Hotărârea nr. 330/2020

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 263/30.07.2020 respectiv art. 1 alin. 8

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Iasi nr. 263/30.07.2020, respectiv art. 1, alin. 8

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 82796/19.08.2020 intocmit de Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 82799/19.08.2020 intocmit de Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local lasi nr. 263/30.07.2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Iași nr. 263/30.07.2020, respectiv art. 1, alin. 8, in sensul ca in loc de „750,00 mp sina tramvai uzata” se va citi corect „750,00 mc materiale recuperate (betoane, asfalt, material granular)”.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local Iași nr. 263/30.07.2020 raman neschimbate.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Directia de Evidenta Patrimoniu Public si Privat, U.A.T. Orasul Podu Iloaiei si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Directia Tehnica si Servicii Comunitare, Directia de Evidenta Patrimoniu Public si Privat, U.A.T. Orasul Podu Iloaiei.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 330 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

împotrivă

0

Abțineri

0