Hotărârea nr. 331/2020

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iași

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de functii al Politiei Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12947/19.08.2020 întocmit de Directorul general al Poliției Locale Iași;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 82740/19.08.2020 intocmit de Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere Raportul nr. 12715/14.08.2020 încheiat la finalizarea concursului de promovare în grad a funcționarilor publici din cadrul Poliției Locale Iași, desfășurat în data de 10.08.2020- proba scrisă;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iași nr. 530/2017 și Hotararii Consiliului Local Iași nr. 342/2019, privind aprobarea și modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a ROF-ului Poliției Locale Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iași nr. 304/2017 și Hotararii Consiliului Local Iași nr. 12/2020;

Având în vedere prevederile Legii- cadru nr. 153/2017, completată și modificată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea poliției locale;

Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul -cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

1 / 2 la H.C.L. nr. 331 din 31 august 2020

Având în vedere prevederile HG nr. 611/2008, completată și modificată;

Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Iași, prin transformarea a 9 (nouă) funcții publice de execuție ocupate, ca urmare a promovării titularilor lor în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Politia Locala Iasi si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu               Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Consilier local,

Nr. 331 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

19

împotrivă

0

Abțineri

2