Hotărârea nr. 332/2020

HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a autovehiculului marca Fiat Doblo cu număr de înmatriculare IS-06-GBJ în proprietatea UAT Comuna Costuleni

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a autovehiculului marca Fiat Doblo cu număr de înmatriculare IS-06-GBJ în proprietatea UAT Comuna Costuleni

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 79828/11.08.2020 emis de Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 74951/28.07.2020 emis de Serviciul Administrativ;

Având în vedere Referatul de disponibilizare a autoturismului marca Fiat Doblo cu nr. de înregistrare 60528/22.06.2020;

Având în vedere Nota justificativă nr. 110540/11.10.2019 privind starea tehnică a autovehiculului marca Fiat Doblo cu de înmatriculare IS-06-GBJ;

Având în vedere Anunțul de disponibilizare către instituțiile publice nr. 60421/22.06.2020 privind transmiterea fără plată a autovehiculului IS-06-GBJ;

Având în vedere Procesul-verbal de dezafișare de la sediul Primăriei Iași 74950/28.07.2020;

Având în vedere Adresa nr. 3312/24.06.2020 emisă de UAT Comuna Costuleni;

Având în vedere Factura nr. 3426091/29.08.2007 emisă de S.C. Ormi Internațional S.R.L.;

Având în vedere Procesul-verbal de recepție pentru mijloace fixe independente nr. 66928/12.09.2007 (primire în gestiune);

Având în vedere Procesul-verbal de predare-primire nr. 23796/16.03.2012, înregistrat la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. cu nr. 3518/15.03.2012;

Având în vedere Anexa la procesul-verbal nr. 23796/16.03.2012 - Lista bunurilor proprietate privată a Municipiului Iași transmise în exploatare pe perioada delegării serviciului către S.C. Servicii Publice Iași S.A. (cu titlul de bunuri de retur);

Având în vedere prevedere Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 319/29.08.2017 privind încetarea dreptului de folosință exercitat de către S.C. Servicii Publice Iași S.A. asupra unui număr de 6 autovehicule (autoturismul marca Fiat Doblo figurează la punctul 1);

Avand in vedere prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Iasi nr. 3492/21.09.2017 privind constituirea comisiei de predare-primire a unui nr. de 6 autovehicule de la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.;

Având în vedere Procesul-verbal de predare-primire a unui nr. de 6 autoturisme nr. 95745/27.09.2017 înregistrat la S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. cu nr. 22730/26.09.2017 și Anexa 1;

Având în vedere Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 78115/01.09.2010 (trecerea din folosința S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A. în administrarea directă a D.G.T.D.);

Având în vedere Fișa mijlocului fix cu nr. de inventar 428SP;

Având în vedere Cartea de identitate a vehiculului Fiat Doblo nr. F975013;

Având în vedere Certificatul de înmatriculare al autoturismului Fiat Doblo nr. 007790432;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Conform dispozițiilor H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, se aprobă transmiterea, fără plată, a autoturismului marca Fiat Doblo, nr. de înmatriculare IS-06-GBJ din patrimoniul Municipiului Iași în patrimoniul UAT Comuna Costuleni, având următoarele caracteristici:

Nr. crt.

Denumirea bunului disponibilizat (marca)

> FIAT (albastru) - C buc.

1.

Tipul

> 223/AXMIA DOBLO

2.

Numărul de înmatriculare

> IS-06-GBJ

3.

Anul de fabricație

> 2007

4.

Numărul de identificare

> ZFA22300005533700

5.

Numărul de inventar

> 428SP

6.

Valoarea de inventar

> 47.500,00 lei

7.

Durata normală de funcționare

> 60 luni

8.

Data dării în folosință

> 31.08.2007

9.

Data amortizării complete

> 31.08.2012

Art.2 Municipiul Iași și UAT Comuna Costuleni vor înregistra în evidențele contabile operațiunile privind ieșirea, respectiv intrarea din/în gestiune a autovehicolului marca Fiat Doblo, nr. de înmatriculare IS-06-GBJ, în baza procesului-verbal încheiat între cele 2 părți, în 2 exemplare, câte un exemplar de fiecare parte.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Biroul Protectie Civila, Securitate si Sanatate in Munca, Serviciul Administrativ, UAT Comuna Vladeni si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Biroul Protectie Civila, Securitate si Sanatate in Munca, Serviciul Contabilitate si UAT Comuna Vladeni.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 332 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0