Hotărârea nr. 335/2020

HOTĂRÂRE privind darea in administrare a terenului in suprafata 336 mp situat in Iasi str. Ghica Voda fara numar Tarlaua 22 Parcela CAT 721/13 proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar fara numar Tarlaua 22 Parcela 721/16 catre Serviciul Roman de Informatii – U.M. 0807 Iasi cu sediul in Iasi strada Sfantul Lazar nr. 3

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind darea in administrare a terenului in suprafata 336 mp situat in Iasi, str. Ghica Voda fara numar, Tarlaua 22, Parcela CAT 721/13, proprietate privata a Municipiului Iasi si a terenului in suprafata de 241 mp situat in Iasi strada Sfantul Lazar fara numar Tarlaua 22,Parcela 721/16 catre Serviciul Roman de Informații - U.M. 0807 Iași, cu sediul in Iasi , strada Sfantul Lazar nr. 3

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 81580/17.08.2020, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Avand in vedere rapoartele de specialitate nr. 60330/22.06.2020 si 82698/19.08.2020 intocmite de Directia Juridica;

Având în vedere solicitarea nr. NS 174851 din 04.06.2019 a Serviciului Roman de Informatii - U.M.0807 Iași, cu sediul in Iași, strada Sfantul Lazar nr. 3, de acordare in administrare a unei suprafete de teren in suprafata de aproximativ 400 mp in imediata vecinatate a sediului institutiei pentru amenajarea unei parcari necesare institutiei;

Având în vedere solicitarea nr. 58959/17.06.2020(148587/15.06.2020) a Serviciului Roman de Informatii - U.M.0807 Iasi, cu sediul in Iasi, strada Sfantul Lazar nr. 3, de acordare in administrare a unei suprafete de teren, proprietate a Municipiului Iasi, situata in vecinatatea sediului SRI -Iasi, din strada Sf. Lazar nr.3 in scopul amenajarii unei parcari necesare institutiei;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 238/30.06.2020 privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 211 din 30.05.2018 de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225/30.06.2020 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 308/30.07.2020 privind completarea Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 225 din 30.06.2020 cuprinzand inventarele domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexela 1-4;

Având în vedere prevederile OUG 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aproba darea in administrare, catre Serviciului Roman de Informatii -U.M.0807 Iasi, cu sediul in Iasi, strada Sfantul Lazar nr. 3 a urmatoarelor terenuri:

  • a) terenul in suprafata de 336 mp, proprietate privata a Municipiului Iasi, situat in Iasi, str. Ghica Voda fara numar amplasat langa imobilul de la nr. 3 din strada Sfantul Lazar, identificat cadastral in cvartal T 22, parcela CAT 721/13, identificat in Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  • b) terenul in suprafata de 241 mp, proprietate privata a Municipiului Iasi, situat in Iasi, str. Sfantul Lazar fara numar amplasat langa imobilul de la nr. 3 din strada Sfantul Lazar, identificat cadastral in cvartal T 22, parcela CAT 721/16, identificat in Anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

  • (2) Terenurile vor avea destinatie de parcari ce vor deservi Serviciul Roman de Informatii - UM 0807 Iasi.

  • (3) Administrarea suprafetelor de teren mentionate la art. 1 se atribuie Serviciului Roman de Informații - UM 0807 Iași pe o perioada de 25 ani . Serviciul Roman de Informații - UM 0807 va efectua toate lucrarile de amenajare si de intretinere a parcarilor pe cheltuiala sa.

  • (4) Beneficiarul - Serviciul Roman de Informatii - U.M. 0807 Iasi - nu poate transmite administrarea terenurilor ce fac obiectul prezentului contract catre o alta institutie sau entitate ce ar putea functiona in imobilul situat in Iasi strada Sfantul Lazar nr. 3.

Art.2 Predarea - primirea terenurilor mentionate la art. 1 catre Serviciului Roman de Informatii - U.M.0807 Iasi, cu sediul in Iasi, strada Sfantul Lazar nr. 3, se face pe baza de proces verbal incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari.

Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iași sa semneze Contractul de administrare, cuprins in Anexa 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Serviciul GIS Cadastru, Serviciul Roman de Informatii-UM 0807 Iasi si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale si Serviciul Roman de Informatii-UM0807 Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu               Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 335 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

0