Hotărârea nr. 329/2020

HOTĂRÂRE privind încheierea unui acord de parteneriat cu Opera Naţională din Iaşi în vederea organizării la Iaşi a „Galei aniversare Ruxandra Donose-30 de ani de activitate internationala”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de parteneriat cu Opera Națională din Iași în vederea organizării, la Iași, a „Galei aniversare Ruxandra Donose-30 de ani de activitate internationala”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară desfasurata pe platforma on-line prin videoconferinta în data de 31.08.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant, Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 85261/26.08.2020 intocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila, aprobat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei, privind modificarea denumirii galei;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 84705/ 25.08.2020 intocmit de Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 85075/25.08.2020 intocmit de Directia Juridica;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 84806/25.08.2020 intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale;

Avand in vedere adresa nr. 84331/24.08.2020 înaintată de Opera Națională din Iași în vederea organizării, în spațiu deschis, în parteneriat, a Galei estivale Summer 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Opera Română din Iași în vederea organizării, la Iași, a „Galei aniversare Ruxandra Donose-30 de ani de activitate internationala”.

Art.2 Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze acordul de parteneriat.

Art.3 Cheltuielile pentru organizarea evenimentului „Galei aniversare Ruxandra Donose-30 de ani de activitate internationala” vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 16.700 lei, din capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, articol bugetar 20.01.30 poziția “Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași”.

Art.4 „Gala aniversara Ruxandra Donose-30 de ani de activitate internationala” va fi organizată cu respectarea cadrului legal incident datei la care se va desfășura evenimentul.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului lași; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Juridică si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.6 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gabriel Mihai Surdu Consilier local,


Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar General, Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 329 din 31 august 2020

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

18

împotrivă

1

Abțineri

1