municipiului Iași, în suprafață de 132,79 mp, situat în Iași str. Pacurari nr 548-549, de pe ASOCIATIA

AURORA SA TG.FRUMOS pe SC MEDIMAGIS SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31725 din 16.03.2020, întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Referatul de specialitate al Directiei Juridice nr. 47198/20.05.2020;

Având în vedere Adresa nr. 3780 din 14.01.2020, prin care dna Haba Danisia in calitate de admnistrator al SC Medimagis SRL solicită transmiterea concesiunii terenului în suprafață de132,79 mp situat în Iași, str. Pacurari nr.548-549;

Având în vedere Contractul de concesiune cu nr. 15/06.02.1992 încheiat între Consiliul Local Municipal Iași și SC AURORA TG FRUMOS si a Actului aditional nr 93446/20.02.2007;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 16749 din 11.02.2020, întocmit de evaluator autorizat Bulău Vlad în baza Contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 74533/04.07.2019, încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere Raportul Comisiei tehnice nr. 21445 / 20.02.2020 privind analizarea solicitarilor de concesiune a unor bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Iași de către comisia tehnică constituită conform Dispozitiei Primarului Municipiului Iasi nr. 82 din 11.01.2018;

Având în vedere Referatul nr. 29320/09.03.2020 al Comisiei de stabilire a duratei concesiunii si a redeventelor in baza contractelor de concesiune teren, concesiune directa si

prin licitatii si a valorii superficiei constituita prin Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 222/23.07.2017;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211/2018 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere Extrasul de carte funciara nr.148485;

Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 132,79 mp, proprietate privata a Municipiului Iași, situat în Iași, str. Pacurari nr 548-549, de pe SC ASOCIATIA AURORA SA Tg Frumos pe SC MEDIMAGIS SRL.

Art.2 Durata concesiunii va fi pe toata durata existentei constructiei asupra terenului, in conditiile si cu respectarea art. 306 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 16749/11.02.2020 a terenului situat in lasi, str. Pacurari 549-549 în suprafață de 132,79 mp, care stabileste că valoarea de piață a unui metru pătrat de teren este de 198 euro/mp, respectiv 26.334 euro pentru toata suprafata, echivalentul a 125.769 lei pentru întreaga suprafață de 132,79 mp.

Art. 5 Redevența minima de negociere a sumei datorate pentru suprafata concesionata va fi de 24000 lei/an.

Art.6 Se aprobă Contractul de concesionare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2 / 9 la H.C.L. nr. 336 din 31 august 2020

Art.7 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art. 8 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.9Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, SC Asociatia Aurora SA Tg. Frumos, SC MEDIMAGIS SRL și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Exploatare Patrimoniu si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

  Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 336 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

0

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA NR. 1


CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr............./................

 • I. TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art. 1. Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1 și 5 din Constituția Românie;

Oug 57/2019 privind Codul Administrativ

HCL nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași;

Procesul verbal nr.............. al Comisiei de negociere a redevențelor datorate în baza

contractelor de concesiune directă și prin licitații, constituită prin HCL 222/23.07.2017; . privind transmiterea concesiunii terenului proprietate publică a Municipiului Iași, în suprafață de 132,79 mp, situat în Iași, str. Pacurari nr. 548-549 de pe Asociatia Aurora SA pe SC Medimagis SRL

 • II. Părțile contractante

 • Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și

 • 2. SC Medimagis SRL , cu domiciliul în str. Sf. Andrei nr.12,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr...........precum și a procesului verbal nr., s-a încheiat

prezentul contract de concesiune.

 • III. Obiectul contractului de concesiune

  Art. 1

  Obiectul contractului este concesionarea terenului in suprafata de 132,79 mp situat in Iasi str. Pacurari nr.548-549, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

 • IV. Termenul

  Art. 2

  (1) Durata concesiunii este valabila pe toata durata existentei constructiei, in conditiile si cu respectarea art. 306 din noul Cod Administrativ.

 • V. Redevența

  Art. 3

  Redevența este de _________          lei/an,

Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazul in care redeventa se transforma in moneda nationala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________              lei/ an.

 • VI. Plata redevenței

Art. 4 (1) Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

 • (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2020.

 • (3) Începând cu anul 2021, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

 • (5) Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

 • (6) Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

 • VI. DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 6 Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a obiectivului contractului, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • (3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, conditionat de obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare;

 • (4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

 • VII. Obligațiile părților

  Art. 7 - Obligațiile concesionarului

  (1) Concesionarul va obține toate avizele, autorizațiile și alte documente necesare conform legislației în vigoare pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat și a construcțiilor edificate pe acesta, pe toată durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Cncesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii și a construcției cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată dupata contractului. Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile in vederea exploatării în bune condiții de siguranță și funcționare a terenului concesionat și a construcțiilor ce vor fi edificate.

 • (2) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

 • (3) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. Concesionarul poate inchiria parti din bunul concesionat, cu acordul concedentului, jumatate din valoarea inchirierii revenind acestuia.

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7) Conform art. 36, alin. 1, din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, concesionarul are obligația să obțină autorizația de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii contractului de concesionare a terenului.

 • (8) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune .

 • (9) Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (10) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (11) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(12)Concesionarul are obligatia conform art.463 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare declararii acestuia la organul fiscal al Municipiului Iasi si a achitarii taxei pe teren.Taxa se plateste lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. Neplata taxei pe cladiri/teren la scadenta atrage majorari de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna , incepand cu ziua imediat urmatoare termenul de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, conform Codului de Procedura Fiscala. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori, pe parcursul derularii contractului, se modifica legislatia in domeniu.

 • (13) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini. Modalitatea de utilizare ulterioara a terenului va fi stabilita de comun acord intre parti

 • (14) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

 • (17) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

 • (18) În cazul in care concesionarul intentioneaza sa vanda constructia realizata pe terenul concesionat, acesta are obligația de a notifica concedentul cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

 • (19) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 -republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • VIII. Încetarea/rezilierea contractului de concesiune

  Art. 9

  (1) Prezentul contract de concesiune încetează/se reziliaza în următoarele situații:

 • a) prin acordul de voință al părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • h) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii, in situatia in care constructia nu este finalizata;

 • i) la vanzarea bunului imobil odata cu incheierea contractului de vanzare cumparare

 • (2) La încetarea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

 • (3) Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

 • IX. Răspunderea contractuală

  Art. 10

  (1) Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

 • (2) Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

 • X. Litigii

  Art. 11

  a) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea sau incetarea prezentului contract de concesiune va fi solutionata de catre parti pe cale amiabila.

 • b) In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • XI. Alte clauze

  Art. 12

  Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

 • - bunul de retur, constând in terenul concesionat, se va reintoarce, în posesia concedentului ; in situatia in care pe acesta exista o constructie finalizata, aceasta va trece in proprietatea Municipiului Iasi iar concesionarul nu va avea pretentie asupra acesteia; in situatia in care

 • - bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

 • XII. Definiții

  Art. 16

  (1) Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului în suprafață de 132,79 mp, din Iași - str. Pacurari nr. 548-549 s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

CONCEDENT, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

CONCESIONAR,


PRIMAR,

Mihai CHIRICA

Director Direcția Juridică,

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității Director D.G.E.F.P.L.

Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea, și legalitatea acestui înscris oficial

Șef Serviciu Legislație Monitorizare și Avize Legalitate, Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director D.E.P.

Radu Mihai GRIGORAȘ

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Șef Serviciu A.S.C.T.B.

Monica BOCA

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Intocmit,

cons. Alina Olari

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,