Hotărârea nr. 334/2020

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a autovehiculelor marca Mercedes – Benz cu număr de înmatriculare IS-08-GNY și IS-08-GNV în proprietatea UAT Comuna Sinești

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a autovehiculelor marca Mercedes - Benz cu număr de înmatriculare IS-08-GNY și IS-08-GNV în proprietatea

UAT Comuna Sinești

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 79829/11.08.2020 emis de Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 77602/05.08.2020 întocmit de Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare privind disponibilizarea autovehiculului marca Mercedes-Benz, cu număr de înmatriculare IS-08-GNY;

Având în vedere Referatul nr. 64694/01.07.2020 pentru disponibilizarea autovehiculului marca Mercedes-Benz cu număr de înmatriculare IS-08-GNY emis de Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă;

Având în vedere Actul de donație încheiat la data de 29.08.2008;

Având în vedere Raportul de evaluare a bunurilor mobile - mașini de pompieri (extras);

Având în vedere Procesul-verbal de recepție pentru mijloace fixe independente nr. 687/05.01.2011;

Având în vedere Fișa mijlocului fix pentru autovehiculul IS-08-GNY;

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1162/25.05.2011 emis de R.A.T.P. Iași privind predarea autovehiculului marca Mercedes-Benz, nr. de înmatriculare         IS-08-GNY;

Având în vedere Nota justificativă nr. 37903/09.04.2020 privind starea tehnică a autovehiculelor IS-08-GNY și IS-08-GNV;

Având în vedere Anunțul de disponibilizare emis către instituțiile publice nr. 64677/01.07.2020 privind transmiterea fără plată a autovehiculului IS-08-GNY;

Având în vedere Proces-verbal de dezafișare la sediul Primăriei Iași nr. 77659/05.08.2020, încheiat în data de 05.08.2020, privind disponibilizarea autovehiculului marca Mercedes-Benz, nr. de înmatriculare IS-08-GNY în vederea transmiterii fără plată;

Având în vedere Adresa UAT Comuna Sinești nr. 3699/22.07.2020 emisă în urma anunțului de disponibilizare postat pe site-ul www.primaria-iasi.ro. Adresa a fost înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 73015/23.07.2020;

Având în vedere Adresa Casei Româno-chineză - Filiala Iași nr. 16/22.07.2020 emisă în urma anunțului de disponibilizare postat pe site-ul www.primaria-iasi.ro. Adresa a fost înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 73019/23.07.2020;

Având în vedere Adresa nr. 73019/23.07.2020 emisă de Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă către Casa Româno-chineză - Filiala Iași, cu precizarea că solicitarea privind transferul fără plată a autoturismului marca Mercedes-Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNY nu se încadrează în dispozițiile H.G. nr. 841/1995, actualizată;

Având în vedere Cartea de identitate cu nr. H893165 a autovehiculului Mercedes - Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNY ;

Având în vedere Certificatul de înmatriculare nr. I00264256S al autovehiculului Mercedez-Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNY;

Având în vedere Fotografii cu autovehiculul Mercedes-Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNY;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 77606/05.08.2020 întocmit de Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare privind disponibilizarea autovehiculului marca Mercedes-Benz cu număr de înmatriculare IS-08-GNV;

Având în vedere Referatul nr. 64690/01.07.2020 întocmit de Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare privind disponibilizarea autovehiculului marca Mercedes-Benz cu număr de înmatriculare IS-08-GNV;

Având în vedere Fișa mijlocului fix a autoturismului IS-08-GNV;

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1161/25.05.2011 emis de R.A.T.P. Iași privind predarea autovehiculului marca Mercedes-Benz cu nr. de înmatriculare         IS-08-GNV;

Având în vedere Anunțul de disponibilizare către instituțiile publice nr. 64679/01.07.2020;

Având în vedere Proces-verbal de dezafișare la sediul Primăriei Iași nr. 77658/05.08.2020, încheiat în data de 05.08.2020, privind disponibilizarea autovehiculului marca Mercedes-Benz, nr. de înmatriculare IS-08-GNV în vederea transmiterii fără plată;

Având în vedere Cartea de identitate cu nr. H893301 a autovehiculului Mercedes - Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNV ;

Având în vedere Certificatul de înmatriculare nr. I00264253S al autovehiculului Mercedez-Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNV;

Având în vedere Fotografii cu autovehiculul Mercedes-Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNV;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Conform dispozițiilor H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, se aprobă transmiterea, fără plată, a autovehiculelor marca Mercedes-Benz, cu număr de înmatriculare IS-08-GNY și IS-08-GNV din patrimoniul Municipiului Iași în patrimoniul UAT Comuna Sinești, având următoarele caracteristici:

Denumirea bunului disponibilizat (marca)

Mercedez-Benz

Numărul de înmatriculare

IS-08-GNY

Anul de fabricație

1982

Numărul de omologare

SHMH7R1111BCORO/1982

Numărul de inventar

442

Valoarea de inventar

61.260,00 lei

Durată normală de funcționare

60 luni

Data amortizării complete

30.06.1987

Denumirea bunului disponibilizat (marca)

Mercedez-Benz

Numărul de înmatriculare

IS-08-GNV

Anul de fabricație

1982

Numărul de omologare

SHMH7R1111 BCORO/1982

Numărul de inventar

443

Valoarea de inventar

15.826,00 lei

Durată normală de funcționare

60 luni

Data amortizării complete

31.01.1988

Art.2 Municipiul Iași și UAT Comuna Sinești vor înregistra în evidențele contabile operațiunile privind ieșirea, respectiv intrarea din/în gestiune a autovehiculelor marca Mercedes-Benz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNY și IS-08-GNV, în baza procesului-verbal încheiat între cele 2 părți, în 2 exemplare, câte un exemplar de fiecare parte.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Biroul Protectie Civila, Securitate si Sanatate in Munca, UAT Comuna Sinesti si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Biroul Protectie Civila, Securitate si Sanatate in Munca, Serviciul Contabilitate si UAT Comuna Sinesti.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 334 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

0