Hotărârea nr. 333/2020

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a autovehiculului Magirus – Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW în proprietatea UAT Comuna Vlădeni județul Iași

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a autovehiculului Magirus - Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW în proprietatea UAT Comuna Vlădeni, județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 79827/11.08.2020 cu privire la Proiectul de Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a autovehiculului Magirus - Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW în proprietatea UAT Comuna Vlădeni, județul Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 74948/28.07.2020 întocmit de Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare privind disponibilizarea autovehiculului Magirus - Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW;

Având în vedere Referatul privind disponibilizarea autovehiculului special N3 Magirus -Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW emis cu nr. 59683/19.06.2020;

Având în vedere Anunțul de disponibilizare către instituțiile publice nr. 59684/19.06.2020 privind transmiterea fără plată a autovehiculului IS-08-GNW;

Având în vedere Procesul-verbal de dezafișare de la sediul Primăriei Iași încheiat în data de 28.07.2020 privind disponibilizarea autoturismului Magirus-Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW;

Având în vedere Adresa UAT Comuna Vlădeni, județul Iași, cu nr. 2171/25.06.2020 emisă în urma anunțului de disponibilizare postat pe site-ul www.primaria-iasi.ro. Adresa a fost înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 62611/26.06.2020;

Având în vedere Actul de donație încheiat la data de 29.08.2008;

Având în vedere Raportul de evaluare a bunurilor mobile - mașini de pompieri (extras);

Având în vedere Procesul-verbal de recepție pentru mijloace fixe independente nr. 687/05.01.2011;

Având în vedere Fișa mijlocului fix cu nr. de inventar 441;

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1160/25.05.2011 emis de R.A.T.P. Iași privind predarea autovehiculului Magirus-Deutz, cu număr de înmatriculare IS-08-GNW;

Având în vedere Nota justificativă nr. 37903/09.04.2020 privind starea tehnică a autovehiculului IS-08-GNW;

Având în vedere Cartea de identitate cu nr. H892772 a autovehiculului Magirus - Deutz;

Având în vedere Certificatul de înmatriculare nr. 011041940 al autovehiculului Magirus-Deutz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNW;

Având în vedere Fotografii cu autovehiculul Magirus - Deutz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNW;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Conform dispozițiilor H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, se aprobă transmiterea, fără plată, a autovehiculului Magirus- Deutz cu număr de înmatriculare IS-08-GNW din patrimoniul Municipiului Iași în patrimoniul UAT Comuna Vlădeni, județul Iași, având următoarele caracteristici:

 • Denumirea bunului disponibilizat (marca)            Magirus - Deutz

 • Numărul de înmatriculare                          IS-08-GNW

  Anul de fabricație

  1981

  Numărul de omologare

  SAM B111311BCORO/1981

  Numărul de inventar

  441

  Valoarea de inventar

  69,154.00 lei

  Durată normală de funcționare

  60 luni

  Data amortizării complete

  31.05.1986

Art.2 Municipiul Iași și UAT Comuna Vlădeni, județul Iași, vor înregistra în evidentele contabile operațiunile privind ieșirea, respectiv intrarea din/în gestiune a autovehiculului Magrus - Deutz cu nr. de înmatriculare IS-08-GNW, în baza procesului-verbal încheiat între cele 2 părți, în 2 exemplare, câte un exemplar de fiecare parte.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Biroul Protectie Civila, Securitate si Sanatate in Munca, UAT Comuna Vladeni si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Biroul Protectie Civila, Securitate si Sanatate in Munca, Serviciul Contabilitate si UAT Comuna Vladeni.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu               Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 333 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

împotrivă

0

Abțineri

0