Hotărârea nr. 33/2020

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA GALATA NUMAR CADASTRAL 130542 întocmit în vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 130542, întocmit în vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3145 din 28.09.2018 eliberat de Primăria

Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 74471 din 04.07.2019 depusa de Bacica Ionut Dan, Bacica Vasile Si Bacica Silviu Georgian;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 793 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 21.11.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 97 din 18.12.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 6211/20.01.2020 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 130542, întocmit în vederea construirii a trei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului reglementat prin PUZ este de 3170,00 mp.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 9,00 m la cornisa masurata de la CTN in aria construibila, regim de inaltime D+P+1E/P+2E (maxim 3 nivele);

  • • POT max = 30%;

  • • CUT max = 0.9 mp.ADC/mp.teren;

  • • Spatii verzi = 1264,00mp.

Nu se admit supraetajari ulterioare conform aviz comisia de urbanism din data de 21.11.2019.

  • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE DRUMURILE PUBLICE

Clădirile se vor retrage cu 10 m fata de axul circulatiei carosabile publice, respectiv cu 4.0 m fata de limita de proprietate. Cladirile se vor retrage cu 7.5 m din axul drumului privat, respectiv 3 m fata de limita de proprietate.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Clădirile propuse se vor amplasa fata de limitele laterale la o distanta egala cu minim jumătate din înălțimea construcției, dar nu mai puțin de 3 m.

Clădirile propuse se vor amplasa fata de limita posterioara la o distanta egala cu minim jumătate din înălțimea construcției, dar nu mai puțin de 4 m.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul la parcela se va realiza de la drumul de acces cu nr. cad. 130544 din partea de nordvest.

  • (6) ÎMPREJMUIRI

Se recomandă împrejmuiri tradiționale în acord cu arhitectura clădirilor.

Aspectul exterior al împrejmuirilor nu trebuie să intre în contradicție cu aspectul general al zonei.

Gardurile la strada vor avea înălțimea de 1,70 m din care un soclu de 0,30 m si o parte transparenta sau opaca de 1,50 m.

Gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu înălțimi de maxim 2,20 m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

Nu se admite folosirea sub nici o forma a materialelor improprii: sarma ghimpata, tabla zincata, etc.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice U2 si regulamentul local de urbanism sunt anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; Beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

9                                              9

Nr. 33 din 31 ianuarie 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

8